Formațiunea Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO) a Consiliului

Consiliul UE

Prin activitatea sa, Consiliul EPSCO urmărește să ridice nivelul de ocupare a forței de muncă și să amelioreze condițiile de viață și de muncă, asigurând o protecție sporită a sănătății umane și a consumatorilor pe teritoriul UE.

Cum funcționează Consiliul EPSCO?

Consiliul EPSCO reunește miniștrii cu atribuții în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al politicilor în materie de sănătate și de protecție a consumatorilor din toate statele membre ale UE. Comisarii europeni de resort participă de asemenea la reuniuni.

De obicei, EPSCO se reunește de patru ori pe an. De regulă, două dintre reuniuni sunt dedicate exclusiv subiectelor privind ocuparea forței de muncă și politica socială.

Despre politica privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale, protecția sănătății și a consumatorilor

Obiectivul global al activității UE este acela de a ridica nivelul de trai și de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor săi, în special prin asigurarea unor locuri de muncă de înaltă calitate, printr-un grad ridicat de protecție socială și a sănătății, precum și prin protejarea intereselor consumatorilor.

În domeniul ocupării forței de muncă și în cel al politicii sociale, Consiliului îi revine responsabilitatea elaborării orientărilor anuale privind ocuparea forței de muncă de care statele membre țin seama în politicile lor naționale. De asemenea, acesta adoptă, împreună cu Parlamentul European, acte legislative care urmăresc îmbunătățirea condițiilor de muncă, a incluziunii sociale și a egalității de gen.

Cu toate că statele membre sunt integral responsabile pentru definirea politicilor lor în domeniul sănătății, precum și pentru organizarea și furnizarea serviciilor de asistență medicală, Consiliul adoptă, împreună cu Parlamentul European, acte legislative care vizează calitatea și siguranța organelor umane și a sângelui, drepturile pacienților în contextul asistenței medicale transfrontaliere, precum și calitatea și siguranța medicamentelor și a dispozitivelor medicale.

În ceea ce privește protecția consumatorilor, Consiliul adoptă, împreună cu Parlamentul European, norme la nivelul UE pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, precum și interesele economice ale acestora.

Prioritățile președinției estoniene

Președinția estoniană salută propunerea Comisiei Europene privind pilonul european al drepturilor sociale. Aceasta intenționează să înregistreze progrese în cadrul discuțiilor privind aprobarea pilonului la nivel politic în cadrul Consiliului.

Președinția estoniană va continua lucrările privind actualizarea și simplificarea regulamentelor privind coordonarea în materie de securitate socială. Pentru a permite persoanelor să își primească beneficiile de asistență socială mai rapid atunci când se deplasează între statele membre, Președinția intenționează să desfășoare lucrări cu privire la schimbul electronic de date privind securitatea socială între statele membre.

Președinția urmărește, de asemenea, să desfășoare negocieri fructuoase în legătură cu Directiva privind detașarea lucrătorilor.

Pentru a reduce expunerea la substanțele cancerigene în mediile de lucru, Președinția consideră că este important să se stabilească valori limită cu privire la substanțe periculoase suplimentare în UE. Prin urmare, aceasta intenționează să modifice Directiva privind agenții cancerigeni sau mutageni, aceasta fiind una dintre prioritățile sale.

În ceea ce privește sănătatea, președinția estoniană urmărește să dezvolte în continuare dezbaterile între statele membre privind reducerea efectelor nocive ale consumului de alcool. Pentru a crea condițiile prealabile necesare pentru circulația transfrontalieră a datelor medicale și utilizarea lor pe scară mai largă, în scopul efectuării de tratamente, precum și pentru cercetare și inovare, Președinția consideră că este important să se pună în aplicare principiile pieței unice digitale în sectorul sănătății.