Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (transport, telekommunikation och energi)

 

Arrow  Pressmeddelanden

I juni 2002 sammanfördes de tre ovanstående ämnena för behandling i en enda rådskonstellation. Rådet träffas ungefär en gång varannan månad, i olika sammansättningar beroende på vilka frågor som står på dagordningen (ministrar med ansvar för transport‑, telekommunikations‑ eller energifrågor).

På transport‑, telekommunikations‑ och energiområdet strävar EU efter att skapa moderna och effektiva system som är livskraftiga ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt. En harmonisk och hållbar utveckling av infrastrukturen är viktig för en välfungerande inre marknad, liksom för den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen.

Rådet har därför sedan 90‑talet bidragit till att inrätta transeuropeiska transport‑, energi‑ och telenät. Dessa nät är ett konkret uttryck för det allmänna målet ekonomisk och social sammanhållning, som under de närmaste åren kommer att få en särskild betydelse med tanke på unionens utvidgning och att man behöver koppla samman de stora transeuropeiska näten med pågående satsningar i de nya medlemsstaterna.

Rådet har även antagit Galileo, kallat "ett europeiskt GPS", som är ett europeiskt satellitnavigeringssystem för civila ändamål. Systemet står öppet för internationell samarbete och kommer att utnyttjas kommersiellt.

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar på följande tre områden:

–       Transport

Transport var ett av de första gemenskapspolitiska områdena, då transporterna är viktiga för den fria rörligheten för personer och varor. Enligt artikel 71 i fördraget skall den gemensamma transportpolitiken fastställa

  • gemensamma regler för internationella transporter som berör medlemsstaterna,
  • de villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en medlemsstat,
  • åtgärder för att förbättra transportsäkerheten.

På detta område fattar rådet sina beslut med kvalificerad majoritet, tillsammans med Europaparlamentet i enlighet med medbeslutandförfarandet. Om det rör sig om sådana bestämmelser vars tillämpning skulle kunna få allvarliga återverkningar på levnadsstandarden och sysselsättningen i vissa regioner samt på utnyttjandet av transportutrustningen skall rådet fatta ett enhälligt beslut i samråd med Europaparlamentet.

Rådet har lagt ner ett stort arbete på de många frågor som rör öppnandet av gränserna (regler om marknadstillträde, säkerhet, trafikplanering, driftskompatibilitet, erkännande av examensbevis, tekniska regler...) och de olika transportslagen (vägtrafik, järnvägstrafik, luftfart, flodtrafik och sjöfart).

Gemenskapens ursprungliga arbete rörde förverkligandet av en fullt integrerad inre marknad. I dag, när målen för den inre marknaden för transport i stort sett har uppnåtts, gäller det i stället att inrätta ett hållbart system för rörlighet, det vill säga att se till att transporterna genomförs på ett optimalt sätt vad gäller energiförbrukning, tidsåtgång, transportvägar och transportvillkor.

           Energi

Energipolitiken omfattas huvudsakligen av medlemsstaternas ansvarsområde. Fördraget innehåller inte något särskilt energikapitel, men energifrågorna är ändå viktiga för gemenskapen och de tas upp i de avdelningar som behandlar miljö och transeuropeiska nät (som bland annat omfattar energiinfrastrukturerna).

Målsättningen på detta område är i första hand att alla konsumenter skall ha en tryggad försörjning av energi till överkomliga priser, samtidigt som miljöskyddet respekteras och en sund konkurrens på den europeiska energimarknaden främjas. En förbättrad energieffektivitet är, inom ramen för Kyotoprotokollet, nu viktigare än någonsin för gemenskapen.

Rådet måste här studera vilka åtgärder som behöver vidtas för att försörjningen av gas, petroleumprodukter och el på ett adekvat sätt skall kunna tryggas i gemenskapen. Andra förslag syftar till att lyfta fram förnybara energikällor, eller konkreta åtgärder för att få till stånd en rationell energiförbrukning (byggnader, biobränsle m.m.).

Rådet strävar dessutom efter att ta fram en rättslig ram för att med en allmän politik, som utmärks av insyn, öppenhet och icke‑diskriminering, se till att den konkurrensutsatta inre marknaden för el fungerar väl, samtidigt som elförsörjningen tryggas och medlemsstaternas samtrafikförmåga är tillräckligt utvecklad.

I och med utvidgningen har rådet på sitt bord fått nya förslag som syftar till en effektivisering av det transeuropeiska energinätet för el och gas.

EU:s energipolitik berör också kärnkraften, som omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) ansvarsområde. Euratom upprättades 1957 genom ett eget fördrag (och alltså inte genom Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen). Euratoms uppgift är bland annat att forska om och utveckla kärnkraftens användning för fredliga ändamål, utarbeta enhetliga säkerhetsnormer och upprätta en inre marknad för kärnkraftsutrustning.

–       Telekommunikation

Rådet har fyra målsättningar som anses prioriterade på EU‑nivå:

  • Upprättande av ett integrerat nät på europeisk nivå.
  • Inrättande av informationssamhället.
  • Öppnande av de nationella marknaderna.
  • Avskaffande av de medlemsstaternas regleringsmässiga skillnader avseende tariffer, normer, villkor för marknadstillträde, offentlig upphandling m.m.

Flera åtgärder har därför vidtagits på unionsnivå för att ytterligare öppna marknaderna för konkurrens, särskilt inom vissa nyckelsektorer eller för att främja investeringar i forskning.

Initiativet eEurope syftar till att så snart som möjligt och på enkelt sätt ge samtliga i EU tillgång till Internet. Man satsar i första hand på att före 2005 införa bredband, och se till att det får en allmän spridning. Dessutom sker satsningar när det gäller nätsäkerhet och informationssäkerhet, samhällsinformation via Internet, e‑lärande, hälso‑ och sjukvård på nätet och e‑handel.