Error loading MacroEngine script (file: CookieNotification.cshtml)

Borgernes rettigheder

Fremme af borgernes rettigheder: et Europa baseret på rettigheder

Det europæiske borgerskab har lige siden Maastrichttraktaten givet medlemsstaternes borgere sup-plerende rettigheder, herunder ret til at færdes og opholde sig frit, ret til at stemme og stille op som kandidat til kommunalvalg og valg til Europa-Parlamentet, adgang til diplomatisk beskyttelse fra en anden medlemsstat uden for EU og ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand.Stockholmprogrammet uddyber dette medborgerskab:


■ Et Europa, der bygger på grundlæggende rettigheder

Unionen har indledt forhandlinger om tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette vil styrke den forpligtelse, som EU har til at sikre, at grundlæggende rettigheder og friheder fremmes aktivt inden for alle dets aktivitetsområder.


■ Fuld udøvelse af retten til fri bevægelighed 

For så vidt som alle kravene vedrørende Schengen reglernes anvendelse er opfyldt, vil EU træffe alle nødvendige foranstaltninger til at gøre det muligt at ophæve kontrollen ved de indre grænser til de resterende medlemsstater, der har erklæret sig rede til at tilslutte sig Schengenområdet. Sirenenettet spiller en vigtig rolle i forvaltningen af Schengenområdet.

Især børn, der er ofre for seksuel udnyttelse og misbrug, børn, der er ofre for menneske-handel, og uledsagede mindreårige bør have særlig opmærksomhed.
Terrorofre har også behov for særlig opmærksomhed.
Den udfordring, der udgøres af den stigende udveksling af personoplysninger samtidig med behovet for at sikre beskyttelsen af privatlivets fred, skal tackles.
En unionsborger, der befinder sig i et tredjeland, hvor vedkommendes medlemsstat ikke er repræsenteret, har ret til beskyttelse fra enhver medlemsstats diplomatiske myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat.

 

■ Leve sammen i et område, der respekterer forskelligartethed og beskytter de mest sårbare

I forbindelse med Unionens migrationspolitik bør især børn, der er ofre for seksuel udnyttelse og misbrug, børn, der er ofre for menneskehandel, og uledsagede mindreårige have særlig opmærksomhed. Unionen og medlemsstaterne skal fortsat gøre en samordnet indsats for fuldt ud at integrere sårbare grupper, navnlig romaerne, i samfundet ved at fremme deres integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og ved at træffe foranstaltninger til forebyggelse af vold mod dem. Endelig har de personer, der er mest sårbare, og som befinder sig i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere eller har bopæl, behov for særlig støtte og retlig beskyttelse. Terrorofre har også behov for særlig opmærksomhed. (se: Bekæmpelse af terrorisme)


■ Individets rettigheder i straffesager

Beskyttelsen af mistænktes og tiltaltes rettigheder i straffesager er en grundlæggende værdi i Unio-nen, der er væsentlig for opretholdelsen af den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og offent-lighedens tillid til Unionen. Der er derfor vedtaget en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager.

 

■ Beskyttelse af borgernes rettigheder i informationssamfundet

Unionen skal tackle den udfordring, der udgøres af den stigende udveksling af personoplysninger og behovet for at sikre beskyttelsen af privatlivets fred. EU vil sikre sin samlede strategi for beskyt-telse af oplysninger inden for Unionen og i dens forbindelser med andre lande. Et samlet direktiv vil derfor især omfatte de centrale elementer, som skal medtages i databeskyttelsesaftaler indgået med tredjelande i retshåndhævelsesøjemed, under forudsætning af et højt databeskyttelsesniveau.

 

■ Deltagelse i Unionens demokratiske liv 

Unionsborgerinitiativet i henhold til artikel 11 i TEU skaber en ny mekanisme for borgernes deltagelse. Der overvejes derfor en fælles valgdag for valg til Europa-Parlamentet


■ Ret til beskyttelse i ikke-medlemsstater

En unionsborger, der befinder sig i et tredjeland, hvor vedkommendes medlemsstat ikke er repræ-senteret, har ret til beskyttelse fra enhver medlemsstats diplomatiske myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat. Der vil blive truffet hensigtsmæssige foranstaltninger, der etablerer koordinations- og samarbejdsforanstaltninger, der er nødvendige for at lette den konsulære beskyttelse.