Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Politiky

Poľnohospodárstvo a rybárstvo

Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo prijíma právne predpisy vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú výroby potravín, rozvoja vidieka a riadenia rybárstva.

Konkurencieschopnosť

Rada pre konkurencieschopnosť sa usiluje o podporu konkurencieschopnosti a rastu EÚ. Zaoberá sa pritom rôznymi oblasťami politík, ako sú vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor. 

Hospodárske a finančné záležitosti

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti zodpovedá za koordináciu hospodárskych politík, finančné trhy a pohyb kapitálu, ako aj daňové otázky. Pripravuje každoročný rozpočet EÚ, zaoberá sa hospodárskymi vzťahmi s krajinami mimo EÚ a má na starosti právne a praktické aspekty jednotnej meny - eura.

Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport

Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport podporuje, koordinuje a dopĺňa prácu členských štátov v týchto oblastiach.

Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti podporuje krajiny EÚ v ich úsilí o zvýšenie miery zamestnanosti. Prijíma právne predpisy týkajúce sa zlepšovania životných podmienok, sociálneho začlenenia a rodovej rovnosti.

Životné prostredie

Rada pre životné prostredie zodpovedá za politiku EÚ v oblasti životného prostredia vrátane ochrany životného prostredia, obozretného využívania zdrojov a ochrany zdravia ľudí. Zaoberá sa aj medzinárodnými otázkami životného prostredia, najmä v oblasti zmeny klímy.

Zahraničné veci

Rada pre zahraničné veci zodpovedá za vonkajšiu činnosť EÚ, počínajúc zahraničnou politikou a obranou a končiac obchodom, rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou.

Všeobecné záležitosti

Na zasadnutiach Rady pre všeobecné záležitosti sa Rada zaoberá spismi, ktoré sa týkajú viac ako jednej politiky Únie, napríklad rokovaní o rozširovaní EÚ, prípravy viacročného rozpočtového výhľadu Únie alebo inštitucionálnych a administratívnych záležitostí.

Spravodlivosť a vnútorné veci

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci prijíma právne predpisy vo viacerých cezhraničných otázkach vrátane slobodného pohybu osôb, politík v oblasti azylu a prisťahovalectva, justičnej spolupráce a boja proti zločinu a terorizmu.

Doprava, telekomunikácie a energetika

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku sa usiluje o splnenie cieľov EÚ v týchto troch oblastiach. To zahŕňa aj zriadenie moderných, konkurencieschopných a efektívnych trhov a infraštruktúry a vytvorenie transeurópskych dopravných, komunikačných a energetických sietí.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?