Protecția și promovarea drepturilor omului

În 2000, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul au proclamat Carta drepturilor fundamentale a UE. Acest document a stabilit drepturile și libertățile fundamentale recunoscute de Uniunea Europeană.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, drepturile, libertățile și principiile prezentate în Cartă au devenit obligatorii din punct de vedere juridic pentru UE și pentru statele membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. Tratatul solicită, de asemenea, Uniunii Europene să adere la Convenția europeană a drepturilor omului.

Tratatul de la Lisabona stabilește obligația:

 • de a respecta drepturile fundamentale în interiorul Uniunii Europene
 • de a promova și a consolida drepturile omului în acțiunea externă a UE

Consiliul se asigură că drepturile fundamentale sunt luate în considerare la elaborarea legislației UE și a acțiunilor. De asemenea, acesta lucrează la promovarea drepturilor omului în relațiile cu țările terțe și cu instituțiile internaționale, precum și la negocierea acordurilor internaționale.

Drepturile omului în interiorul UE

Protecția drepturilor fundamentale este un aspect orizontal, care afectează toate domeniile de activitate ale UE. Aceasta înseamnă că trebuie să fie luate în considerare de către toate organismele Consiliului în activitatea lor, indiferent de nivelul lor sau de subiectele pe care le abordează.

Pe lângă aceasta, există un organism specializat, Grupul de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor (FREMP), care tratează toate aspectele legate în mod direct de drepturile fundamentale.

Câteva dintre principalele domenii de acțiune ale Consiliului privind drepturile fundamentale includ:

 • punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE
 • aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului

Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE

Reforma privind protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental în temeiul dreptului Uniunii. În aprilie 2016, Consiliul și Parlamentul European au adoptat un pachet legislativ menit să reformeze și să modernizeze protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care este necesar, UE adoptă legi care să asigure protecția drepturilor definite în cartă. Acest lucru include aspecte cum ar fi dreptul la un proces echitabil și protecția datelor cu caracter personal.

În plus, în 2011, Consiliul a adoptat concluzii privind definirea rolului său în asigurarea punerii în aplicare efective a Cartei UE. Aceste concluzii definesc necesitatea acțiunilor Consiliului în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește trei aspecte principale.

1. Raportul anual al Comisiei privind aplicarea cartei

În fiecare primăvară, Comisia prezintă un raport anual privind aplicarea cartei. Acest raport oferă Consiliului posibilitatea de a organiza propria sa dezbatere anuală cu privire la cartă. În urma unui schimb de opinii, Consiliul adoptă concluzii cu privire la raportul Comisiei. În 2016, aceste concluzii s-au axat pe mai multe aspecte, printre care sensibilizarea publicului și respectarea normelor, rasismul și xenofobia, coerența între politicile interne și externe.

2. Cooperarea cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Consiliul menține o cooperare strânsă cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE. Aceasta include:

 • adoptarea temeiului juridic și a cadrului multianual al agenției
 • asigurarea monitorizării raportului anual al agenției, precum și a altor studii și rapoarte relevante pentru activitatea Consiliului

În 2016, acțiunile ulterioare acestui raport anual au fost încorporate în textul concluziilor Consiliului privind aplicarea cartei în 2015.

3. Drepturile fundamentale în cadrul procedurii legislative

Toate grupurile de pregătire ale Consiliului trebuie să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate în textele pe care le dezbat. Pentru a ușura acest lucru, Grupul de lucru FREMP, împreună cu Serviciul juridic al Consiliului, au întocmit o serie de orientări privind verificarea compatibilității cu drepturile fundamentale. Aceste orientări au fost actualizate ultima oară în 2014.

Aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului

Convenția europeană a drepturilor omului, adoptată în 1950, a fost ratificată de cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei. Toate cele 28 de state membre ale UE sunt părți la această convenție.

Pentru a se asigura că UE și dreptul Uniunii respectă aceleași standarde ca statele membre, Tratatul de la Lisabona prevede obligația ca Uniunea Europeană să adere la convenție. Aderarea ar completa sistemul de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și ar consolida valorile fundamentale. De asemenea, aderarea ar îmbunătăți eficacitatea dreptului Uniunii și coerența protecției drepturilor fundamentale în Europa.

La 18 decembrie 2014, Curtea de Justiție a UE a emis un aviz negativ cu privire la compatibilitatea proiectului de acord cu tratatele UE. În prezent este dezbătută o nouă soluție, care face posibilă îndeplinirea obligației de aderare prevăzută de tratat și ia în considerare toate aspectele menționate de Curte în avizul său.

Drepturile omului în afara UE

Respectarea drepturilor omului este un element fundamental al tuturor relațiilor UE cu țările terțe și cu instituțiile internaționale. De exemplu, toate tratatele și acordurile semnate de UE trebuie să fie conforme cu drepturile omului, astfel cum sunt acestea definite de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acest lucru înseamnă că toate organismele Consiliului care se ocupă de afaceri externe trebuie să încorporeze drepturile omului în activitățile lor.

Pe lângă aceasta, promovarea drepturilor omului este, de asemenea, o prioritate în sine. Referința de bază pentru activitatea UE în acest domeniu o constituie planul de acțiune privind drepturile omului și democrația, adoptat în iulie 2015 pentru intervalul 2015-2019.

În cadrul Consiliului există un organism specializat, Grupul de lucru pentru drepturile omului (COHOM), care se axează pe aspecte internaționale legate direct de drepturile omului.

Câteva dintre principalele aspecte ale lucrărilor Consiliului privind drepturile fundamentale includ:

 • stabilirea priorităților UE în cadrul forumurilor ONU pe tema drepturilor omului
 • adoptarea orientărilor tematice pentru sprijinirea acțiunii externe a UE
 • inițierea de dialoguri privind drepturile omului cu țări terțe
 • adoptarea raportului anual privind drepturile omului și democrația

Stabilirea priorităților UE în cadrul forumurilor ONU

De asemenea, Consiliul convine asupra priorităților UE în cadrul Adunării Generale a ONU.

La 17 iulie 2017, Consiliul a adoptat prioritățile UE pentru cea de a 72-a sesiune a Adunării Generale a ONU, inclusiv câteva aspecte privind drepturile omului.

Consiliul este responsabil cu definirea priorităților strategice ale Uniunii Europene în cadrul forumurilor ONU pentru drepturile omului. În acest scop, Consiliul adoptă concluzii, o dată pe an, care stabilesc principalele linii de acțiune pentru UE în următoarele luni. Unele aspecte identificate în 2017 au fost:

 • promovarea unui mediu sigur și propice pentru ONG-urile active în domeniul drepturilor omului și pentru apărătorii drepturilor omului
 • asigurarea faptului că se acordă atenție deplină situației dezastruoase pe plan umanitar și la nivelul drepturilor omului din Siria
 • evidențierea încălcărilor grave ale drepturilor omului în contextul conflictului din estul Ucrainei
 • militarea împotriva execuțiilor și în favoarea abolirii pedepsei cu moartea
 • menținerea unei poziții ferme în ceea ce privește interzicerea absolută a torturii în orice împrejurare
 • condamnarea abuzurilor prin încălcarea drepturilor omului comise de grupări teroriste împotriva femeilor și copiilor, inclusiv a celor săvârșite de Da’esh și Boko Haram
 • promovarea libertății de religie sau de convingere și a principiilor egalității și nediscriminării
 • protejarea drepturilor solicitanților de azil, ale refugiaților, ale migranților și ale tuturor persoanelor strămutate

Adoptarea de orientări tematice

De asemenea, Consiliul elaborează și adoptă orientări tematice. Aceste orientări sprijină acțiunea externă a UE și oferă funcționarilor UE informații practice privind modul de a contribui la promovarea drepturilor specifice.

Inițierea dialogurilor privind drepturile omului

Uniunea Europeană, prin intermediul Serviciului său de Acțiune Externă, organizează periodic dialoguri cu țările terțe în domeniul drepturilor omului. Fiecare dialog este instituit în conformitate cu orientările UE privind dialogurile referitoare la drepturile omului, adoptate de Consiliu în 2001 și actualizate ultima dată în 2008.

În conformitate cu aceste orientări, orice decizie de a iniția un dialog necesită, în primul rând, o evaluare a situației drepturilor omului în țara în cauză. Această evaluare este efectuată de către Grupul de lucru pentru drepturile omului, în coordonare cu alte grupuri de lucru relevante.

După definirea obiectivelor care trebuie atinse și o serie de discuții de tatonare cu țara respectivă, Consiliul ia o decizie finală privind inițierea dialogului, prin adoptarea concluziilor.

Raportare: drepturile omului și democrația

Toate activitățile și realizările UE în promovarea drepturilor omului prin intermediul acțiunii sale externe sunt detaliate în raportul privind drepturile omului și democrația, care este adoptat de Consiliu o dată pe an. La 20 iunie 2016, Consiliul a adoptat partea tematică a raportului anual al UE pentru 2015. La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat partea dedicată chestiunilor la nivel de țară și de regiune din raportul anual al UE pentru 2015.