Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Medborgerliga rättigheter

Att främja medborgarnas rättigheter: rättigheternas Europa

EU-ländernas medborgare har sedan Maastrichtfördraget haft ett EU-medborgarskap som ger dem ytterligare rättigheter. Bland dessa finns rätten att fritt resa och uppehålla sig, rätten att rösta och ställa upp som kandidat i lokalval och val till Europaparlamentet, möjligheten att utanför EU få diplomatiskt skydd av ett annat EU-land och rätten att göra framställningar till Europaparlamentet eller till Europeiska ombudsmannen. Genom Stockholmsprogrammet fördjupas detta medborgarskap:

 

■ Ett EU som bygger på de grundläggande rättigheterna

Unionen har inlett förhandlingar om anslutning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.Detta kommer att stärka EU:s och EU-institutionernas skyldighet att se till att de grundläggande rättigheterna och friheterna aktivt främjas inom alla EU:s verksamhetsområden.

 

■ Fullt utövande av rätten till fri rörlighet

Om alla villkor för att tillämpa Schengenregelverket är uppfyllda kommer EU att göra det som krävs för att avskaffa kontrollerna vid gränserna mellan de EU-länder som har förklarat att de är redo att ansluta sig till Schengenområdet. Sirene-nätverket för informationsutbyte är mycket viktigt för förvaltningen av Schengenområdet.

Barn som exploaterats sexuellt eller utsatts för sexuella övergrepp eller människohandel och ensamresande barn ska särskilt uppmärksammas.
Även offer för terrorism ska ges särskild uppmärksamhet.
Uppnå en balans mellan insamlingen av allt fler personuppgifter och behovet av att skydda den personliga integriteten.
Alla EU-medborgare som befinner sig i ett land utanför EU där det egna landet inte har någon beskickning har rätt att få skydd av ett annat EU-lands diplomatiska myndigheter.

 

■ Att leva tillsammans i ett område med respekt för mångfald och skydd för de mest utsatta

Barn som exploaterats sexuellt eller utsatts för sexuella övergrepp eller människohandel och ensamresande barn ska särskilt uppmärksammas i EU:s invandringspolitik. Unionen och medlemsstaterna måste fortsätta att tillsammans arbeta för att särskilt utsatta grupper, i synnerhet romer, ska integreras helt och hållet i samhället, genom att främja deras integration i skolsystemet och på arbetsmarknaden och genom att vidta åtgärder för att förhindra att de utsätts för våld. De mest utsatta som uppehåller sig i ett EU-land där de inte bor eller är medborgare behöver också särskilt stöd och rättsligt skydd. Offer för terrorism ska också uppmärksammas särskilt. (Kampen mot terrorism)

 

■ Den enskildes rättigheter i straffrättsliga förfaranden

Skyddet av misstänktas och tilltalades rättigheter i straffrättsliga förfaranden är en grundläggande princip i EU och av avgörande betydelse för det ömsesidiga förtroendet mellan EU-länderna och för allmänhetens tillit till EU. Därför har man antagit en färdplan som ska stärka dessa rättigheter.

 

■ Skydd av medborgarnas rättigheter i informationssamhället

EU står inför en krävande uppgift: att skapa en balans mellan insamlingen av allt fler personuppgifter och behovet av att skydda den personliga integriteten. EU ska förbättra sin helhetsstrategi för uppgiftsskydd inom EU och vid relationer med länder utanför EU. Därför kommer man i ett samlat direktiv ange vilka väsentliga delar som ska ingå i avtal om uppgiftsskydd med länder utanför EU som sluts med syftet att bekämpa brott. Utgångspunkten ska vara ett omfattande uppgiftsskydd

 

■ Deltagande i unionens demokratiska liv

Medborgarinitiativet, som infördes genom artikel 11 i EU-fördraget, innebär en ny form av medborgardeltagande. I samma anda undersöker man om det vore möjligt med en gemensam valdag för Europaparlamentsvalet i hela EU.

 

■ Rätten till skydd i icke-medlemsstater

Alla EU-medborgare som befinner sig i ett land utanför EU där det egna landet inte har någon beskickning har rätt att få skydd av ett annat EU-lands diplomatiska myndigheter. Ett sådant skydd kräver samordning och samarbete, och åtgärder kommer att vidtas för att göra det möjligt.