Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Príručka riadneho legislatívneho postupu

Spolurozhodovací postup je legislatívny postup zavedený Maastrichtskou zmluvou, na základe ktorého Rada a Európsky parlament legislatívne akty prijímajú spoločne. Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice sa tento postup upravil a jeho používanie sa rozšírilo.

Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré so sebou priniesla Lisabonská zmluva, je rozšírenie spolurozhodovania na vyše 80 oblastí politík, čím sa spolurozhodovací postup – známy ako riadny legislatívny postup (článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – stáva hlavným rozhodovacím postupom EÚ.

 

Riadny legislatívny postup je ustanovený v článku 294 Zmluvy o fungovaní EÚ a má tieto kroky:

  • Prvé čítanie 

Komisia predloží legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade. V oboch inštitúciách prebehne prvé čítanie, ktoré nie je časovo obmedzené, a ak Rada pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní schváli, legislatívny akt sa považuje za prijatý.

  • Druhé čítanie

Ak Rada pozíciu Parlamentu zamietne, prijme svoju pozíciu v prvom čítaní a predloží ju Parlamentu na druhé čítanie. Ak Parlament túto pozíciu schváli, legislatívny akt sa považuje za prijatý. V prípade zamietnutia sa na práci v tomto spise môže pokračovať, len ak ho Komisia predloží ako nový návrh. Ak Parlament k pozícii Rady predloží pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v Rade sa uskutoční druhé čítanie. Ak sa všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy schvália, akt sa považuje za prijatý, ak sa zamietnu, zvolá sa Zmierovací výbor.

  • Zmierovací postup

Zástupcovia Parlamentu, Rady a Komisie majú do šiestich týždňov dosiahnuť dohodu a schváliť spoločný text.

Tento postup je podrobnejšie vysvetlený v príručke riadneho legislatívneho postupu, ktorej cieľom je pomôcť v práci predsedníctvu, Generálnemu sekretariátu Rady i delegáciám. Podrobne sa v nej opisuje priebeh postupu v jednotlivých fázach a vysvetľujú sa v nej príslušné úlohy predsedníctva a generálneho sekretariátu. V prílohách sa nachádza aj spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup, právne základy pre riadny legislatívny postup, lehoty postupu a rozdelenie úloh v rámci Generálneho sekretariátu Rady.

GOLP2011