Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Gids van de gewone wetgevingsprocedure

De medebeslissingsprocedure is een bij het Verdrag van Maastricht ingestelde wetgevingsprocedure waarbij wetgevingshandelingen door de Raad en het Europees Parlement samen worden aangenomen. Het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice hebben de procedure aangepast en het gebruik ervan uitgebreid.

Een van de belangrijkste veranderingen in het Verdrag van Lissabon is de uitbreiding van de medebeslissing tot meer dan 80 beleidsgebieden, waardoor deze is uitgegroeid tot de voornaamste besluitvormingspraktijk van de EU, die "de gewone wetgevingsprocedure" wordt genoemd (artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

 

De gewone wetgevingsprocedure is opgenomen in artikel 294 van het VWEU en verloopt als volgt:

  • Eerste lezing:

De Commissie dient het wetgevingsvoorstel in bij de Raad en het Europees Parlement. Beide instellingen verrichten de eerste lezing - die geen termijnen kent - en indien de Raad het standpunt van het EP in eerste lezing goedkeurt, wordt de wetgevingshandeling vastgesteld.

  • Tweede lezing:

Indien de Raad het standpunt van het EP verwerpt, stelt hij zijn standpunt in eerste lezing vast en zendt dat voor een tweede lezing toe aan het EP. Indien het EP dat standpunt goedkeurt, wordt de wetgevingshandeling aangenomen. Wordt het verworpen, dan kan de behandeling van het dossier alleen worden hervat op basis van een nieuw voorstel van de Commissie. Indien het EP amendementen op het standpunt van de Raad voorstelt, vindt de tweede lezing van de Raad plaats. Indien alle amendementen worden goedgekeurd, dan wordt de wetgevingshandeling vastgesteld; indien er amendementen worden verworpen, wordt het Bemiddelingscomité bijeengeroepen.

  • Bemiddeling: 

De vertegenwoordigers van het EP, de Raad en de Commissie hebben zes weken de tijd om een akkoord te bereiken en de gemeenschappelijke tekst goed te keuren.

Een meer gedetailleerde uitleg van de procedure is te vinden in de Gids van de gewone wetgevingsprocedure, die bedoeld is om het werk van het voorzitterschap, het secretariaat-generaal van de Raad en de delegaties te vergemakkelijken. De gids beschrijft gedetailleerd hoe de procedure in elke fase verloopt, en legt uit welke rol het voorzitterschap en het secretariaat-generaal daarin telkens spelen. De bijlagen bevatten de Gemeenschappelijke Verklaring over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure, de rechtsgrondslagen voor de gewone wetgevingsprocedure, de termijnen van de procedure en de taakverdeling binnen het SGR.

GOLP2011