Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Įprastos teisėkūros procedūros vadovas

sprendimo procedūra – Mastrichto sutartimi nustatyta teisėkūros procedūra, kurios laikydamiesi Taryba ir Europos Parlamentas kartu priima įstatymo galią turinčius aktus. Amsterdamo sutartimi ir Nicos sutartimi ši procedūra buvo patikslinta ir išplėstas jos taikymas.

Vienas iš svarbiausių Lisabonos sutartimi padarytų pakeitimų – bendro sprendimo procedūros taikymo išplėtimas daugiau nei 80 politikos sričių ir jos pertvarkymas į pagrindinę sprendimų priėmimo procedūrą Europos Sąjungoje – įprastą teisėkūros procedūrą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 289 straipsnis).

 

Įprasta teisėkūros procedūra išdėstyta SESV 294 straipsnyje, o jos veikimas išdėstytas toliau.

  • Pirmasis svarstymas 

Komisija pateikia Tarybai ir Europos Parlamentui (EP) pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto. Abiejose institucijose vyksta pirmasis svarstymas, kurio trukmė yra neribota, ir jei Taryba patvirtina EP per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją, įstatymo galią turintis teisės aktas yra priimamas.

  • Antrasis svarstymas

Jei Taryba nepritaria EP pozicijai, ji priima savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir pateikia ją EP, kad jis priimtų poziciją per antrąjį svarstymą. Jei EP pritaria šiai pozicijai, įstatymo galią turintis aktas yra priimamas. Jei pozicijai nepritariama, dokumentas gali būti dar kartą nagrinėjamas tik remiantis nauju Komisijos pasiūlymu. Jei EP pasiūlo Tarybos pozicijos pakeitimų, Taryboje vyksta antrasis svarstymas. Jei visi šie pakeitimai patvirtinami, aktas yra priimamas; jei pakeitimams nepritariama, sušaukiamas Taikinimo komitetas.

  • Taikinimas 

EP, Tarybos ir Komisijos atstovams skiriamos šešios savaitės susitarimui pasiekti ir bendram tekstui patvirtinti. 

Išsamesnis šios procedūros paaiškinimas pateiktas Įprastos teisėkūros procedūros vadove, kuris skirtas pirmininkaujančios valstybės narės, Tarybos generalinio sekretoriato ir delegacijų darbui palengvinti. Šiame vadove išsamiai apibūdintas kiekvienas šios procedūros etapas ir paaiškinti atitinkami pirmininkaujančios valstybės narės ir Generalinio sekretoriato vaidmenys. Prieduose pateikta Bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių, įprastos teisėkūros procedūros teisinių pagrindų, procedūros trukmės ir užduočių paskirstymo Tarybos generaliniame sekretoriate.

GOLP2011