Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Piliečių teisės

Piliečių teisių propagavimas: teisių Europa

Nuo to laiko, kai įsigaliojo Mastrichto sutartis, Europos pilietybė valstybių narių piliečiams suteikė papildomų teisių, įskaitant teisę laisvai judėti ir gyventi, teisę balsuoti ir kelti savo kandidatūrą savivaldybių rinkimuose bei Europos Parlamento rinkimuose, teisę į kitų valstybių narių teikiamą diplomatinę apsaugą už ES ribų, teisę pateikti peticiją Europos Parlamentui ir Europos ombudsmenui. Stokholmo programa ši Europos pilietybė plėtojama:


■ Pagrindinėmis teisėmis pagrįsta Europa

Sąjunga pradėjo derybas dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos.Tai sustiprins Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti, kad visose jos veiklos srityse būtų aktyviai propaguojamos pagrindinės teisės ir laisvės.


■ Visapusiškas naudojimasis laisvo judėjimo teise

Jei bus įvykdyti visi Šengeno acquis taikymo reikalavimai, ES imsis visų būtinų priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos panaikinti vidaus sienų kontrolę valstybėse narėse, kurios yra pareiškusios norą prisijungti prie Šengeno erdvės. Valdant Šengeno erdvę svarbus vaidmuo tenka SIRENE tinklui.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti seksualinio išnaudojimo ir prievartos, prekybos žmonėmis aukomis tapusiems vaikams, taip pat nelydimiems nepilnamečiams.
Be to, ypatingas dėmesys reikalingas terorizmo aukoms.
Vis didėjančio keitimosi asmens duomenimis srauto ir poreikio užtikrinti privatumo apsaugą suderinimas.
Sąjungos pilietis, esantis trečiojoje valstybėje, kurioje jo valstybei narei nėra atstovaujama, turi teisę į apsaugą, teikiamą bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių ir konsulinių įstaigų.

 

■ Gyvenimas drauge erdvėje, kurioje gerbiama įvairovė ir užtikrinama pažeidžiamiausių asmenų apsauga

Sąjungos migracijos politikos kontekste ypatingą dėmesį reikėtų skirti seksualinio išnaudojimo ir prievartos, prekybos žmonėmis aukomis tapusiems vaikams, taip pat nelydimiems nepilnamečiams.Sąjunga ir valstybės narės bendromis pastangomis turi siekti visapusiškos pažeidžiamų grupių, ypač romų bendruomenės, integracijos į visuomenę, skatindamos jų įtrauktį į švietimo sistemą ir darbo rinką bei vykdydamos smurto prieš juos prevenciją. Pažeidžiamiausiems asmenims valstybėje narėje, kurios piliečiai ar gyventojai jie nėra, reikalinga speciali pagalba ir teisinė apsauga. Be to, ypatingas dėmesys reikalingas terorizmo aukoms. (žr. Kova su terorizmu).


■ Asmens teisės baudžiamuosiuose procesuose

Įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose teisių apsauga yra viena iš pagrindinių Sąjungos vertybių, kuri yra labai svarbi siekiant išlaikyti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir visuomenės pasitikėjimą Sąjunga. Tuo tikslu Taryba priėmė rezoliuciją dėl veiksmų plano, skirto įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti.

 

■ Piliečių teisių apsauga informacinėje visuomenėje

Sąjunga turi išspręsti problemas, susijusias su vis didėjančiu keitimosi asmens duomenimis srautu ir su poreikiu užtikrinti privatumo apsaugą. Savo išsamią duomenų apsaugos strategiją ES sustiprins tiek viduje, tiek santykiuose su trečiosiomis šalimis. Taigi, išsami direktyva apims visų pirma pagrindinius aspektus, kurie turi būti numatyti duomenų apsaugos susitarimuose, teisėsaugos tikslais sudaromuose, remiantis aukšto lygio duomenų apsaugos principais, su trečiosiomis šalimis.

 

■ Dalyvavimas demokratiškame Sąjungos gyvenime

Sąjungos piliečių iniciatyva, nustatyta ES sutarties 11 straipsniu, sukurtas naujas piliečių dalyvavimo mechanizmas. Šiame kontekste taip pat svarstoma galimybė paskelbti bendrą rinkimų į Europos Parlamentą dieną.


■ Teisė į apsaugą už ES ribų

Sąjungos pilietis, esantis trečiojoje šalyje, kurioje jo valstybei narei nėra atstovaujama, turi teisę į apsaugą, teikiamą bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių ir konsulinių įstaigų. Bus imtasi tinkamų priemonių, kuris būtų nustatomas koordinavimas ir bendradarbiavimas, būtinas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas konsulinei apsaugai teikti.