Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Cearta na saoránach

Cearta na saoránach a chur chun cinn: An Eoraip ar son na gceart

Ó glacadh Conradh Maastricht, tá cearta breise á dtabhairt, le saoránacht na hEorpa, do shaoránaigh na mBallstát, ina measc an ceart chun gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse, an ceart chun seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin bhardasacha agus i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa, rochtain ar chosaint taidhleoireachta ó Bhallstát eile lasmuigh den AE, an ceart chun achainí a dhéanamh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an Ombudsman Eorpach. Is é an aidhm atá ag Clár Stócólm an tsaoránacht seo a dhoimhniú tuilleadh:

■ An Eoraip bunaithe ar chearta bunúsacha

Tá an tAontas le haontú don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine. Neartófar leis seo an oibleagáid atá ar an Aontas a áirithiú go gcuirfear cearta agus saoirsí bunúsacha chun cinn go gníomhach ina réimsí gníomhaíochta go léir.

■ Lánfheidhmiú an chirt chun saorghluaiseachta 

Sa mhéid gur comhlíonadh na ceanglais uile chun acquis Schengen a chur i bhfeidhm, glacfaidh an AE na bearta go léir is gá chun go bhféadfar na rialuithe ag na teorainneacha inmheánacha idir na Ballstáit a dhearbhaigh go bhfuil siad ullamh chun dul isteach i limistéar Schengen a dhíothú gan mhoill. Bíonn tábhacht mhór ag baint le gréasán SIRENE i mbainistiú limistéar Schengen.

Caithfear aird faoi leith a thabhairt ar leanaí is íospartaigh i dteacht i dtír gnéasach agus mí-úsáid ghnéasach agus ar leanaí is íospartaigh i ngáinneáil agus mionaoisigh neamhthionlactha
Bíonn aird speisialta de dhíth ar íospartaigh na sceimhlitheoireachta chomh maith.
Freagairt don dúshlán a thugtar leis an méadú i malartú sonraí pearsanta agus don ghá atá le cosaint na príobháideachta a áirithiú.
Maidir le saoránach de chuid an Aontais a bheidh i dtríú tír nach bhfuil ionadaíocht inti ag Ballstát an tsaoránaigh, tá sé nó sí i dteideal cosaint a fháil ó údaráis taidhleoireachta agus chonsalacha aon Bhallstáit eile.

■ Faoi scáth a chéile i limistéar ina n-urramaítear an éagsúlacht agus ina ndéantar na daoine is leochailí a chosaint

I gcomhthéacs bheartas inimirce an Aontais, caithfear aird faoi leith a thabhairt ar leanaí is íospartaigh i dteacht i dtír gnéasach agus mí-úsáid ghnéasach agus ar leanaí is íospartaigh i ngáinneáil agus mionaoisigh neamhthionlactha. Caithfidh an tAontas agus na Ballstáit oibriú as láimh a chéile chun grúpaí leochaileacha a lánpháirtiú go hiomlán sa tsochaí, an comhphobal Romach go háirithe, trína gcuimsiú sa chóras oideachais agus i margadh an tsaothair a chur chun cinn agus trí ghníomh a dhéanamh chun foréigean ina gcoinne a chosc. Go deimhin, na daoine is leochailí a bhíonn i mBallstát nach náisiúnaigh de iad nó nach bhfuil cónaí orthu ann, bíonn gá acu le tacaíocht speisialta agus le cosaint shonrach dlí. Bíonn aird speisialta de dhíth ar íospartaigh na sceimhlitheoireachta chomh maith.  (féach:An comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta)

■ Cearta an duine aonair in imeachtaí coiriúla 

Is luach bunúsach de chuid an Aontais é cearta na ndaoine a bhíonn faoi amhras in imeachtaí coiriúla agus cearta na gcúisithe a bhíonn in imeachtaí coiriúla a chosaint, ar cosaint í atá fíor-riachtanach d'fhonn muinín fhrithpháirteach idir na Ballstáit agus muinín an phobail san Aontas a choimeád. Is ag cuimhneamh air seo a bhí an Chomhairle nuair a ghlac sí an Clár Oibre a d'fhéach le cearta nós imeachta na ndaoine a bhíonn faoi amhras in imeachtaí coiriúla agus cearta na gcúisithe a bhíonn in imeachtaí coiriúla a neartú.

■ Cosaint a thabhairt do chearta na saoránach sa tsochaí faisnéise

Tá dúshlán mór anois roimh an Aontas: réiteach a aimsiú idir an méadú atá tagtha ar mhalartú sonraí pearsanta agus an gá atá ann le cosaint na príobháideachta a áirithiú. Tá an AE le treisiú a dhéanamh ar a straitéis uileghabhálach do chosaint sonraí laistigh den Aontas agus sa chaidreamh a bhíonn aige le tríú tíortha. Chuige sin, cumhdófar le treoir chuimsitheach na gnéithe bunriachtanacha a chaithfidh a bheith i gcomhaontuithe cosanta sonraí a thabharfar i gcrích chun críocha an fhorghníomhaithe le tríú tíortha, bunaithe ar leibhéal ard cosanta sonraí.

■ Rannpháirtíocht i saol daonlathach an Aontais

Fairis sin, leis an tionscnamh ó shaoránaigh an Aontais dár foráladh le h Airteagal 11 CAE, cruthófar meicníocht nua le haghaidh rannpháirtíocht na saoránach. Chuige sin rinneadh staidéar maidir le lá coiteann toghcháin a eagrú do na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa.

■ Teideal chun cosanta i Stáit nach Ballstáit iad 

Maidir le saoránach de chuid an Aontais a bheidh i dtríú tír nach bhfuil ionadaíocht inti ag Ballstát an tsaoránaigh, tá sé nó sí i dteideal cosaint a fháil ó údaráis taidhleoireachta agus chonsalacha aon Bhallstáit eile. Déanfar na beartais iomchuí a mheas lena mbunófar an comhordú agus an comhar is gá chun cosaint chonsalach a éascú.