Ce măsuri ia UE în domeniul schimbărilor climatice?

Schimbările climatice reprezintă o problemă globală importantă. Dacă nu se iau măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial, este probabil ca încălzirea globală să depășească 2°C față de nivelurile anterioare procesului de industrializare și ar putea ajunge chiar la 5°C până la sfârșitul secolului. Acest lucru ar avea un impact enorm asupra aspectului natural și a nivelului mărilor la nivel mondial. 

Obiectivele 20-20-20

Primul pachet de măsuri al UE privind schimbările climatice și energia a stabilit trei obiective-cheie pentru 2020:

  • o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
  • o creștere până la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile
  • realizarea unei îmbunătățiri cu 20% a eficienței energetice

Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „obiectivele 20-20-20”.

Măsurile de abordare a schimbărilor climatice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă, prin urmare, o prioritate pentru UE. În special, liderii UE s-au angajat să transforme Europa într-o economie foarte eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de dioxid de carbon. De asemenea, UE și-a stabilit obiectivul de a reduce cu 80%-95% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050 față de nivelurile din 1990.

Primul pachet de măsuri al UE privind schimbările climatice și energia a fost adoptat în 2008 și a stabilit obiective pentru 2020. UE înregistrează progrese semnificative în direcția realizării acestor obiective, dar, pentru a oferi o mai mare certitudine investitorilor, este nevoie de un cadru integrat care să fie valabil până în 2030. Prin urmare, UE a aprobat cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, care stabilește o serie de obiective principale și de măsuri de politică pentru perioada 2020-2030.

Uniunea Europeană și cele 28 de state membre ale sale sunt semnatare ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și ale Protocolului de la Kyoto, precum și ale noului acord global de la Paris privind schimbările climatice. 

Rolul Consiliului

Există mai multe aspecte aflate în prezent în curs de dezbatere în domeniul schimbărilor climatice cu privire la care Consiliul are un rol important de jucat.

1. Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030

Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 stabilește un cadru pentru politicile UE în domeniul climei și al energiei în perioada 2020-2030. Acesta cuprinde o serie de măsuri și obiective menite să sporească competitivitatea, siguranța și sustenabilitatea economiei și sistemului energetic ale UE. De asemenea, cadrul vizează să încurajeze investițiile în tehnologiile verzi, ceea ce ar contribui la crearea de locuri de muncă și ar consolida competitivitatea Europei. 

2. EU ETS și reforma acesteia

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) a fost instituită pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic. Aceasta limitează volumul de gaze cu efect de seră care poate fi emis în anumite sectoare industriale. Certificatele de emisii sunt plafonate la un nivel stabilit de UE, iar întreprinderile fie primesc, fie cumpără certificate individuale. 

Criza economică a redus cererea de astfel de certificate, ceea ce a contribuit la acumularea unui mare excedent de certificate pe piață. Pentru a aborda acest aspect, Consiliul și Parlamentul European au adoptat recent o decizie de creare a unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă UE ETS. Rezerva pentru stabilitatea pieței vizează să sporească rezistența schemei la dezechilibrele dintre cererea și oferta de certificate de emisii. Aceasta va fi instituită în 2018 și va deveni funcțională începând cu 1 ianuarie 2019.

De asemenea, Comisia a prezentat o propunere de revizuire amplă a EU ETS. Obiectivul este de a se asigura faptul că EU ETS rămâne cea mai eficientă și mai rentabilă modalitate de reducere a emisiilor UE pe parcursul următorului deceniu. Propunerea este, de asemenea, primul pas legislativ concret în direcția punerii în aplicare a angajamentului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% pe plan intern până în 2030.

3. Acorduri internaționale în domeniul schimbărilor climatice

Importanța pe care o au cooperarea și acțiunea la nivel internațional decurge din natura globală a schimbărilor climatice. Prin urmare, UE a contribuit la avansarea negocierilor internaționale privind schimbările climatice. A fost un actor-cheie în dezvoltarea atât a Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), cât și a Protocolului de la Kyoto și, mai recent, a Acordului de la Paris privind schimbările climatice.