Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Seadusandliku tavamenetluse käsiraamat

Kaasotsustamismenetlus on Maastricht lepinguga kehtestatud seadusandlik menetlus, mille teel nõukogu ja Euroopa Parlament võtavad ühiselt vastu seadusandlikke akte. Seda menetlust kohandati ja selle kasutamist laiendati Amsterdami lepinguga ja Nice’i lepinguga.

Üks kõige olulisemaid Lissaboni lepingust tulenevaid muudatusi on kaasotsustamismenetluse kasutamise laiendamine rohkem kui 80 poliitikavaldkonnale, muutes selle seega peamiseks ELi otsuste tegemise menetluseks, mida nimetatakse seadusandlikuks tavamenetluseks (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 289).

Seadusandlik tavamenetlus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 294 ja see toimub järgmiselt:

  • Esimene lugemine: 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku. Mõlemad institutsioonid viivad läbi esimese lugemise, millele ei ole kehtestatud tähtaegu, ning kui nõukogu kiidab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha heaks, on seadusandlik akt vastu võetud.

  • Teine lugemine:

Kui nõukogu lükkab Euroopa Parlamendi seisukoha tagasi, võtab ta vastu oma esimese lugemise seisukoha ning edastab selle Euroopa Parlamendile teiseks lugemiseks. Kui Euroopa Parlament kiidab selle seisukoha heaks, on seadusandlik akt vastu võetud. Tagasilükkamise korral saab arutelu jätkata üksnes komisjoni uue ettepaneku alusel. Kui Euroopa Parlament esitab nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes muudatusettepanekuid, viiakse nõukogus läbi teine lugemine. Kui kõik muudatused kiidetakse heaks, on õigusakt vastu võetud; tagasilükkamise korral kutsutakse kokku lepituskomitee.

  • Lepitamine: 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajatel on ühise teksti suhtes kokkuleppele jõudmiseks aega kuus nädalat. 

Kõnealuse menetluse üksikasjalikum selgitus on esitatud seadusandliku tavamenetluse käsiraamatus, mis on ette koostatud eesistujariigi, nõukogu peasekretariaadi ja delegatsioonide töö hõlbustamiseks. Käsiraamatus kirjeldatakse üksikasjalikult menetluse iga etapi läbiviimist ja selgitatakse eesistujariigi ja peasekretariaadi asjakohaseid rolle. Lisades on esitatud kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlev ühine deklaratsioon, seadusandliku tavamenetluse õiguslikud alused, menetluse tähtajad ja ülesannete jaotus nõukogu peasekretariaadis.

GOLP2011