Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Ръководство за обикновената законодателна процедура

Процедурата за съвместно вземане на решениe е законодателна процедура, установена с Договора от Маастрихт, за съвместно приемане на законодателни актове от Съвета и Европейския парламент. С Договора от Амстердам и Договора от Ница процедурата се адаптира и използването ѝ се разширява.

Една от най-важните промени, въведени с Договора от Лисабон, е разширяването на обхвата на съвместното вземане на решениe, така че да включва над 80 области на политиките, като по този начин то се превръща в основната практика за вземане на решения на ЕС, известна като обикновената законодателна процедура (член 289 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Обикновената законодателна процедура е изложена в член 294 от ДФЕС и протича по следния начин:

  • Първо четене:

Комисията представя на Съвета и на Европейския парламент законодателното предложение. Двете институции извършват първото четене — за което няма срок — и ако Съветът одобри позицията на Европейския парламент на първо четене, законодателният акт се приема.

  • Второ четене:

Ако Съветът отхвърли позицията на Европейския парламент, той приема собствена позиция на първо четене и я представя на Европейския парламент за второ четене. Ако Европейският парламент одобри тази позиция, законодателният акт се приема. В случай че бъде отхвърлено, досието може да се разгледа отново единствено на основата на ново предложение на Комисията. Ако Европейският парламент предложи изменения на позицията на Съвета, Съветът извършва второ четене. Ако бъдат одобрени всички изменения, актът се счита за приет; в случай че актът бъде отхвърлен, се свиква помирителният комитет.

  • Помирителна процедура: 

Представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията имат на разположение шест седмици, за да постигнат съгласие и да одобрят съвместния текст. 

Много по-подробно обяснение на процедурата е дадено в Ръководството за обикновената законодателна процедура, което има за цел да улесни работата на председателството, генералния секретариат на Съвета и делегациите. В него се описва подробно начинът на провеждане на процедурата на всеки етап и се обясняват съответно ролите на председателството и на генералния секретариат. В приложенията се съдържат Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение, правните основания за обикновената законодателна процедура, сроковете в рамките на процедурата и разпределението на задачите в генералния секретариат на Съвета.

GOLP2011