Protecția datelor cu caracter personal în cadrul Secretariatului General al Consiliului

Secretariatul General

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental consacrat în tratatele UE.

Consiliul UE și Secretariatul General al acestuia respectă cu strictețe normele privind protecția datelor cu caracter personal. Actele juridice aplicabile acestora sunt:

Regulamentul 45/2001

Obiectivul regulamentului este de a proteja libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în instituțiile și organismele UE.

Acesta stabilește principiile și obligațiile pe care instituțiile UE trebuie să le respecte și să le îndeplinească atunci când prelucrează date cu caracter personal. În conformitate cu aceste principii, instituțiile UE trebuie să se asigure că datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate numai în scopuri legitime și clar definite
 • exacte, adecvate, pertinente și neexcesive
 • prelucrate în mod corect și în conformitate cu dispozițiile legale și în mod securizat
 • păstrate numai pe perioada necesară
 • prelucrate după informarea cetățenilor și respectarea drepturilor acestora
 • transferate terților doar cu obligativitatea luării unor măsuri adecvate de precauție.

Regulamentul stabilește obligațiile persoanelor care prelucrează date cu caracter personal (operatorii) și drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate (persoanele vizate).

Regulamentul prevede, de asemenea, desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (RPD) în fiecare instituție.

Rolul responsabilului cu protecția datelor

Rolul responsabilului cu protecția datelor este de a asigura în mod independent aplicarea corectă a normelor de protecție a datelor în cadrul instituției sale. De asemenea, acesta are responsabilitatea de a ține un registru al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către instituție. În plus, responsabilul cu protecția datelor înaintează Autorității Europene pentru Protecția Datelor operațiunile de prelucrare a datelor care pot prezenta riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Regulamentul prevede, de asemenea, desemnarea la nivel european a Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD).

Decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului 45/2001

Acestea sunt normele aplicate de către Consiliul Uniunii Europene, care dezvoltă în continuare dispozițiile Regulamentului 45/2001. Acestea stabilesc:

 • statutul responsabilului cu protecția datelor al Consiliului
 • obligațiile operatorilor
 • procedurile care trebuie urmate pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate
 • procedura de investigare de către responsabilul cu protecția datelor

Ce este registrul Consiliului pentru protecția datelor?

Registrul este păstrat de responsabilul cu protecția datelor din cadrul Consiliului. Acesta este un registru public, care poate fi consultat de oricine.

Registrul este o bază de date care conține informații despre fiecare tip de operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către Consiliu sau în cadrul Secretariatului General al Consiliului (SGC).

Aceste informații cuprind scopul operațiunii, numele operatorului, temeiul juridic al acesteia, persoana vizată, destinatarii datelor, tipul de date prelucrate și durata stocării datelor.

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Secretariatului General al Consiliului?

Cea mai mare parte a datelor cu caracter personal prelucrate de către Secretariatul General al Consiliului se referă la personalul său.

Datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate în legătură cu activitățile Consiliului. Aceste date se pot referi la delegații în cadrul Consiliului din statele membre ale UE sau din țări terțe, jurnaliști și persoane desemnate prin acte ale Consiliului.

În afara acestor persoane, datele cu caracter personal ale cetățenilor sunt prelucrate în cea mai mare parte doar atunci când intră în contact cu Secretariatul General al Consiliului, de exemplu, în cazul în care persoanele solicită un document, vizitează clădirile Consiliului sau au încheiat un contract cu SGC.

Supravegherea video în sediul Secretariatului General al Consiliului

Pentru siguranța și securitatea personalului, vizitatorilor, clădirilor, activelor și informațiilor și, din motive logistice, unele părți ale sediului SGC sunt echipate cu un sistem video de protecție.

Politica SGC privind folosirea sistemelor video descrie garanțiile impuse pentru protecția datelor cu caracter personal, a dreptului la viață privată și a altor drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor care apar în cadrul camerelor video de protecție la sediul SGC.

Politica respectă pe deplin cerințele Regulamentului privind protecția datelor și ale Orientărilor în materie de supraveghere video emise de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Informații practice cu privire la protecția datelor dumneavoastră

Cum puteți afla dacă SGC prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Registrul Consiliului pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vă va ajuta să găsiți tipurile de operațiuni de prelucrare a datelor care pot fi aplicabile în cazul dumneavoastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră ca persoană vizată?

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de:

 • a fi informat cu privire la existența unei operațiuni de prelucrare a datelor care vă privește și principalele caracteristici ale acesteia
 • a obține comunicarea datelor care fac obiectul prelucrării
 • a obține de la operator rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete

În anumite situații, puteți solicita operatorului să vă exercitați drepturile specifice, cum ar fi blocarea sau ștergerea datelor.

Cererile pot fi depuse prin intermediul unui formular pus la dispoziție de responsabilul cu protecția datelor din cadrul Consiliului. Puteți obține formularul de cerere prin e-mail. Vă rugăm să indicați limba în care veți avea nevoie de formular.

Trimiteți un e-mail

Secțiunea 5 din decizia Consiliului de punere în aplicare a normelor referitoare la protecția datelor stabilește procedura de urmat pentru exercitarea acestor drepturi.

De asemenea, puteți depune în orice moment o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul AEPD.

Persoane de contact

Operatori

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații despre o anumită operațiune de prelucrare a datelor, vă recomandăm să contactați operatorul prelucrării, cu o copie către responsabilul cu protecția datelor.

Identitatea și datele de contact ale fiecărui operator sunt indicate în registrul operațiunilor de prelucrare a datelor.

Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor pentru recomandări sau pentru cereri de investigare a unei anumite probleme sau a unui anumit eveniment legat direct de sarcinile responsabilului cu protecția datelor. Contactați prin e-mail responsabilul cu protecția datelor. Vă rugăm să indicați limba pe care o preferați.

Responsabilul cu protecția datelor
Secretariatul General al Consiliului
Rue de la Loi/Wetstraat 175,
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: + 32 22816111
Trimiteți un e-mail

Supraveghere video

Puteți folosi acest formular pentru a formula cererea dumneavoastră.

Pentru a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal colectate ca urmare a utilizării de camere video la sediul nostru, vă rugăm să transmiteți cererea dumneavoastră către:

Directorul Biroului de securitate
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
B-1048 Bruxelles/Brussel 
Belgique/België

Cu o copie pentru:

Responsabilul cu protecția datelor
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
B-1048 Bruxelles/Brussel 
Belgique/België

Notă: Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită de o fotografie recentă de bună calitate și de o copie a cărții de identitate/pașaportului dumneavoastră.