Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet (transport, telekommunikation og energi) (TTE)

 

Arrow     Pressemeddelelser

Siden juni 2002 har ansvaret for disse tre politikområder ligget hos én og samme rådssammensæt­ning, der mødes ca. hver anden måned. Sammensætningen af dette råd varierer med de emner, der er opført på dagsordenen (ministrene for transport, telekommunikation eller energi).

EU's mål på transport-, telekommunikations- og energiområdet er at skabe moderne og effektive systemer, der fungerer både økonomisk, socialt og miljømæssigt. En harmonisk og holdbar infra­strukturudvikling er en væsentlig faktor for det indre markeds funktion og EU's økonomiske og sociale samhørighed.

Med henblik herpå har Rådet siden 1990'erne medvirket til at indføre transeuropæiske transport-, energi- og telekommunikationsnet. Disse net opfylder det overordnede mål om økonomisk og social samhørighed, der i de kommende år får særlig stor betydning på grund af udvidelsen, og fordi det bliver nødvendigt at forbinde de overordnede transeuropæiske net med de infrastrukturer, der er ved at blive skabt i EU's nye medlemsstater.

Rådet har ligeledes vedtaget det europæiske GPS-system, kendt under navnet Galileo, som er et europæisk satellitnavigationssystem, der er beregnet til at opfylde civile behov og åbent for inter­nationalt samarbejde, og som vil blive drevet kommercielt.

TTE-Rådets tre aktivitetsområder er følgende:

–      Transport

Transport er en af Fællesskabets vigtigste politikker på grund af dens bidrag til den fri bevæ­gelighed for personer og varer. I traktatens artikel 71 fastlægges indholdet af den fælles trans­portpolitik således:

  • fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område;
  • de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende;
  • foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden.

På dette område træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal efter den fælles beslutnings­procedure med Europa-Parlamentet. I tilfælde, hvor bestemmelserne alvorligt kunne påvirke levestandarden og beskæftigelsesniveauet i visse egne samt udnyttelsen af transportmateriel­let, træffer Rådet afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet.

Rådet har udfoldet omfattende aktivitet for at behandle de mange forskellige spørgsmål, der følger af åbningen af grænserne (regler for markedsadgang, sikkerhed, trafikstyring, interope­rabilitet, anerkendelse af kvalifikationer, tekniske regler) og de forskellige berørte transport­former (vej-, jernbane-, luft-, flod- og søtransport).

Fællesskabets foranstaltninger gik i begyndelsen ud på at realisere et fuldt integreret indre marked. I dag, hvor målet om det indre transportmarked i vidt omfang er opfyldt, ligger den store udfordring i at skabe et "bæredygtigt mobilitetssystem", dvs. en tilrettelæggelse af trans­porten, der optimerer energiforbrug, tid og afstand samt transportbetingelser.

–        Energi

Energipolitikken hører hovedsagelig under medlemsstaternes kompetence. Traktaten indehol­der ikke noget specifikt kapitel om energi. Imidlertid indgår energipolitikken i Fællesskabets mål og nævnes i de traktatafsnit, der omhandler miljøet og de transeuropæiske net (der bl.a. dækker energiinfrastrukturerne).

Målene på dette område har navnlig været at sikre energiforsyning til alle forbrugere til en overkommelig pris under overholdelse af miljøbeskyttelse og fremme af en sund konkurrence på det europæiske energimarked. I forbindelse med Kyoto-protokollen er en forbedring af energieffektiviteten mere end nogensinde blevet et væsentligt led i fællesskabsstrategien.

I den sammenhæng behandler Rådet de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en pas­sende forsyningssikkerhed inden for Fællesskabet med hensyn til gas, olieprodukter og elek­tricitet. Andre forslag drejer sig om at fremme vedvarende energikilder eller konkrete energi­styringsforanstaltninger (byggeri, biobrændstoffer osv.).

Rådet arbejder desuden på at indføre en retlig ramme til sikring af et velfungerende, konkur­renceorienteret indre el-marked, samtidig med at el-forsyningssikkerheden bevares, og der i kraft af en overordnet, gennemsigtig og ikke-diskriminerende politik opnås en tilstrækkelig sammenkobling af medlemsstaterne.

Med udvidelsen vil Rådet beskæftige sig med nye forslag vedrørende det transeuropæiske energinet på el- og gasområdet med henblik på at gøre dette net mere effektivt.

Et andet aspekt af EU's energipolitik vedrører kerneenergien. På dette område ligger ansvaret hos Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), der blev oprettet i 1957 på grundlag af en særskilt traktat. Euratom sigter navnlig imod forskning og udvikling inden for fredelig ud­nyttelse af atomenergi, udarbejdelse af ensartede sikkerhedsnormer og oprettelse af et fælles marked for udstyr i forbindelse med atomenergi.

–       Telekommunikation

Rådet arbejder med de fire mål, der anses for højst prioriterede i EU på dette område:

  • oprettelse af et integreret net på europæisk plan;
  • gennemførelse af informationssamfundet;
  • fjernelse af barriererne mellem de nationale markeder;
  • afskaffelse af de forskelle, der findes mellem medlemsstaterne på områder som bestemmelser vedrørende takster, normer, betingelser for markedsadgang, offentlige indkøb osv.

Der er således iværksat flere aktioner på EU-plan for at øge markedernes åbenhed over for konkurrence, især inden for visse nøglesektorer, eller for at fremme investering i forskning.

"e-Europa-initiativet" har til formål at sikre, at alle i EU hurtigst muligt får let adgang til internettet. De højst prioriterede områder er indførelse og brug af bredbåndsnet generelt i EU inden 2005, net- og informationssikkerhed, digital forvaltning ("eGovernment"), e-læring ("eLearning"), e-sundhed ("eHealth") og elektronisk handel ("eBusiness").