Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Medbeslutandeförfarandet är ett lagstiftningsförfarande som inrättades genom Maastrichtfördraget och som innebär att rådet och Europaparlamentet gemensamt antar rättsakter. I och med Amsterdamfördraget och Nicefördraget anpassades förfarandet och dess användning blev mer utbredd.

En av de viktigaste förändringarna i och med Lissabonfördraget är att medbeslutandeförfarandet nu omfattar fler än 80 policyområden, vilket gör det till EU:s huvudsakliga beslutsmekanism som går under beteckningen det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

 

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet beskrivs i artikel 294 i EUF-fördraget och går till på följande sätt:

  • Första behandlingen: 

Kommissionen lägger fram ett lagstiftningsförslag för rådet och Europaparlamentet. Båda institutionerna tar upp förslaget till en första behandling – vilken inte är begränsad i tiden – och om rådet godkänner parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, är rättsakten antagen.

  • Andra behandlingen:

Om rådet avvisar parlamentets ståndpunkt, antar rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen och översänder den till parlamentet för en andra behandling. Om parlamentet godkänner denna ståndpunkt, är rättsakten antagen. I den händelse att den avvisas, kan ärendet återupptas endast om kommissionen lägger fram ett nytt förslag. Om parlamentet föreslår ändringar i rådets ståndpunkt, sker en andra behandling i rådet. Om samtliga ändringar godkänns, är akten antagen, och om så inte är fallet, sammankallas förlikningskommittén.

  • Förlikning: 

Parlamentets, rådets och kommissionens företrädare har sex veckor på sig för att uppnå enighet och godkänna ett gemensamt utkast. 

En mycket mer ingående förklaring av förfarandet ges i Vägledningen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som är tänkt att underlätta arbetet för ordförandeskapet, rådets generalsekretariat och delegationerna. Där beskrivs i detalj varje fas av förfarandet och förklaras ordförandeskapets och generalsekretariatets respektive roller. I bilagorna finns den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet, de rättsliga grunderna för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, tidsfristerna för förfarandet samt uppgiftsfördelningen inom rådets generalsekretariat.

GOLP2011