Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΜΤΕ)

 

Arrow Δελτία Τύπου

Από τον Ιούνιο του 2002, οι εν λόγω τρεις πολιτικές ετέθησαν υπό την ευθύνη μιας ενιαίας σύνθεσης του Συμβουλίου η οποία συνέρχεται περίπου κάθε δίμηνο. Η σύνθεση του Συμβουλίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (Υπουργοί Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών ή Ενέργειας). 

Οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας συνίστανται στη δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών συστημάτων, βιώσιμων από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Η εναρμονισμένη και διαρκής ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης.  

Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο συνέβαλε, από τη δεκαετία του ’90, στη δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Τα δίκτυα αυτά ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τα επόμενα έτη λόγω της διεύρυνσης και της ανάγκης διασύνδεσης των μεγάλων διευρωπαϊκών δικτύων με τα έργα που εκτελούνται στις νέες χώρες της Ένωσης.

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τη δημιουργία του ευρωπαϊκού «GPS», γνωστού με το όνομα GALILEO, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης μέσω δορυφόρου, για μη στρατιωτικές χρήσεις, ανοικτό στη διεθνή συνεργασία και το οποίο θα υπόκειται σε εμπορική εκμετάλλευση. 

Οι τρεις τομείς δραστηριοτήτων του Συμβουλίου ΜΤΕ είναι οι ακόλουθοι :

-        Μεταφορές

Οι μεταφορές αποτελούν μια από τις πρώτες κοινές πολιτικές της Κοινότητας λόγω της συμβολής τους στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων. Το άρθρο 71 της Συνθήκης καθορίζει το αντικείμενο της κοινής πολιτικής μεταφορών ως εξής :

  • κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι στις διεθνείς μεταφο  ρές στις οποίες ενέχονται τα κράτη μέλη,
  • όροι υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές ενός κράτους μέλους μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό,
  • μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών. 

Στον τομέα αυτό το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις περιπτώσεις όπου οι θεσπιζόμενες διατάξεις ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά το βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς και την εκμετάλλευση της υποδομής των μεταφορών, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το Συμβούλιο ανέπτυξε σημαντικότατη δραστηριότητα για την επίλυση των πολλών ζητημάτων που προέκυψαν με το άνοιγμα των συνόρων (κανόνες πρόσβασης στην αγορά, ασφάλεια, διαχείριση της κυκλοφορίας, διαλειτουργικότητα, αναγνώριση προσόντων, τεχνικοί κανόνες, ... ) και σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, ποτάμιες, θαλάσσιες).

Οι δράσεις που αναλήφθηκαν στο επίπεδο της Κοινότητας αφορούσαν κατ’ αρχάς την υλοποίηση μιας πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς. Τώρα πλέον, που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο στόχος της εσωτερικής αγοράς μεταφορών, η μεγάλη πρόκληση που τίθεται συνίσταται στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος «βιώσιμης κινητικότητας», δηλαδή στην οργάνωση των μεταφορών κατά τρόπο που θα βελτιστοποιούνται αφενός η κατανάλωση ενέργειας και αφετέρου ο δαπανώμενος χρόνος, οι διανυόμενες αποστάσεις και οι όροι μεταφοράς.

-       Ενέργεια

Η ενεργειακή πολιτική εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Συνθήκη δεν περιλαμβάνει κάποιο ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια. Ωστόσο, η ενεργειακή πολιτική συγκαταλέγεται στους στόχους της Κοινότητας και γίνεται μνεία της στους τίτλους της Συνθήκης που αφορούν το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα (τα οποία καλύπτουν μεταξύ άλλων τις ενεργειακές υποδομές). 

Οι στόχοι που επιδιώχτηκαν στον τομέα αυτό αφορούσαν κυρίως την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού σε προσιτές τιμές για όλους τους καταναλωτές, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κυότο, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχει καταστεί πλέον σημαντικό στοιχείο της κοινοτικής στρατηγικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εξετάζει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, πετρελαϊκά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια στην Κοινότητα. Άλλες προτάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση αποσκοπούν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης της ενέργειας (κτίρια, βιοκαύσιμα, κλπ. … ).

Εξ άλλου, στο Συμβούλιο διεξάγονται εργασίες με στόχο τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη διασφάλιση του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και την επαρκή διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών μέσω της εφαρμογής γενικών, διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών.

Με την προοπτική της διεύρυνσης, το Συμβούλιο άρχισε να ασχολείται με την εξέταση νέων προτάσεων που αφορούν το διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας στους τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο.

Μια άλλη πτυχή της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ αφορά την πυρηνική ενέργεια. Στον τομέα αυτό, αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (EURATOM) η οποία δημιουργήθηκε το 1957 βάσει μιας Συνθήκης διαφορετικής από αυτήν με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η EURATOM έχει κυρίως ως αποστολή την έρευνα και την ανάπτυξη της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, την εκπόνηση ομοιόμορφων προτύπων ασφάλειας και τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς τεχνικού εξοπλισμού στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. 

-        Tηλεπικοινωνίες

Το Συμβούλιο εργάζεται βάσει των τεσσάρων στόχων που θεωρούνται ως προτεραιότητας στον τομέα αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

  • δημιουργία ενοποιημένου δικτύου σε ευρωπαϊκή κλίμακα,
  • εγκαθίδρυση της κοινωνίας της πληροφορίας,
  • ελευθέρωση των εθνικών αγορών,
  • κατάργηση των κανονιστικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια, τα πρότυπα, τους όρους πρόσβασης, τις δημόσιες συμβάσεις, κλπ.

Για τον λόγο αυτό, τέθηκαν σε εφαρμογή πολλές δράσεις στο επίπεδο της Ένωσης προκειμένου να ανοίξουν περισσότερο οι αγορές της στον ανταγωνισμό, ιδίως σε ορισμένους βασικούς τομείς ή με στόχο την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας.

Η πρωτοβουλία «eEurope» αποσκοπεί στον να δοθεί το συντομότερο δυνατό σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Έχει δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση και γενικευμένη χρησιμοποίηση στην Ένωση, έως το 2005, ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, στο ηλεκτρονικό κράτος («eGovernment»), στην ηλεκτρονική μάθηση («eLearning»), στην ηλεκτρονική υγεία («eHealth») και στο ηλεκτρονικό εμπόριο («eBusiness»).