Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Politika

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome pieņem tiesību aktus vairākās jomās, kas saistītas ar pārtikas ražošanu, lauku attīstību un zvejniecības pārvaldību.

Konkurētspēja

Konkurētspējas padome cenšas uzlabot ES konkurētspēju un stiprināt izaugsmi. Pildot šo uzdevumu, tā strādā ar tik daudzveidīgām politikas jomām kā iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un inovācija un kosmoss.

Ekonomika un finanses

Ekonomikas un finanšu padome ir atbildīga par ekonomikas politikas koordinēšanu, finanšu tirgiem, kapitāla apriti un nodokļu jautājumiem. Tā sagatavo ES gada budžetu, veido ekonomiskās attiecības ar valstīm ārpus ES un risina jautājumus, kas saistīti ar vienotās valūtas – euro – juridiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Izglītība, jaunatne, kultūra un sports

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu darbu šajās jomās.

Nodarbinātība, sociālā politika, veselība un patērētāju tiesību aizsardzība

Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome atbalsta ES valstis to centienos paaugstināt nodarbinātības līmeni. Tā pieņem tiesību aktus, kuru mērķis ir uzlabot darba apstākļus, sociālo iekļaušanu un dzimumu līdztiesību.

Vide

Vides padome ir atbildīga par ES vides politiku, tostarp vides aizsardzību, dabas resursu saprātīgu izmantošanu un cilvēku veselības aizsardzību. Tā nodarbojas arī ar starptautiskiem vides jautājumiem, it īpaši klimata pārmaiņu jomā.

Ārlietas

Ārlietu padome ir atbildīga par ES ārējām darbībām – sākot no ārpolitikas un aizsardzības politikas līdz pat tirdzniecības, attīstības sadarbības un humānās palīdzības jautājumiem.

Vispārējās lietas

Padome vispārējo lietu sanāksmēs izskata jautājumus, kas skar vairākas Savienības politikas jomas, piemēram, sarunas par ES paplašināšanos, Savienības daudzgadu budžeta prognožu sagatavošanu vai iestāžu un administratīvus jautājumus.

Tieslietas un iekšlietas

Tieslietu un iekšlietu padome pieņem tiesību aktus par dažādiem pārrobežu jautājumiem, tostarp par personu brīvu pārvietošanos, patvēruma un imigrācijas politiku, tiesu iestāžu sadarbību un cīņu pret noziedzību un terorismu.

Transports, telekomunikācijas un enerģētika

Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome strādā, lai sasniegtu ES mērķus minētajās trijās jomās. Tas ietver modernu, konkurētspējīgu un efektīvu tirgu un infrastruktūras radīšanu, kā arī Eiropas mēroga transporta, komunikāciju un enerģētikas tīklu izveidi.

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?