Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Pravice državljanov

Spodbujanje pravic državljanov: Evropa pravic

Ob začetku veljavnosti Maastrichtske pogodbe so bile državljanom držav članic z evropskim državljanstvom podeljene dodatne pravice, med drugim pravica do prostega gibanja in prebivanja, pravica voliti in kandidirati na občinskih volitvah in na volitvah v Evropski parlament, pravica do diplomatske zaščite drugih držav članic zunaj EU ter pravica nasloviti peticijo na Evropski parlament ali Evropskega varuha človekovih pravic. S stockholmskim programom se bo evropsko državljanstvo še razširilo:

 

■ Evropa, osnovana na temeljnih pravicah

Unija bo pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. S tem se bo okrepila obveznost Unije, da dejavno spodbuja temeljne pravice in svoboščine na vseh področjih svojega delovanja.

 

■ Neomejeno uveljavljanje pravice do prostega gibanja

Evropska unija bo pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za uporabo schengenskega pravnega reda, sprejela vse potrebne ukrepe za odpravo kontrole na notranjih mejah z državami članicami, ki so sporočile, da so pripravljene na pridružitev schengenskemu območju. Mreža SIRENE ima pomembno vlogo pri upravljanju schengenskega območja.

Posebno pozornost je treba nameniti zlasti otrokom, ki so žrtve spolnega izkoriščanja in zlorab ter trgovine z ljudmi, in mladoletnikom brez spremstva.
Posebno pozornost potrebujejo tudi žrtve terorizma.
Ob vse večji izmenjavi osebnih podatkov je treba zagotoviti varstvo zasebnosti.
Vsak državljan Unije, ki potuje ali živi v tretji državi, v kateri njegova matična država članica nima predstavništva, ima v tej državi pravico do zaščite diplomatskih organov katere koli države članice.

 

■ Skupno življenje na območju, ki spoštuje raznolikost in ščiti najranljivejše osebe

V okviru politike Unije na področju priseljevanja je treba posebno pozornost nameniti zlasti otrokom, ki so žrtve spolnega izkoriščanja in zlorab ter trgovine z ljudmi, in mladoletnikom brez spremstva. Unija in države članice si morajo skupaj prizadevati tudi za celovito vključevanje ranljivih skupin, zlasti Romov v družbo, in sicer s spodbujanjem njihovega vključevanja v šolski sistem in na trg dela ter s preprečevanjem nasilja nad njimi. Najbolj ranljive osebe v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva ali stalnega prebivališča, potrebujejo posebno podporo in pravno varstvo. Posebno pozornost potrebujejo tudi žrtve terorizma. (glej: Boj proti terorizmu)

 

■ Pravice posameznika v kazenskem postopku

Zaščita pravic osumljenih in obtoženih oseb v kazenskem postopku je temeljna vrednota Unije, ki je ključnega pomena za ohranitev medsebojnega zaupanja med državami članicami in zaupanja javnosti v Unijo. V ta namen je bil sprejet načrt za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskem postopku.

 

■ Varstvo državljanskih pravic v informacijski družbi

Unija se mora odzvati na izziv, ki ga predstavlja vse večja izmenjava osebnih podatkov, in zagotoviti varstvo zasebnosti. V ta namen bo okrepila celovito strategijo na področju varstva podatkov znotraj Unije in v odnosih s tretjimi državami. Prihodnja krovna direktiva bo tako zajemala tudi bistvene vidike, ki jih bodo morali vsebovati sporazumi o varstvu podatkov s tretjimi državami za namen kazenskega pregona, da bi zagotovili visoko raven varstva podatkov

 

■ Sodelovanje v demokratičnem življenju Unije

Pobuda državljanov Unije, ki je predvidena v skladu s členom 11 PEU, bo ustvarila nov mehanizem za državljansko udeležbo. V tem duhu se preučuje možnost izvedbe volitev v Evropski parlament na isti dan.

 

■ Upravičenost do zaščite v tretjih državah

Vsak državljan Unije, ki potuje ali živi v tretji državi, v kateri njegova matična država članica nima predstavništva, ima v tej državi pravico do zaščite diplomatskih organov katere koli države članice. Sprejeti bodo ustrezni ukrepi za vzpostavitev usklajevanja in sodelovanja, potrebnih za omogočanje konzularne zaščite.