Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Politik

Jordbruk och fiske

Rådet (jordbruk och fiske) antar lagstiftning på ett antal områden som rör livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Konkurrenskraft

Rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) strävar efter att främja EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Detta arbete sker inom så vitt skilda politikområden som den inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdpolitik. 

Ekonomiska och finansiella frågor

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) vanligen kallat Ekofinrådet ansvarar för samordningen av den ekonomiska politiken, finansiella marknader och kapitalrörelser samt skattefrågor. Ekofinrådet utarbetar EU:s årliga budget, har hand om de ekonomiska förbindelserna med länder utanför EU och hanterar de juridiska och praktiska aspekterna av den gemensamma valutan, euron.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) stöder, samordnar och kompletterar medlemsstaternas arbete inom dessa områden.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) stöder EU-länderna i deras ansträngningar att öka sysselsättningen. Det antar lagstiftning som syftar till att förbättra arbetsvillkor, social delaktighet samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Miljö

Rådet (miljö) ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, varsam resursanvändning och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.

Utrikes frågor

Rådet (utrikes frågor) är ansvarigt för EU:s yttre åtgärder, som omfattar allt från utrikespolitik och försvar till handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Allmänna frågor

När rådet behandlar allmänna frågor tar det upp ärenden som berör fler än ett av unionens politikområden, till exempel förhandlingar om EU:s utvidgning, arbetet med unionens fleråriga budgetplan eller institutionella och administrativa frågor.

Rättsliga och inrikes frågor

Rådet (rättsliga och inrikes frågor) antar lagstiftning inom flera gränsöverskridande områden såsom fri rörlighet för människor, asyl- och invandringspolitik, rättsligt samarbete samt kampen mot brottslighet och terrorism.

Transport, telekommunikation och energi

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar för att uppnå EU:s mål inom dessa tre områden. I detta arbete ingår bl.a. att upprätta moderna, konkurrenskraftiga och effektiva marknader och infrastrukturer samt att skapa ett transeuropeiskt transport-, kommunikations- och energinät.

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?