Grecia: cel de al treilea program de ajustare macroeconomică

Calendar

20/07/2017

FMI aprobă, în principiu, un acord stand-by pentru Grecia în valoare de 1,6 miliarde EUR

07/07/2017

Consiliul de administrație al MES aprobă o tranșă de împrumut către Grecia în valoare de 8,5 miliarde EUR

15/06/2017

Eurogrupul finalizează discuțiile privind a doua evaluare a programului

22/05/2017

Eurogrupul a salutat progresele înregistrate și a început discuția cu privire la sustenabilitatea datoriei

07/04/2017

Acord privind principalele elemente ale reformelor în materie de politici

Cel de al treilea program de ajustare macroeconomică pentru Grecia a început la 19 august 2015 și este programat să se deruleze până la data de 20 august 2018.

Asistența financiară în valoare de până la 86 de miliarde EUR din cadrul programului este acordată prin intermediul Mecanismului european de stabilitate (MES).

Condițiile pentru a primi asistență financiară includ o serie de măsuri și reforme pe care Grecia s-a angajat să le pună în aplicare pentru a răspunde provocărilor economice cu care se confruntă în prezent.

Obiectivul general al programului este de a asigura o revenire la o creștere economică sustenabilă în Grecia.

Imagine de ansamblu

La 8 iulie 2015, Grecia a depus o cerere oficială de sprijin pentru stabilitate sub forma unui împrumut guvernamental din partea MES. Grecia a formulat cererea pentru a-și îndeplini obligațiile de plată a datoriei și pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar.

La 8 iulie 2015, Consiliul guvernatorilor MES a încredințat Comisiei Europene sarcina de a evalua existența unor riscuri pentru stabilitatea financiară a zonei euro, sustenabilitatea datoriei Greciei și eventualele sale nevoi de finanțare. Această evaluare este necesară înainte ca negocierile privind un program să poată începe.

În urma evaluării efectuate de Comisie în colaborare cu BCE, publicată la 10 iulie 2015, Consiliul guvernatorilor MES a convenit că pot începe negocierile privind un nou program de asistență financiară pentru Grecia.

Sustenabilitatea datoriei

Analiza sustenabilității datoriei Greciei, efectuată de Comisia Europeană în colaborare cu BCE, a concluzionat că sustenabilitatea datoriei ar putea fi realizată prin intermediul unui program de reformă cuprinzător și credibil și al unor măsuri suplimentare legate de datorie, fără ajustări nominale.

În conformitate cu Declarația summitului euro din 12 iulie, Eurogrupul a confirmat, la 14 august 2015, că este gata să ia în considerare posibile măsuri suplimentare pentru a se asigura faptul că necesarul brut de finanțare al Greciei se menține la un nivel sustenabil. Aceste măsuri ar putea include posibile perioade de grație și perioade de rambursare mai lungi și vor fi condiționate de punerea în aplicare deplină a măsurilor asupra cărora s-a convenit în cadrul programului.

În cadrul reuniunii sale din 24 mai 2016, Eurogrupul a convenit asupra unui set de măsuri de asigurare a sustenabilității datoriei publice a Greciei. Acestea se împart în măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Unele dintre ele urmează să fie puse în aplicare înainte de finele programului, iar altele cu ocazia încheierii cu succes a acestuia. Domeniul de aplicare al acestora din urmă va fi stabilit pe baza unei analize actualizate a sustenabilității datoriei.

La 5 decembrie 2016, Eurogrupul a aprobat întregul set de măsuri pe termen scurt de reducere a datoriei pentru Grecia. Aceste măsuri vor avea un impact pozitiv semnificativ asupra sustenabilității datoriei publice a Greciei. Acestea includ:

 • atenuarea profilului de rambursare al Greciei în cadrul scadenței medii ponderate actuale a împrumuturilor de până la 32,5 ani
 • reducerea riscului pe rata dobânzii utilizând strategia de finanțare din FESF și MES, fără a se genera costuri suplimentare pentru țările care au făcut obiectul programului
 • renunțarea la majorarea marjei de dobândă pentru 2017, în legătură cu tranșa de răscumpărare a datoriei din cadrul celui de al doilea program elen

La 23 ianuarie 2017, comitetele directoare ale MES și FESF au adoptat în mod oficial măsurile și au deschis calea către punerea lor în aplicare.

Acțiuni preliminare

În urma evaluării riscurilor, a nevoilor de finanțare și a sustenabilității datoriei, la 13 iulie 2015, liderii țărilor din zona euro au ajuns la un acord cu Grecia referitor la un set de acțiuni preliminare care trebuiau să fie puse în aplicare pentru a putea începe negocierile asupra condițiilor care urmau să fie stabilite în memorandumul de înțelegere.

Printre acțiunile anterioare convenite se numără:

 • măsuri de reformă în materie de TVA și privind sistemul de pensii
 • transpunerea Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (normele uniunii bancare)
 • garantarea independenței autorității elene în domeniul statisticii (ELSTAT)
 • adoptarea unui cod de procedură civilă

Grecia a pus în aplicare aceste acțiuni anterioare până la data de 14 august 2015.

Eurogrupul a convenit să înceapă negocierile privind noul program la 16 iulie 2015, iar Consiliul guvernatorilor MES a hotărât, în principiu, să acorde Greciei sprijinul pentru stabilitate la 17 iulie 2015.

Memorandum de înțelegere

Consiliul guvernatorilor MES a aprobat memorandumul de înțelegere, precizând politicile de reformă pe care Grecia trebuie să le îndeplinească, la 19 august 2015, după ce acesta a fost aprobat de statele membre participante la MES, în conformitate cu procedurile lor naționale.

În aceeași zi, Consiliul guvernatorilor a aprobat și acordul de împrumut („convenția-cadru de asistență financiară”).

În iunie 2016, cu ocazia primei revizuiri a programului, s-a semnat un memorandum de înțelegere suplimentar. Acesta a actualizat condiționalitatea până în al treilea trimestru al anului 2017, specificând rezultatele din domeniile memorandumului de înțelegere inițial.

Programul pentru Grecia: puncte-cheie

Reformele convenite în memorandumul de înțelegere pot fi grupate în patru categorii principale:

 • restabilirea sustenabilității finanțelor publice
 • garantarea stabilității financiare
 • punerea în aplicare a unor reforme care să conducă la creștere economică și ocuparea forței de muncă
 • modernizarea administrației publice

Printre condițiile convenite, Grecia s-a angajat să valorifice pe deplin asistența tehnică disponibilă la nivelul UE pentru elaborarea reformelor. Această asistență tehnică este coordonată de noul Serviciu de sprijin pentru reforme structurale (SRSS) din cadrul Comisiei Europene.

Restabilirea sustenabilității finanțelor publice

Ce este un excedent primar?

Se consideră că un guvern a atins un excedent primar atunci când veniturile sale curente sunt mai mari decât cheltuielile sale curente (cu excepția dobânzii debitoare). Înregistrarea de excedente primare pe termen mediu permite reducerea datoriei publice și restabilirea sustenabilității finanțelor publice, care este esențială pentru revenirea economiei la o creștere sustenabilă.

Grecia ar trebui să ajungă la un excedent primar pe termen mediu de 3,5% din PIB. Acest lucru urmează să se realizeze, în principal, prin:

 • reforme fiscale, inclusiv reforme în materie de TVA și ale sistemelor de pensii, sprijinite de un program ambițios de consolidare a conformității fiscale și a gestionării finanțelor publice
 • combaterea fraudei fiscale, asigurând în același timp grupurilor vulnerabile o protecție adecvată

Traiectoria de ajustare fiscală convenită în vederea atingerii excedentului primar este următoarea:

 • -0,25% în 2015
 • 0,5% în 2016
 • 1,75% în 2017
 • 3,5% în 2018

Garantarea stabilității financiare

Se așteaptă ca Grecia să ia măsuri care să asigure sectorului financiar o bază solidă.

Condițiile convenite în memorandumul de înțelegere includ:

 • abordarea creditelor neperformante (NPL) din sectorul bancar
 • recapitalizarea băncilor
 • consolidarea guvernanței Fondului elen pentru stabilitate financiară (HFSF), precum și a guvernanței băncilor

Recapitalizarea băncilor

Evaluarea cuprinzătoare și evaluarea calității activelor ale principalelor bănci elene au fost efectuate de BCE în toamna anului 2015. În urma evaluării, băncile afectate au fost recapitalizate, astfel cum s-a convenit în declarația Eurogrupului din 14 august 2015.

În acest scop, Mecanismul european de stabilitate a plătit 5,4 miliarde EUR Fondului elen pentru stabilitate financiară pentru a completa capitalul privat atras de bănci, ca urmare a deciziilor necesare ale Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.

Creștere, competitivitate și investiții

Se așteaptă ca Grecia să elaboreze și să pună în aplicare o gamă largă de reforme care să conducă la consolidarea creșterii, a competitivității și a investițiilor. Reformele ar trebui să vizeze în special piețele forței de muncă și piețele de produse, inclusiv piața energiei. Ele ar trebui să asigure respectarea deplină a cerințelor UE și să urmărească apropierea de cele mai bune practici europene.

Reformele privind piața forței de muncă ar trebui să revizuiască cadrele generale privind negocierile colective și stabilirea salariilor, acțiunile sindicale și concedierile colective. Combaterea muncii nedeclarate ar trebui să fie, de asemenea, una dintre priorități.

Programul de privatizare

Se așteaptă, de asemenea, ca Grecia să pună în aplicare un program de privatizare, precum și politici de sprijinire a investițiilor. Autoritățile elene s-au angajat să adopte măsuri legislative pentru a asigura transparența procesului de privatizare.

În plus, între condițiile programului există o cerință conform căreia trebuie să se instituie un fond independent care să fie gestionat de autoritățile elene sub supravegherea instituțiilor relevante ale UE. Fondul are drept sarcină privatizarea activelor statului elen, care vor fi evaluate în mod independent.

În conformitate cu declarația zonei euro din 12 iulie 2015, fondurile care se preconizează că vor fi generate de programul de privatizare vor fi utilizate pentru:

 • rambursarea recapitalizării băncilor și a altor active
 • scăderea raportului dintre datoria Greciei și PIB
 • investiții

Modernizarea statului și a administrației publice

Modernizarea statului și a administrației publice reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale programului. Un obiectiv deosebit de important îl reprezintă creșterea eficienței sectorului public în ceea ce privește furnizarea de bunuri și servicii publice esențiale.

Programul include măsuri menite să sporească eficiența sistemului judiciar și să consolideze lupta împotriva corupției. Acesta impune, de asemenea, consolidarea independenței instituționale și operaționale a instituțiilor naționale, cum ar fi administrația fiscală și autoritatea în domeniul statisticii (ELSTAT).

Asistența financiară în cadrul programului

Mecanismul european de stabilitate este gata să ofere asistență financiară în valoare de până la 86 de miliarde EUR. MES strânge fonduri de pe piețele financiare și apoi acordă împrumuturi guvernului elen.

Un nou program al Fondului Monetar Internațional pentru Grecia ar reduce suma necesară din partea MES.

În plus, cuantumul asistenței financiare necesare pentru Grecia ar putea fi redus dacă țara ar redobândi acces la împrumuturi de pe piețele financiare în cursul punerii în aplicare a programului. Cuantumul va fi influențat, de asemenea, de succesul măsurilor de reformă întreprinse de Grecia, inclusiv privatizarea activelor statului.

Sprijinul din partea Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF)

În cursul negocierilor privind noul program, în iulie 2015, MESF a furnizat Greciei un credit „punte” în valoare de 7 miliarde EUR.

Creditul a fost rambursat odată cu începerea programului MES și a fost inclus în cuantumul total de 86 de miliarde EUR alocate programului MES.

Plata asistenței financiare

Asistența financiară pentru Grecia este pusă la dispoziție în tranșe separate, care sunt împărțite la rândul lor în subtranșe și rate.

Eliberarea fiecărei rate depinde de punerea în aplicare cu succes a condițiilor convenite.

Prima tranșă din cadrul programului MES se cifrează la 26 de miliarde EUR; aceasta a fost eliberată în urma aprobării Consiliului guvernatorilor MES din 19 august 2015, iar suma globală de 24,1 miliarde EUR a fost plătită Greciei.

La 24 mai 2016, Eurogrupul a aprobat acordul la nivel de personal referitor la prima revizuire a programului, care a pus bazele achitării de către MES a celei de a doua tranșe (10,3 miliarde EUR) a asistenței financiare în mai multe rate, în urma procedurilor pertinente de aprobare din partea MES și a statelor membre ale zonei euro.

La 9 iunie 2016, Comisia Europeană a publicat un raport privind respectarea memorandumului de înțelegere în contextul primei revizuiri a programului. Raportul de conformitate, care include și o analiză a sustenabilității datoriei, a oferit o evaluare generală pozitivă a implementării programului și a emis un aviz potrivit căruia acordarea următoarei asistențe financiare pentru acoperirea necesităților serviciului datoriei și pentru lichidarea arieratelor interne va fi posibilă.

La 15 iunie 2017, Eurogrupul și instituțiile au finalizat discuțiile privind cea de a doua revizuire a programului, ceea ce deschide calea pentru cea de a treia tranșă a asistenței, care se ridică la 8,5 miliarde EUR.

TranșăCuantumDisponibilitate
Prima tranșă26 de miliarde EUREliberată în urma aprobării asistenței financiare de către Consiliul guvernatorilor MES la 19 august 2015.
Prima subtranșă10 miliarde EURAlocată recapitalizării și rezoluției băncilor. A fost pusă la dispoziție începând cu data de 23 noiembrie 2015. În decembrie 2015, fonduri în valoare de 5,4 miliarde EUR au fost eliberate din contul separat al MES și puse la dispoziția HFSF (Fondul elen pentru stabilitate financiară), ca urmare a deciziilor relevante ale Comisiei Europene privind ajutoarele de stat. Suma restantă nu a fost utilizată.
A doua subtranșă16 miliarde EURPlătită în mai multe rate.
A doua subtranșă, prima rată13 miliarde EUREliberată la 20 august 2015.
A doua subtranșă, a doua rată2 miliarde EUREliberată la 24 noiembrie 2015, ca urmare a punerii în aplicare cu succes a primului set de obiective de referință.
A doua subtranșă, a treia rată1 miliard EUREliberată la 23 decembrie 2015, ca urmare a punerii în aplicare cu succes a celui de al doilea set de obiective de referință.
A doua tranșă 10,3 miliarde EUR A doua tranșă a fost autorizată de consiliul de administrație al MES la 17 iunie 2016.
A doua tranșă, prima subtranșă 7,5 miliarde EURPlata autorizată de consiliul de administrație al MES la 17 iunie 2016.
A doua tranșă, a doua subtranșă 1,1 miliarde EUR

Aprobarea politică a Eurogrupului a fost acordată la 10 octombrie 2016. Consiliul guvernatorilor MES a autorizat plata la 25 octombrie. Această sumă trebuie să fie folosită pentru serviciul datoriei.

A doua tranșă, a treia subtranșă 1,7 miliarde EUR Consiliul de administrație al MES a autorizat plata la 25 octombrie, după primirea unei evaluări pozitive cu privire la lichidarea de către Grecia a arieratelor nete. Această sumă va fi plătită într-un cont dedicat lichidării arieratelor.
A treia tranşă 8,5 miliarde EUR Eurogrupul a aprobat politic plata celei de a treia tranșe la 15 iunie 2017.
A treia tranșă, prima subtranșă7,7 miliarde EUR

Prima subtranșă a fost plătită de către MES la 10 iulie 2017. Din această sumă, 6,9 miliarde EUR vor fi folosite pentru necesitățile serviciului datoriei și 0,8 miliarde EUR pentru compensarea arieratelor. Decizia de a plăti prima subtranșă a fost luată de consiliul de administrație al MES după ce acesta a aprobat a treia tranșă (8,5 miliarde EUR) la 7 iulie 2017.

 

Monitorizare

Progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului sunt monitorizate de instituții (Comisia Europeană, în colaborare cu BCE, cu MES și cu FMI). Misiunile de evaluare la Atena au loc la intervale regulate (de obicei la fiecare trei luni) și pot fi completate cu misiuni intermediare.

În funcție de progresele înregistrate de autoritățile elene în ceea ce privește punerea în aplicare a condițiilor programului, aceste evaluări oferă ocazia de a actualiza ipotezele macroeconomice și condițiile programului.

Prima revizuire

Prima revizuire a programului a fost finalizată în iunie 2016, deschizând calea pentru eliberarea celei de a 2-a tranșe a asistenței financiare, în valoare de 10,3 miliarde EUR.

A doua revizuire

Cea de a doua revizuire a programului a fost finalizată în iunie 2017. Aceasta deschide calea pentru plata celei de a 3-a tranșe a asistenței financiare disponibile pentru Grecia în cadrul programului. Tranșa se ridică la 8,5 miliarde EUR. Aceasta va fi folosită pentru a acoperi necesitățile curente de finanțare ale Greciei, pentru a acoperi arieratele și, eventual, pentru a crea posibilitatea de a se începe cumularea unei rezerve de lichidități.

Implicarea FMI

În conformitate cu Tratatul privind MES, de obicei se preconizează derularea unui program FMI în paralel cu un program MES. În cazul celui de al treilea program pentru Grecia, decizia Fondului de a furniza în continuare Greciei sprijin financiar va depinde de evaluarea sa cu privire la reformele în materie de politici care sunt întreprinse și la sustenabilitatea datoriei publice a țării.

În cadrul reuniunii Eurogrupului din 15 iunie 2017, FMI a informat cu privire la intenția sa de a recomanda consiliului executiv al FMI să aprobe, în principiu, cererea Greciei privind instituirea unui acord stand-by de 14 luni.

Programele anterioare

Grecia a beneficiat de două programe de ajustare macroeconomică în perioada 2010-2015.

Primul program

În cadrul primului program de ajustare, finanțarea a fost furnizată pe baza unor împrumuturi bilaterale acordate Greciei de statele membre din zona euro prin intermediul Mecanismului de împrumut pentru Grecia. Acesta a fost anunțat de Eurogrup la 2 mai 2010.

În cadrul primului program, Grecia a primit asistență financiară în valoare totală de 52,9 miliarde EUR. FMI a plătit un cuantum suplimentar de aproximativ 20 de miliarde EUR.

Cel de al doilea program

Cel de al doilea program de ajustare l-a înlocuit pe primul. Acesta a fost aprobat de Eurogrup la 9 martie 2012 și s-a derulat până în iunie 2015.

Finanțarea a fost furnizată de statele membre din zona euro, prin intermediul Fondului european de stabilitate financiară (FESF). În această perioadă, FESF a plătit 141,8 miliarde EUR, iar FMI aproximativ 12 miliarde EUR.