Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Kansalaisten oikeudet

Kansalaisten oikeuksien edistäminen: oikeuksien Eurooppa

Maastrichtin sopimuksesta lähtien Euroopan kansalaisuus on antanut jäsenvaltioiden kansalaisille lisäoikeuksia, joihin kuuluvat oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, äänioikeus ja vaalikelpoisuus asuinjäsenvaltion kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa, oikeus saada toiselta jäsenvaltiolta diplomaattista suojelua EU:n ulkopuolella sekä oikeus vedota Euroopan parlamenttiin tai unionin oikeusasiamieheen.Tukholman ohjelma syventää tämän kansalaisuuden merkitystä:


■ Perusoikeuksille rakentuva Eurooppa

Unioni on aloittanut neuvottelut Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymiseksi. Tämä velvoittaa unionin entistä voimakkaammin varmistamaan, että perusoikeuksia ja ‑vapauksia edistetään aktiivisesti kaikilla sen toimialoilla.


■ Vapaan liikkumisoikeuden täysimääräinen käyttö

EU toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden jäsenvaltioiden sisärajatarkastusten poistamiseksi, jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita liittymään Schengen-alueeseen, edellyttäen, että kaikki Schengenin säännöstön soveltamista koskevat ehdot täyttyvät. Sirene-verkostolla on keskeinen asema Schengen-alueen hallinnassa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, jotka ovat joutuneet seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön uhreiksi tai ihmiskaupan uhreiksi, ja ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin.

Myös terrorismin uhreiksi joutuneet tarvitsevat erityistä huomiota.

Henkilötietojen vaihdon lisääntyminen ja yksityisyyden suojan takaaminen on sovitettava yhteen

Unionin kansalaisella, joka matkustaa tai asuu sellaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa hänen jäsenvaltiollaan ei ole edustusta, on oikeus saada suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaattiviranomaisilta.

 

■ Rinnakkaiselo alueella, jolla kunnioitetaan moninaisuutta ja suojellaan heikoimmassa asemassa olevia

Unionin muuttoliikepolitiikan yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiin, jotka ovat joutuneet seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön uhreiksi tai ihmiskaupan uhreiksi, ja ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin. Unionin ja jäsenvaltioiden on myös jatkettava yhteistä pyrkimystään integroida täysin yhteiskuntaan muita heikommassa asemassa olevat ryhmät, erityisesti romanit, edistämällä heidän osallistumistaan koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoille sekä torjumalla heihin kohdistuvaa väkivaltaa. Heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, jotka oleskelevat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole tai jossa he eivät asu pysyvästi, tarvitsevat erityistä tukea ja oikeudellista suojelua. Myös terrorismin uhreiksi joutuneet tarvitsevat erityistä huomiota. (ks. Terrorismin torjunta).


■ Yksilön oikeudet rikosoikeudenkäynnissä

Epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien suojelu rikosoikeudellisissa menettelyissä kuuluu unionin perusarvoihin, ja se on keskeinen pyrittäessä säilyttämään jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus ja kansalaisten luottamus unionia kohtaan. Tätä varten on hyväksytty etenemissuunnitelma epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä.

■ Kansalaisten oikeuksien suojelu tietoyhteiskunnassa

Unionilla on edessään vaikea tehtävä: henkilötietojen vaihto lisääntyy ja toisaalta on varmistettava yksityisyyden suoja, ja nämä tekijät olisi sovitettava yhteen. Unioni lujittaa tietosuojaa koskevaa kokonaisstrategiaansa unionin sisällä ja suhteissaan unionin ulkopuolisiin maihin. Kattavaan direktiiviin aiotaan sisällyttää keskeiset seikat, jotka kolmansien maiden kanssa lainvalvontatarkoituksia varten tehtävissä tietosuojasopimuksissa on otettava huomioon tietosuojan korkean tason edellyttämällä tavalla.

 Osallistuminen unionin demokraattiseen toimintaan

SEU-sopimuksen 11 artiklaan sisällytetty unionin kansalaisten mahdollisuus tehdä aloite on uusi kansalaisten osallistumista edistävä järjestely. Samassa tarkoituksessa harkitaan mahdollisuutta järjestää yhteinen äänestyspäivä Euroopan parlamentin vaaleja varten.


■ Oikeus suojeluun jäsenvaltioiden ulkopuolella

Unionin kansalaisella, joka matkustaa tai asuu sellaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa hänen jäsenvaltiollaan ei ole edustusta, on oikeus saada suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaattiviranomaisilta. Konsuliviranomaisten välinen koordinointi ja yhteistyö suojelun helpottamiseksi varmistetaan asianmukaisin toimenpitein.