O uniune energetică pentru Europa

Obiectivul pachetului privind uniunea energetică este de a asigura o energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă atât pentru Europa, cât și pentru cetățenii săi. Cinci domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, eficiența energetică și decarbonizarea, fac obiectul unor măsuri specifice.

Propus de Comisia Europeană în 2015, pachetul privind uniunea energetică se sprijină pe trei piloni:

 • o strategie-cadru care detaliază obiectivele și măsurile concrete pentru uniunea energetică
 • viziunea UE pentru Acordul global de la Paris privind schimbările climatice
 • un plan pentru realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% până în 2020

Energia UE în cifre

 • UE importă 53% din totalul energiei pe care o consumă
 • șase state membre depind de un furnizor extern unic pentru toate importurile lor de gaze
 • 75% din locuințele UE sunt ineficiente din punct de vedere energetic
 • 94% din transporturi se bazează pe produse petroliere, dintre care 90% sunt importate
 • prețurile angro ale energiei electrice și ale gazelor sunt cu 30% și, respectiv, cu peste 100% mai mari decât în SUA

  Sursa: Comisia Europeană

De ce avem nevoie de uniunea energetică?

Uniunea energetică va contribui la stimularea economiei UE, securitatea sa și angajamentul său de combatere a schimbărilor climatice.

UE trebuie să își reducă cheltuielile pentru importurile de energie. Acestea se ridică la aproximativ 400 de miliarde EUR în fiecare an, făcând din UE cel mai mare importator de energie din lume. De asemenea, multe state membre se bazează în mare măsură pe un număr limitat de furnizori. Acest lucru le face vulnerabile la perturbările care survin în aprovizionarea cu energie.

În plus, UE trebuie să îndeplinească obiectivele cadrului privind clima și energia pentru 2030, care vizează combustibilii fosili și emisiile de gaze cu efect de seră.

De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să modernizeze infrastructura energetică învechită, să își integreze pe deplinpiețele energiei și să asigure coordonarea prețurilor la energie de la nivel național.

Crearea unei uniuni energetice pe deplin funcționale va oferi mai multe posibilități de alegere și prețuri mai mici pentru consumatorii și întreprinderile din UE.

2017

9 octombrie

Consiliul a adoptat Regulamentul privind siguranța furnizării de gaze

În urma adoptării de către Consiliu, regulamentul revizuit privind măsuri de garantare a siguranței furnizării de gaze va intra în vigoare după patru zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Obiectivul general al regulamentului este de a consolida securitatea energetică a Uniunii Europene, reducând dependența acesteia de alții în ceea ce privește furnizarea de energie și oferindu-i mijloacele de a aborda mai rapid și eficient orice criză în materie de furnizare de gaze.

De asemenea, acesta va contribui la o mai bună funcționare a pieței interne a energiei.

În plus, acesta va contribui la sporirea încrederii și a solidarității atât în interiorul UE, cât și cu partenerii săi din Comunitatea Energiei.

26 aprilie

Consiliul a adoptat Regulamentul privind etichetarea referitoare la eficiența energetică

Noul regulament privind etichetarea energetică va face consumatorii mai conștienți de eficiența energetică și consumul de energie al aparatelor de uz casnic. Acesta îi va ajuta să reducă cheltuielile cu energia și va contribui la moderarea cererii de energie.

Obiectivul final al regulamentului este de a asigura că sunt îndeplinite obiectivele principale ale Uniunii Europene pentru 2020 și obiectivele privind clima și energia pentru 2030.

În general, miniștrii au fost de acord cu faptul că sporirea eficienței energetice va avea beneficii importante din punctul de vedere al mediului și din punct de vedere energetic.

Totuși, mai multe state membre au atras atenția asupra circumstanțelor naționale specifice și asupra importanței luării în considerare - după 2020 - a măsurilor pe termen lung deja lansate.

Consiliul TTE a convenit, de asemenea, asupra poziției sale cu privire la două directive revizuite:

 • privind creșterea eficienței energetice - pentru asigurarea progreselor în vederea atingerii obiectivelor UE în materie de climă și energie
 • privind performanța energetică a clădirilor - pentru economii de energie sporite și condiții de locuit mai bune.

24 aprilie

Acord provizoriu privind siguranța furnizării cu gaze

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord temporar asupra unui regulament revizuit privind măsurile de garantare a siguranței furnizării cu gaze.

Principalele elemente noi ale regulamentului sunt:

 • consolidarea cooperării și a coordonării la nivel regional pe baza unor grupuri de state membre alcătuite în funcție de riscuri
 • planuri de acțiuni preventive și planuri de urgență regionale, precum și evaluări ale riscurilor la nivel regional, care urmează să fie elaborate de statele membre
 • un mecanism de solidaritate pentru scenarii de criză extremă
 • o monitorizare sporită a dispozițiilor contractelor de furnizare a gazelor
 • obligații specifice ale statelor membre ale UE față de Comunitatea Energiei, precum și competențe ale Comisiei de a coordona aplicarea cadrului juridic între UE și Comunitatea Energiei

27 februarie

Energie curată pentru toți europenii

Miniștrii au oferit primele lor reacții la pachetul legislativ al Comisiei privind o energie curată pentru toți europenii. Această inițiativă are trei obiective principale:

 • acordarea unui rol prioritar eficienței energetice
 • ocuparea poziției de lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile
 • asigurarea unor condiții echitabile pentru consumatori

Pachetul privind o energie curată include propuneri referitoare la domenii importante precum organizarea pieței energiei electrice, eficiența energetică, securitatea aprovizionării, sursele regenerabile de energie și normele în materie de guvernanță.

Obiectivul global al strategiei este să transforme UE într-o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2030. Miniștrii au recunoscut importanța acestei legislații și au subliniat necesitatea de a înregistra progrese cu privire la toate propunerile.

2016

5 decembrie

Consiliul Energie a discutat despre siguranța furnizării de gaze

Consiliul a discutat cu privire la un proiect de regulament privind măsuri de garantare a siguranței furnizării de gaze în UE.

Regulamentul urmărește să instituie un cadru regional al UE eficient din punctul de vedere al costurilor, capabil să reducă impactul unei eventuale întreruperi a aprovizionării cu gaze. Miniștrii UE au ajuns la un compromis cu privire la chestiunile principale:

 • cooperarea regională: întemeiată pe grupuri de state membre identificate pe baza principalelor riscuri la adresa furnizării de gaze în UE
 • schimbul de informații: contractele pe termen lung care furnizează 40 % sau mai mult din consumul anual de gaze într-o țară a UE ar urma să fie notificate Comisiei Europene și autorităților naționale
 • solidaritatea: statele membre pot lua în considerare diferențele naționale la calcularea compensațiilor

20-21 octombrie

Consiliul European a solicitat finalizarea uniunii energetice

Consiliul European a solicitat ca uniunea energetică să fie finalizată și pusă în aplicare până în 2018.

6-7 iunie

Poziția privind schimbul de informații pentru acordurile în domeniul energiei

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale referitoare la un proiect de decizie de instituire a unui mecanism pentru schimbul de informații privind acordurile internaționale în domeniul energiei dintre statele membre și țări din afara UE.

Această inițiativă este una dintre pietrele de temelie ale Strategiei privind uniunea energetică. Aceasta urmărește:

 • să îmbunătățească funcționarea pieței interne a energiei
 • să sporească transparența și coerența relațiilor externe ale UE în domeniul energiei
 • să consolideze poziția sa de negociere cu țări terțe

De asemenea, Consiliul a discutat despre propunerea de regulament revizuit privind garantarea siguranței furnizării de gaze prin reducerea la minimum a impactului unor potențiale întreruperi. Măsurile conexe urmăresc îmbunătățirea cooperării dintre statele membre. Acestea se bazează pe realizările pieței interne a energiei. Principalele modificări propuse:

 • sporirea cooperării și a coordonării regionale
 • planuri de acțiuni preventive și planuri de urgență regionale, precum și evaluări ale riscurilor la nivel regional
 • un nou principiu de solidaritate pentru scenarii de criză extremă
 • obligații mai stricte pentru a asigura disponibilitatea infrastructurii necesare

17-18 martie

Angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din UE

Consiliul European a subliniat angajamentul UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivel intern.

Liderii UE au promis, de asemenea, să mărească ponderea energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească eficiența energetică, astfel cum a convenit Consiliul European în octombrie 2014.

2015

17-18 decembrie

Consiliul European a evaluat progresele privind uniunea energetică

Consiliul European a evaluat progresele înregistrate în ceea ce privește instaurarea unei uniuni energetice și a solicitat:

 • înaintarea rapidă a propunerilor legislative relevante, în conformitate cu orientările formulate anterior
 • punerea în aplicare deplină a legislației privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și alte măsuri, cum ar fi îmbunătățirea oportunităților în materie de investiții, pentru a îndeplini obiectivul pentru 2020
 • elaborarea unei strategii integrate vizând cercetarea, inovarea și competitivitatea

12 decembrie

Schimbările climatice: a fost obținut Acordul de la Paris

Cu ocazia conferinței de la Paris privind schimbările climatice, care a avut loc în perioada 30 noiembrie-12 decembrie, a fost obținut un nou acord global privind schimbările climatice.

Acordul include un plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale cu „mult sub” 2°C și pentru continuarea eforturilor de a o limita - și mai mult - la 1,5°C.

26 noiembrie

Progrese privind guvernanța și eficiența energetică

Consiliul a adoptat concluzii privind structura de guvernanță a uniunii energetice. Aceasta are scopul de a ghida Comisia în activitatea sa.

Sistemul de guvernanță monitorizează progresele colective ale UE în direcția realizării obiectivelor UE în materie de energie și climă. Sunt acoperite cinci mari domenii:

 • securitatea energetică, solidaritatea și încrederea
 • piața internă a energiei
 • reducerea cererii de energie prin intermediul eficienței energetice
 • decarbonizarea economiei
 • cercetarea, inovarea și competitivitatea

De asemenea, miniștrii UE au adoptat o abordare generală cu privire la un proiect de regulament de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică.

Etichetele energetice îi ajută pe consumatori să aleagă produse eficiente din punct de vedere energetic. Acestea contribuie, de asemenea, la o reducere generală a cererii de energie la nivelul UE, permițând consumatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză.

Obiectivul principal al propunerii a fost sprijinirea inovării și a producției de produse din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic.

8 iunie

Concluzii privind punerea în aplicare a uniunii energetice

Consiliul a adoptat concluzii privind punerea în aplicare a Strategiei-cadru pentru uniunea energetică.

Acesta s-a axat pe modalitățile de a furniza consumatorilor - atât gospodării, cât și întreprinderi - energie sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile. Acesta a încurajat, de asemenea, promovarea investițiilor necesare în sectorul energetic.

Miniștrii au convenit asupra elementelor esențiale ale politicii energetice a UE:

 • diversitatea rutelor și a surselor de aprovizionare
 • cooperarea regională
 • piața energiei
 • dezvoltarea infrastructurii

Miniștrii energiei au evaluat, de asemenea, punerea în aplicare a Strategiei pentru securitate energetică și au discutat despre evoluția viitoare a acesteia, în special în ceea ce privește securitatea aprovizionării.

19-20 martie

Consiliul European a discutat despre securitatea energetică și transparență

Consiliul European a convenit asupra primelor etape de instituire a uniunii energetice. Discuția liderilor UE s-a axat pe securitatea energetică și transparență. Prin urmare, toate contractele de gaze ar trebui:

 • să fie în conformitate cu legislația UE
 • să fie mai transparente
 • să nu afecteze în mod negativ securitatea energetică a Europei

Șefii de stat sau de guvern din UE au convenit, de asemenea, să dezvolte strategii inovatoare pentru o nouă generație de surse regenerabile de energie, să sporească eficiența energetică și să consolideze diplomația UE în domeniul climei în vederea unui Acord de la Paris reușit.

6 martie

Propunerea privind uniunea energetică - pe drumul cel bun

Miniștrii UE pentru mediu au discutat aspectele pachetului privind uniunea energetică referitoare la politica privind clima, în special decarbonizarea economiei.

Miniștrii au subliniat că decarbonizarea ar trebui să facă parte din cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, care fusese deja convenit de Consiliul European în octombrie 2014.

Miniștrii au convenit asupra rolului esențial al schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor pentru 2030.

Rezultatele dezbaterilor miniștrilor mediului au oferit o contribuție amplă pentru dezbaterea Consiliului European din 19-20 martie privind uniunea energetică.

5 martie

Prima dezbatere asupra pachetului privind uniunea energetică

Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE) a desfășurat un schimb de opinii asupra unei propuneri a Comisiei Europene privind cadrul strategic al uniunii energetice. În special, miniștrii au discutat aspecte cum ar fi:

 • securitatea energetică
 • finalizarea pieței interne a energiei
 • eficiența energetică
 • decarbonizarea economiei
 • competitivitatea

Miniștrii au fost precauți în legătură cu sporirea transparenței contractelor referitoare la acorduri interguvernamentale și aprovizionarea comercială. Aceștia au subliniat, de asemenea, necesitatea de a se respecta competențele naționale ale statelor membre în privința propriilor decizii legate de energie.

În plus, Consiliul a organizat o dezbatere de orientare cu privire la evoluțiile și prioritățile din domeniul infrastructurii energetice.

25 februarie

Comisia Europeană a prezentat propunerea privind uniunea energetică

Pachetul Comisiei Europene privind uniunea energetică urmărește să finalizeze piața unică a energiei, reformând totodată producția, transportul și consumul de energie în Europa.

Pachetul include trei „comunicări”:

 • o strategie-cadru pentru uniunea energetică, obiectivele și măsurile sale concrete
 • măsurile necesare pentru realizarea obiectivului de 10 % privind interconectările electrice transfrontaliere până în 2020
 • viziunea UE pentru Conferința de la Paris privind schimbările climatice, programată între 30 noiembrie și 12 decembrie 2015

2014

18 decembrie

Liderii UE au solicitat o propunere privind uniunea energetică

Liderii UE au solicitat Comisiei Europene să elaboreze o propunere privind o uniune energetică europeană care să conecteze rețelele la nivel transfrontalier, să sporească securitatea energetică a Europei și să reducă emisiile sale.

23-24 octombrie

Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030

Consiliul European a subliniat apelul său vizând crearea unei uniuni energetice care să ofere energie sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile.

În același timp, acesta a recomandat noi măsuri pentru a reduce dependența energetică a UE și pentru a spori securitatea aprovizionării sale cu energie electrică și gaze.

Liderii UE au convenit asupra cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030. Aceștia au aprobat patru obiective:

 • un obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990
 • un obiectiv privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile consumate în 2030
 • o îmbunătățire cu 27 % a eficienței energetice
 • finalizarea pieței interne a energiei

26-27 iunie

Consiliul European: uniunea energetică reprezintă un obiectiv strategic al UE

Consiliul European a stabilit crearea unei uniuni energetice drept unul dintre cele cinci obiective principale de pe agenda strategică europeană, care definește prioritățile UE pentru anii următori.

Obiectivul uniunii energetice este triplu:

 • furnizarea de energie la prețuri accesibile pentru întreprinderi și consumatori
 • o energie sigură pentru toate țările UE prin reducerea dependenței energetice a UE
 • generarea unei cantități mai mari de energie verde și combaterea în continuare a schimbărilor climatice