Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Poliitikavaldkonnad

Põllumajandus ja kalandus

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu võtab vastu õigusakte mitmetes valdkondades, mis on seotud toiduainete tootmise, maaelu arengu ja kalavarude majandamisega.

Konkurentsivõime

Konkurentsivõime nõukogu eesmärk on suurendada ELi konkurentsivõimet ja majanduskasvu. See hõlmab sedavõrd erinevaid poliitikavaldkondi nagu siseturg, tööstus, teadustegevus ja innovatsioon ning kosmos. 

Majandus- ja rahandusküsimused

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu vastutab majanduspoliitika kooskõlastamise, finantsturgude ja kapitali liikumise ning maksuküsimuste eest. See nõukogu koosseis valmistab ette ELi aastaeelarveid, tegeleb ELi ja ELi mittekuuluvate riikide vaheliste majandussuhetega ning ühisraha euro õiguslike ja praktiliste aspektidega.

Haridus, noored, kultuur ja sport

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu toetab, kooskõlastab ja täiendab liikmesriikide tööd kõnealustes valdkondades.

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu toetab ELi liikmesriike nende püüdlustes tõsta tööhõive taset. See koosseis võtab vastu õigusakte, mille eesmärk on parandada töötingimusi, sotsiaalset kaasatust ja soolist võrdõiguslikkust.

Keskkond

Keskkonna nõukogu vastutab ELi keskkonnapoliitika eest, sealhulgas keskkonnakaitse, ressursside mõistliku kasutamise ja inimeste tervise kaitse eest. Keskkonna nõukogu tegeleb ka rahvusvaheliste keskkonnaküsimustega, eelkõige kliimamuutuste valdkonnas.

Välisasjad

Välisasjade nõukogu vastutab ELi välistegevuse eest, mis hõlmab välis- ja kaitsepoliitikat, kaubandust, arengukoostööd ja humanitaarabi.

Üldasjad

Üldasjade nõukogu käsitleb oma istungitel küsimusi, mis puudutavad rohkem kui üht Euroopa Liidu poliitikasuunda, näiteks ELi laienemisläbirääkimisi, liidu mitmeaastase eelarveraamistiku ettevalmistamist ning institutsioonilisi ja haldusküsimusi.

Justiits- ja siseküsimused

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu võtab vastu õigusakte mitmes piiriüleste küsimuste valdkonnas, milleks on näiteks isikute vaba liikumine, varjupaiga- ja sisserändepoliitika, õigusalane koostöö ning võitlus kuritegevuse ja terrorismi vastu.

Transport, telekommunikatsioon ja energeetika

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu teeb tööd ELi eesmärkide saavutamiseks nimetatud kolmes valdkonnas. See hõlmab kaasaegsete, konkurentsivõimeliste ja tõhusate turgude ja infrastruktuuri rajamist ning üleeuroopaliste transpordi-, side- ja energiavõrgustike loomist.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?