Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Práva občanov

Podpora občianskych práv: Európa práv

Od Maastrichtskej zmluvy poskytuje európske občianstvo občanom členských štátov doplnkové práva, medzi ktoré patrí právo na voľný pohyb a pobyt, právo voliť a byť volený vo voľbách do miestnych samospráv a Európskeho parlamentu, právo na prístup k diplomatickej ochrane iného členského štátu v krajinách mimo EÚ, či právo obrátiť sa s petíciou na Parlament a na európskeho ombudsmana. Štokholmský program toto občianstvo posilňuje:

 

■ Európa založená na základných právach

Únia začala rokovania o pristúpení k Európskemu dohovoru o ľudských právachPosilní sa tým záväzok Únie zabezpečiť, aby sa vo všetkých oblastiach jej činnosti aktívne presadzovali základné práva a slobody.

 

 

■ Úplné uplatňovanie práva na voľný pohyb

Pokiaľ sa splnia všetky podmienky na uplatňovanie schengenského acquis, EÚ prijme všetky potrebné opatrenia, aby sa mohli zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach tých členských štátov, ktoré vyhlásili, že sú pripravené pristúpiť k schengenskému priestoru. Pri správe schengenského priestoru zohráva významnú úlohu sieť SIRENE.

Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom, ktoré sú obeťami sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, ako aj deťom, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, a maloletým bez sprievodu.
Rovnako je nutné venovať osobitnú pozornosť obetiam terorizmu.
Zosúladiť intenzívnu výmenu osobných údajov a potrebu zaručenia ochrany súkromia.
Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo jeho členského štátu, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu.

 

■ Spoločný život v priestore, v ktorom sa rešpektuje rozmanitosť a chránia najzraniteľnejší

V súvislosti s prisťahovaleckou politikou Únie sa osobitná pozornosť musí venovať deťom, ktoré sú obeťami sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, ako aj deťom, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, a maloletým bez sprievodu. Únia a členské štáty sa musia naďalej spoločnými silami snažiť o úplnú integráciu zraniteľných skupín, a to najmä rómskej komunity, do spoločnosti prostredníctvom presadzovania ich začlenenia do vzdelávacieho systému a na trh práce, ako aj prostredníctvom opatrení na zabránenie násiliu proti týmto skupinám. Osobitnú podporu a právnu ochranu napokon potrebujú najzraniteľnejšie osoby, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ani v ňom nemajú pobyt. Rovnako je nutné venovať osobitnú pozornosť obetiam terorizmu. (pozri: Boj proti terorizmu)

 

■ Práva jednotlivcov v trestnom konaní

Ochrana práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní je jednou zo základných hodnôt Únie, ktorá je zásadným aspektom zachovania vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a dôvery verejnosti v Úniu. V tomto kontexte sa preto prijala cestovná mapa na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní.

 

■ Ochrana práv občanov v informačnej spoločnosti

Únia čelí náročnej úlohe: zosúladiť intenzívnu výmenu osobných údajov a potrebu zaručenia ochrany súkromia. EÚ posilní svoju komplexnú stratégiu ochrany údajov na internej úrovni, ako aj v rámci vzťahov s tretími krajinami. Komplexná smernica bude následne obsahovať hlavné prvky dohôd o ochrane údajov s tretími krajinami na účely presadzovania práva vychádzajúce z vysokej úrovne ochrany údajov

 

■ Účasť na demokratickom živote Únie

Iniciatíva občanov Únie zavedená článkom 11 ZEÚ vytvára nový mechanizmus občianskej angažovanosti. V tomto duchu sa skúma možnosť organizácie volieb do Európskeho parlamentu všade v ten istý deň.

 

■ Nárok na ochranu v nečlenských štátoch

Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo jeho členského štátu, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu. Prijmú sa vhodné opatrenia, pomocou ktorých sa vytvorí spolupráca a koordinácia potrebná na uľahčenie konzulárnej ochrany.