Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Parastās likumdošanas procedūras rokasgrāmata

Koplēmuma procedūra ir likumdošanas procedūra, kas izveidota ar Māstrihtas Līgumu, lai tiesību aktus kopīgi pieņemtu Padome un Eiropas Parlaments. Amsterdamas Līgums un Nicas Līgums pielāgoja šo procedūru un paplašināja tās izmantojumu.

Viena no svarīgākajām izmaiņām, kas ieviesta ar Lisabonas Līgumu, ir koplēmuma procedūras paplašināšana uz vairāk nekā 80 politikas jomām, tādējādi pārveidojot to par galveno lēmumu pieņemšanas metodi ES, kas pazīstama kā parastā likumdošanas procedūra (Līguma par Eiropas Savienības darbību 289. pants).

 

Parastā likumdošanas procedūra ir izklāstīta LESD 294. pantā, un tā norit šādi:

  • Pirmais lasījums –

Komisija iesniedz tiesību akta priekšlikumu Padomei un Eiropas Parlamentam. Abas iestādes notur pirmo lasījumu – kura termiņš nav noteikts – un, ja Padome apstiprina Eiropas Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā, tiesību akts ir pieņemts.

  • Otrais lasījums –

Ja Padome noraida Eiropas Parlamenta nostāju, tā pieņem savu nostāju pirmajā lasījumā un iesniedz to Eiropas Parlamentam otrajam lasījumam. Ja Eiropas Parlaments apstiprina šo nostāju, tiesību akts ir pieņemts. Noraidījuma gadījumā lietas izskatīšanu var atsākt tikai, pamatojoties uz jaunu Komisijas tiesību akta priekšlikumu. Ja Eiropas Parlaments ierosina grozījumus Padomes nostājai, notur Padomes otro lasījumu. Ja visus grozījumus pieņem, tiesību akts ir pieņemts; noraidījuma gadījumā sasauc Samierināšanas komiteju.

  • Samierināšana – 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvju rīcībā ir sešas nedēļas, lai panāktu vienošanos un apstiprinātu kopīgo tekstu.

Daudz sīkāks skaidrojums par šo procedūru ir sniegts "Parastās likumdošanas procedūras rokasgrāmatā", kas ir paredzēta, lai atvieglotu prezidentvalsts, Padomes Ģenerālsekretariāta un delegāciju darbu. Tajā ir sīki aprakstīta procedūras norise katrā stadijā un paskaidrots, kāda ir attiecīgi prezidentvalsts un Ģenerālsekretariāta loma. Pielikumos ir iekļauta Kopīgā deklarācija par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem, parastās likumdošanas procedūras juridiskais pamats, procedūras termiņi un pienākumu sadalījums Padomes Ģenerālsekretariātā.

GOLP2011