Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Håndbog for den almindelige lovgivningsprocedure

Den fælles beslutningsprocedure er en lovgivningsprocedure, der blev indført med Maastrichttraktaten med henblik på fælles vedtagelse af lovgivningsmæssige retsakter i Rådet og Europa-Parlamentet. Proceduren blev tilpasset og dens anvendelsesområde udvidet med Amsterdam- og Nicetraktaterne.

En af de vigtigste ændringer, der blev indført med Lissabontraktaten, er, at den fælles beslutningsprocedure er blevet udvidet til at omfatte over 80 politikområder. Det har gjort den til den vigtigste beslutningspraksis i EU, også kaldet den almindelige lovgivningsprocedure (jf. artikel 289 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)).

 

Den almindelige lovgivningsprocedure (se artikel 294 i TEUF) forløber således:

  • Førstebehandling: 

Kommissionen forelægger et lovgivningsforslag for Rådet og Europa-Parlamentet. Begge institutioner foretager en førstebehandling – uden tidsfrist – og hvis Rådet godkender Parlamentets førstebehandlingsholdning, vedtages den lovgivningsmæssige retsakt.

  • Andenbehandling:

Hvis Rådet ikke godkender Parlamentets holdning, vedtager det sin førstebehandlingsholdning og forelægger den for Parlamentet med henblik på andenbehandling. Hvis Parlamentet godkender denne holdning, vedtages den lovgivningsmæssige retsakt. Forkastes holdningen, kan behandlingen af sagen kun genoptages på grundlag af et nyt forslag fra Kommissionen. Hvis Parlamentet foreslår ændringer af Rådets holdning, foretager Rådet en andenbehandling. Hvis alle ændringer godkendes, vedtages retsakten; hvis de ikke godkendes, indkaldes der til et møde i Forligsudvalget.

  • Forligsprocedure:

Repræsentanterne for Parlamentet, Rådet og Kommissionen har en frist på seks uger til at nå til enighed og godkende det fælles udkast. 

Der findes en langt mere udførlig redegørelse for proceduren i håndbogen for den almindelige lovgivningsprocedure, som skal lette arbejdet for formandskabet, Generalsekretariatet for Rådet og delegationerne. Den indeholder en detaljeret beskrivelse af alle procedurens faser, og den forklarer henholdsvis formandskabets og generalsekretariatets rolle. I bilagene findes blandt andet den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure, retsgrundlaget for den almindelige lovgivningsprocedure, fristerne i forbindelse med proceduren og fordelingen af opgaverne i

Generalsekretariatet for Rådet.GOLP2011

Håndbog om den almindelige lovgivningsprocedure