Transparență și accesul la documente

Secretariatul General

În conformitate cu normele în materie de transparență prevăzute în Tratatul de la Lisabona, instituțiile UE își desfășoară activitatea în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățeni. Procesul de legiferare desfășurat de miniștri în cadrul Consiliului este deschis publicului, iar cetățenii au dreptul de a solicita accesul la documentele Consiliului.

Transparența legislativă

Miniștrii UE se reunesc în public cu ocazia dezbaterii sau a votului privind proiectele de acte legislative.

Consiliul se reunește în public și atunci când miniștrii săi dezbat aspecte importante care afectează UE și pe cetățenii acesteia sau când discută programul de lucru al Consiliului, prioritățile Președinției, precum și programul de lucru și strategia de politică ale Comisiei.

Puteți viziona în direct reuniunile publice ale Consiliului, în toate limbile UE, prin intermediul transmisiilor noastre pe internet. De asemenea, sunt disponibile pentru navigare și reuniuni înregistrate.

Ordinile de zi și calendarul reuniunilor Consiliului

Consiliul se reunește la Bruxelles și la Luxemburg (în lunile aprilie, iunie și octombrie). Ordinile de zi ale reuniunilor Consiliului și ale majorității grupurilor de pregătire ale acestuia sunt publice.

Ordinile de zi ale reuniunilor

Procesele-verbale și rezultatele votului

Reuniunile publice ale Consiliului sunt consemnate în procese-verbale publice în care puteți găsi informații despre votul privind proiectele de acte legislative, precum și explicații ale votului și declarații formulate de statele membre. Totodată, în procesele-verbale puteți găsi informații privind documente aflate în discuție și principalele concluzii la care s-a ajuns în cadrul Consiliului.

Rezultatele voturilor sunt, de asemenea, publice, iar votul fiecărei țări a UE poate fi consultat.

Aceste informații sunt publicate și într-un rezumat lunar al actelor Consiliului.

Accesul la documente

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 prevede normele de acces la documente. Normele de punere în aplicare specifice ale Consiliului sunt stabilite în anexa II la regulamentul său de procedură. Aceste norme se aplică și documentelor Consiliului European.

În plus, Consiliul publică un raport anual cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

Registrul public al documentelor Consiliului

Puteți accesa documente ale Consiliului prin intermediul registrului public. Acesta conține documente oficiale ale Consiliului publicate începând cu 1999 sau trimiteri la acestea.

Datele deschise

Începând din 2015, Consiliul UE participă la Portalul de date deschise al UE cu trei seturi de date:

  • voturile Consiliului privind actele legislative
  • metadate din registrul public al Consiliului
  • metadate din baza de date privind cererile de acces public la documente

Portalul de date deschise al UE a fost lansat în decembrie 2012. Acesta este un punct unic de acces la o gamă tot mai largă de date provenind de la instituțiile UE și de la alte organisme ale UE. Datele pot fi utilizate și reutilizate gratuit, în scopuri comerciale sau necomerciale, cu condiția menționării sursei.

Portalul de date deschise al UE își propune să promoveze utilizarea inovatoare a datelor și să valorifice potențialului economic al acestora. Acesta urmărește, de asemenea, să contribuie la încurajarea transparenței și responsabilității instituțiilor UE și ale altor organisme ale UE.

Arhive

Arhivele Consiliului colectează și prelucrează documentele elaborate sau primite de către Consiliul Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale. Arhivele legate de dosarele închise cu peste 30 de ani în urmă sunt accesibile publicului.

Documentele originale sunt trimise la arhivele istorice ale UE, care sunt păstrate la Institutul Universitar European din Florența. Microfișele și/sau copiile în format electronic ale documentelor pot fi consultate la arhivele Consiliului din Bruxelles.

Informații generale

Întrebările generale privind organizarea, lucrările și activitățile Consiliului European și ale Consiliului pot fi adresate Serviciului Informații pentru public. Vă atragem atenția asupra faptului că acest serviciu nu poate oferi consultanță juridică și nu poate comenta pe marginea unor chestiuni specifice.

Vă puteți formula întrebarea în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE.