Cum funcționează semestrul european

Semestrul are un calendar clar, conform căruia statele membre primesc consiliere la nivelul UE („orientări”) și apoi își prezintă planurile de politici („programe naționale de reformă” și „programe de stabilitate sau de convergență”) spre evaluare la nivelul UE.

După evaluarea acestor planuri, statelor membre li se oferă recomandări individuale („recomandări specifice fiecărei țări”) pentru politicile lor naționale bugetare și de reformă. Se așteaptă din partea statelor membre să țină seama de aceste recomandări atunci când își definesc bugetul pentru anul următor și când iau decizii referitoare la politicile lor economice, de ocupare a forței de muncă, educaționale și alte politici.

Dacă este necesar, acestea primesc și recomandări de corectare a dezechilibrelor macroeconomice.

Etapa de pregătire: analiza situației și acțiunile ulterioare anului anterior

Noiembrie și decembrie

Comisia publică o analiză anuală a creșterii și un raport privind mecanismul de alertă pentru anul următor. Comisia propune, de asemenea, un proiect de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro.

Analiza anuală a creșterii prezintă opinia Comisiei cu privire la prioritățile politicilor UE pentru anul următor. Statele membre sunt invitate să țină cont de acestea atunci când își elaborează politicile economice pentru anul următor.

Raportul privind mecanismul de alertă trece în revistă evoluțiile macroeconomice în fiecare stat membru al UE.

Pe baza raportului privind mecanismul de alertă, Comisia poate decide să realizeze un bilanț aprofundat al situației dintr-o anumită țară, în cazul în care riscul de dezechilibre macroeconomice potențiale este considerat ridicat.

Aceste bilanțuri servesc la identificarea dezechilibrelor macroeconomice potențiale și, în cazul în care ele există, a naturii și sferei exacte a acestora. De asemenea, acestea permit Comisiei să transmită statelor membre recomandări în materie de politici.

Proiectul de recomandare privind politica economică a zonei euro invită statele membre din zona euro să pună în aplicare politici care le sunt specifice în calitate de membri ai zonei euro. Obiectivul este de a se ajunge la o mai bună integrare a zonei euro și a dimensiunilor naționale ale guvernanței economice a UE.

Prima etapă: orientări politice la nivelul UE

Ianuarie și februarie

Consiliul UE dezbate analiza anuală a creșterii, stabilește orientările politice generale, adoptă concluzii.

Consiliul discută, de asemenea, modifică, dacă este cazul, și aprobă proiectul de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro.

Semestrul prezintă implicații pentru o serie de politici. Consiliul UE îl discută în diferite formațiuni.

Parlamentul European discută, la rândul său, analiza anuală a creșterii și poate publica un raport din proprie inițiativă. Această instituție emite un aviz privind orientările referitoare la ocuparea forței de muncă.

Parlamentul este implicat în semestru și prin intermediul dialogului economic. Parlamentul European poate invita președintele Consiliului, președintele Comisiei și, după caz, președintele Consiliului European sau președintele Eurogrupului, pentru a discuta aspecte legate de semestrul european. De asemenea, fiecărui stat membru i se poate oferi posibilitatea de a participa la un schimb de opinii.

Martie

Comisia publică rapoarte de țară pentru toate statele membre care participă la semestrul european. Rapoartele de țară includ bilanțuri aprofundate ale dezechilibrelor macroeconomice pentru acele state membre în care riscul acestor dezechilibre a fost perceput ca fiind ridicat.

Pe baza acestor bilanțuri, Comisia poate redacta recomandări destinate statelor membre, cu scopul de a corecta dezechilibrele identificate. Aceste recomandări pot fi emise concomitent cu bilanțul aprofundat sau ulterior, împreună cu alte recomandări specifice fiecărei țări.

Consiliul European oferă orientări în materie de politici, pe baza analizei anuale a creșterii și a analizei și concluziilor Consiliului UE.

Statele membre sunt invitate să țină seama de aceste orientări și de constatările din rapoartele de țară atunci când își elaborează programele naționale de stabilitate sau de convergență și programele naționale de reformă. Programele descriu politicile bugetare ale statelor membre și politicile de promovare a creșterii și competitivității.

A 2-a etapă: obiective, politici și planuri specifice fiecărei țări

Aprilie

Statele membre își transmit planurile de politici:

  • programele de stabilitate și de convergență, care descriu strategia bugetară pe termen mediu a statelor membre, și
  • programele naționale de reformă, care descriu planurile de reformă structurală ale statelor membre, concentrate pe promovarea creșterii și a ocupării forței de muncă

Se așteaptă din partea statelor membre să transmită aceste programe până la 15 aprilie și cel târziu până la sfârșitul lunii aprilie.

Mai

Comisia Europeană evaluează planurile naționale de politici și prezintă proiecte de recomandări specifice fiecărei țări.

Iunie

Consiliul UE discută propunerile de recomandări specifice fiecărei țări și convine cu privire la versiunea finală a acestora.

Apoi, Consiliul European aprobă recomandările finale.

Iulie

Consiliul UE adoptă recomandările specifice fiecărei țări, iar statele membre sunt invitate să le pună în aplicare.

A 3-a etapă: punerea în aplicare

Iulie - sfârșitul anului

În ultimele 6 luni ale anului, denumite uneori „semestrul național”, statele membre țin seama de recomandări la întocmirea bugetelor naționale pentru anul următor.

Statele membre din zona euro trebuie să prezinte Comisiei și Eurogrupului proiectele lor de planuri bugetare până la jumătatea lunii octombrie.

Statele membre își adoptă bugetele naționale la sfârșitul anului.

Începutul următorului ciclu

Ciclul începe din nou către sfârșitul anului, când Comisia face o trecere în revistă a situației economice în analiza anuală a creșterii pentru anul care urmează.

Comisia începe să analizeze progresele înregistrate de fiecare țară în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor.