Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Treoir Don Ghnáthnós Imeachta Reachtach

Is nós imeachta reachtach é an nós imeachta comhchinnteoireachta, arna bhunú le Conradh Maastricht, le go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle gníomhartha reachtacha go comhpháirteach. Le Conradh Amstardam agus Conradh Nice, cuireadh an nós imeachta sin in oiriúint agus rinneadh a úsáid a leathnú.

Ceann de na hathruithe is tábhachtaí a bhí ann de bharr Chonradh Liospóin an chomhchinnteoireacht a leathnú go níos mó ná 80 réimse beartais, athrú is cúis leis an gcomhchinnteoireacht a chlaochlú ina príomhchleachtas cinnteoireachta de chuid an AE, ar a dtugtar an gnáthnós imeachta reachtach (Airteagal 289 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh).

 

Leagtar amach an gnáthnós imeachta reachtach in Airteagal 294 den CFAE agus seoltar mar a leanas é:

  • An chéad léamh:

Cuirfidh an Coimisiún an togra reachtach faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Seolfaidh an dá hinstitiúid an chéad léamh – atá gan teorainneacha ama – agus i gcás ina bhformheasfaidh an Chomhairle seasamh PE ar an gcéad léamh, glacfar an gníomh reachtach.

  • An dara léamh:

I gcás ina ndiúltóidh an Chomhairle seasamh PE, glacfaidh sí a seasamh ar an gcéad léamh agus cuirfidh sí faoi bhráid PE é don dara léamh. I gcás ina bhformheasfaidh PE an seasamh sin, glacfar an gníomh reachtach. I gcás diúltú, ní fhéadfar an sainchomhad a tharraingt anuas athuair ach ar bhonn togra nua ón gCoimisiún. I gcás ina molfaidh PE leasuithe ar an seasamh ón gComhairle, seolfar an dara léamh ón gComhairle. I gcás ina bhformheasfar na leasuithe go léir, glacfar an gníomh; i gcás diúltú, comórfar cruinniú den Choiste Idir-réitigh..

  • Idir-réiteach: 

Tá sé seachtaine ag ionadaithe PE, ionadaithe na Comhairle agus ionadaithe an Choimisiúin chun teacht ar chomhaontú agus chun an téacs comhpháirteach a fhormheas. 

Tugtar míniú i bhfad níos mionsonraithe ar an nós imeachta sa Treoir Don Ghnáthnós Imeachta Reachtach, ar Treoir í a cheaptar chun obair na huachtaránachta, obair Ardrúnaíocht na Comhairle agus obair na toscaireachtaí a éascú. Déantar cur síos inti go mion ar sheoladh an nós imeachta le linn gach céime agus mínítear inti ról na hUachtaránachta agus ról na hArdrúnaíochta faoi seach. Áirítear sna hIarscríbhinní an Dearbhú Comhpháirteach maidir le Socruithe Praiticiúla do Nós Imeachta na Comhchinnteoireachta, bunúis dlí don ghnáthnós imeachta reachtach, teorainneacha ama an nós imeachta agus dáileadh na gcúraimí laistigh d'Ardrúnaíocht na Comhairle.

GOLP2011