Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Η διαδικασία της συναπόφασης είναι μια νομοθετική διαδικασία που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για την από κοινού έκδοση νομοθετικών πράξεων από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η Συνθήκη της Νίκαιας προσάρμοσαν τη διαδικασία και επέκτειναν τη χρήση της.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι η επέκταση της συναπόφασης σε περισσότερους από 80 τομείς πολιτικής. Με την εξέλιξη αυτή, η συναπόφαση μετατράπηκε στην κυριότερη μέθοδο λήψης αποφάσεων της ΕΕ και έλαβε την ονομασία «συνήθης νομοθετική διαδικασία» (άρθρο 289 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

 

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ και διεξάγεται ως εξής:

  • Πρώτη ανάγνωση: 

Η Επιτροπή υποβάλλει τη νομοθετική πρότασή της στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δυο θεσμικά όργανα πραγματοποιούν την πρώτη ανάγνωση – για την οποία δεν υπάρχουν προθεσμίες – και εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, η νομοθετική πράξη εκδίδεται.

  • Δεύτερη ανάγνωση:

Εάν το Συμβούλιο απορρίψει τη θέση του ΕΚ, καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο ΕΚ για δεύτερη ανάγνωση. Εάν το ΕΚ εγκρίνει τη θέση αυτή, η νομοθετική πράξη εκδίδεται. Εάν την απορρίψει, η εξέταση του φακέλου μπορεί να ξαναρχίσει μόνο με βάση νέα πρόταση της Επιτροπής. Εάν το ΕΚ προτείνει τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου, διενεργείται δεύτερη ανάγνωση στο Συμβούλιο. Εάν εγκριθούν όλες οι τροπολογίες, η πράξη εκδίδεται•εάν δεν εγκριθούν όλες, συγκαλείται η επιτροπή συνδιαλλαγής.

  • Συνδιαλλαγή: 

Οι εκπρόσωποι του ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής έχουν έξι εβδομάδες στη διάθεσή τους για να καταλήξουν σε συμφωνία και να εγκρίνουν το κοινό κείμενο. 

Πολύ λεπτομερέστερη παρουσίαση της διαδικασίας περιέχεται στον οδηγό της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, στόχος του οποίου είναι να διευκολύνει τις εργασίες της Προεδρίας, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και των αντιπροσωπιών. Στον οδηγό περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας σε κάθε στάδιό της και ο ρόλος που έχουν αντίστοιχα η Προεδρία και η Γενική Γραμματεία.  Στα παραρτήματά του παρατίθενται η κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης, κατάλογος με τις νομικές βάσεις της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, καθώς και πίνακες με τις προθεσμίες της και τον καταμερισμό καθηκόντων εντός της ΓΓΣ.

GOLP2011