Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Beartais

Talmhaíocht agus Iascach

Glacann an Chomhairle um Thalmhaíocht agus um Iascach reachtaíocht i roinnt réimsí a bhaineann le táirgeadh bia, forbairt na tuaithe agus bainistiú na n-iascach.

Iomaíochas

Féachann an Chomhairle Iomaíochais le hiomaíochas agus fás an Aontais Eorpaigh a threisiú. Agus é sin á dhéanamh aici, cumhdaítear réimsí ilchineálacha beartais, amhail an margadh inmheánach, an tionsclaíocht, taighde agus nuálaíocht, agus an spás.

Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais 

Tá an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais freagrach as comhordú an bheartais eacnamaíoch, as na margaí airgeadais agus gluaiseachtaí caipitil agus cúrsaí cánachais. Ullmhaíonn sí buiséad bliantúil an Aontais, déileálann sí le caidreamh eacnamaíoch le tíortha lasmuigh den AE agus tugann sí aire do ghnéithe dlíthiúla agus praiticiúla an airgeadra aonair, an euro.

Oideachas, an Óige, Cultúr agus Spórt 

Tacaíonn an Chomhairle Oideachais, Óige, Cultúir agus Spóirt le hobair na mBallstát sna réimsí seo, déanann sí comhordú ar an obair sin agus cuireann sí léi.

Fostaíocht, Beartas Sóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí

Tacaíonn an Chomhairle um Fhostaíocht, Beartas Sóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí le tíortha an Aontais ina n-iarrachtaí chun rátaí fostaíochta a ardú. Glacann sí reachtaíocht lena ndírítear ar fheabhas a chur ar dhálaí oibre, ar an gcuimsiú sóisialta agus ar an gcomhionannas inscne.

Comhshaol

Tá freagracht ar an gComhairle Comhshaoil as beartas an Aontais Eorpaigh i réimse an chomhshaoil, agus cosaint an chomhshaoil, úsáid stuama acmhainní agus cosaint shláinte an duine san áireamh. Is cuid dá cúram iad freisin ceisteanna idirnáisiúnta comhshaoil, go mórmhór i réimse athrú na haeráide.

Gnóthaí Eachtracha

Tá an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE) freagrach as gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena gcuimsítear an beartas eachtrach, an chosaint agus an trádáil, an comhar don fhorbairt agus an chabhair dhaonnúil.

Gnóthaí Ginearálta

Ag na seisiúin i ndáil le Gnóthaí Ginearálta, déileálann an Chomhairle le sainchomhaid a bhfuil éifeacht acu ar níos mó ná beartas amháin de chuid an Aontais, amhail idirbheartaíocht maidir le méadú an Aontais, ullmhú peirspictíochta buiséadaí ilbhliantúla nó ceisteanna institiúideacha agus riaracháin.

Ceartas agus Gnóthaí Baile

Glacann an Chomhairle um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile reachtaíocht maidir le go leor saincheisteanna trasteorann, lena n-áirítear saorghluaiseacht daoine, beartais tearmainn agus inimirce, comhar breithiúnach agus an comhrac i gcoinne na coireachta agus na sceimhlitheoireachta.

Iompar, Teileachumarsáid agus Fuinneamh

Oibríonn an Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh chun cuspóirí an Aontais Eorpaigh a bhaint amach sna trí réimse sin. Áirítear leis sin, margaí agus bonneagar a bheidh nua‑aoiseach, iomaíoch agus éifeachtúil a bhunú agus líonraí trasEorpacha iompair, cumarsáide agus fuinnimh a chruthú.

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair    Ní bhfuair


Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?