Press releases

STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT
17/9/2009  
(English)
DÉCLARATION DES CHEFS D'ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT
17/9/2009  
(Français)
VERKLARING VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS
17/9/2009  
(Nederlands)
ERKLÄRUNG DER STAATS- UND REGIERUNGSCHEFS
17/9/2009  
(Deutsch)
VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA
17/9/2009  
(Suomi)
UTTALANDE FRÅN STATS- OCH REGERINGSCHEFERNA
17/9/2009  
(Svenska)
DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO
17/9/2009  
(Español)
DECLARAÇÃO DOS CHEFES DE ESTADO OU DE GOVERNO
17/9/2009  
(Português)
ERKLÆRING FRA STATS- OG REGERINGSCHEFERNE
17/9/2009  
(Dansk)
ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
17/9/2009  
(Ελληνικά)
DICHIARAZIONE DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO
17/9/2009  
(Italiano)
PROHLÁŠENÍ HLAV STÁTŮ A PŘEDSEDŮ VLÁD
17/9/2009  
(Čeština)
RIIGIPEADE JA VALITSUSJUHTIDE AVALDUS
17/9/2009  
(Eesti keel)
AZ ÁLLAM-, ILLETVE KORMÁNYFŐK NYILATKOZATA
17/9/2009  
(Magyar)
VALSTYBIŲ AR VYRIAUSYBIŲ VADOVŲ PAREIŠKIMAS
17/9/2009  
(Lietuvių kalba)
ES VALSTU VAI VALDĪBU VADĪTĀJU DEKLARĀCIJA
17/9/2009  
(Latviešu valoda)
DIKJARAZZJONI MILL-KAPIJIET TA' STAT JEW TA' GVERN
17/9/2009  
(Malti)
OŚWIADCZENIE SZEFÓW PAŃSTW LUB RZĄDÓW
17/9/2009  
(Polski)
VYHLÁSENIE HLÁV ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOV VLÁD
17/9/2009  
(Slovenčina)
IZJAVA VODITELJEV DRŽAV ALI VLAD
17/9/2009  
(Slovenščina)
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
17/9/2009  
(Българcки)
DECLARAŢIA ŞEFILOR DE STAT SAU DE GUVERN
17/9/2009  
(Română)