Fondul european pentru investiții strategice

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) formează nucleul Planului de investiții pentru Europa, conceput pentru a impulsiona creșterea economică și competitivitatea pe termen lung în Uniunea Europeană.

Fondul urmărește să contribuie la utilizarea finanțării publice, inclusiv a finanțării de la bugetul UE, în scopul mobilizării investițiilor private pentru o gamă largă de proiecte desfășurate în UE. Proiectele pot fi în domenii precum infrastructură, cercetare și inovare, educație, sănătate, tehnologia informației și comunicațiilor sau în alte domenii.

Fondul este o entitate distinctă și transparentă și reprezintă un cont separat gestionat de Banca Europeană de Investiții (BEI). Acesta a fost instituit în iulie 2015 prin Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții.

O nouă propunere privind FEIS

Începând din luna septembrie 2016, Consiliul lucrează la o nouă propunere privind Fondul european pentru investiții strategice, care vizează modificarea Regulamentului privind FEIS din 2015.

În decembrie 2016, Consiliul a convenit asupra poziției sale în vederea negocierilor cu Parlamentul European privind regulamentul propus. Negocierile vor începe după ce Parlamentul va conveni asupra poziției sale.

Poziția Consiliului privind regulamentul modificat: elemente-cheie

Consiliul a fost de acord cu majoritatea modificărilor propuse și a introdus o serie de propuneri proprii.

Durata și condițiile financiare ale fondului

Conform poziției de negociere a Consiliului:

 • durata fondului ar urma să fie prelungită până în 2020
 • garanția de la bugetul UE ar urma să fie majorată cu 10 miliarde EUR, ajungând la un cuantum total de 26 de miliarde EUR (din care garanția inițială de 16 miliarde EUR ar urma să devină disponibilă până la jumătatea anului 2018)
 • contribuția Băncii Europene de Investiții (BEI) ar urma să fie majorată la 7,5 miliarde EUR (de la 5 miliarde EUR în prezent)
 • obiectivul de investiții totale al fondului ar urma să fie majorat la 500 miliarde EUR
 • sprijinul din partea FEIS ar trebui să poată fi ușor combinat, atunci când acest lucru este necesar, cu sprijin din partea altor fonduri ale UE, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene și altele

Proiecte și domenii eligibile

Abordarea generală a Consiliului propune extinderea finanțării FEIS în domenii precum agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura și alte sectoare ale bioeconomiei.

Aceasta propune, de asemenea, să se asigure faptul că niciunul dintre proiectele sprijinite de FEIS nu utilizează și nu este implicat în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, cum ar fi planificarea fiscală agresivă și alte sisteme similare.

Schimbările climatice

Consiliul propune ca FEIS să contribuie la realizarea obiectivelor UE cu privire la combaterea schimbărilor climatice. Se propune ca cel puțin 40 % din fondurile FEIS alocate pentru totalitatea obiectivelor din domeniile infrastructurii și inovării să contribuie la acțiunile în domeniul climei. Consiliul sugerează că acest procent nu ar trebui să includă partea de finanțare din FEIS dedicată întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor cu capitalizare medie.

Corectarea disfuncționalităților pieței și identificarea blocajelor în materie de investiții

Fondul ar urma să fie consolidat pentru a sprijini acele proiecte care contribuie în mod clar la corectarea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor suboptime în ceea ce privește investițiile care au fost identificate.

Consiliul propune, de asemenea, ca BEI să împărtășească Comisiei Europene constatările făcute în cursul operațiunilor FEIS cu privire la obstacolele din calea investițiilor. Consiliul invită Comisia să utilizeze aceste informații în lucrările sale vizând îmbunătățirea mediului de reglementare în vederea stimulării investițiilor (în cadrul celui de „al treilea pilon” al Planului de investiții pentru Europa).

Următorul raport privind performanța fondului

Consiliul propune ca Comisia Europeană să evalueze performanța fondului, utilizarea garanției UE, precum și funcționarea Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH) și să prezinte rapoarte Consiliului.

Consiliul propune ca primul raport să fie prezentat până la 30 iunie 2018, iar al doilea până la 31 decembrie 2019. Pe acesta din urmă ar trebui să se bazeze o nouă decizie privind prelungirea sau încetarea activităților fondului după 2020.

Transparență

Consiliul este de acord cu faptul că deciziile de acordare de sprijin din partea FEIS pentru proiecte, precum și motivele care justifică aceste decizii ar trebui făcute publice. Consiliul propune ca aceste decizii să fie publicate după aprobarea operațiunilor FEIS de către Consiliul de administrație al BEI.

La nivelul Consiliului

15 decembrie 2016: Consiliul European a salutat acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului cu privire la extinderea FEIS.

6 decembrie 2016: Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la propunerea de extindere a FEIS.

20-21 octombrie 2016: Consiliul European a invitat Consiliul să ajungă la un acord asupra poziției sale de negociere cu privire la noua propunere privind FEIS în decembrie 2016, luând în considerare evaluarea externă independentă preconizată pentru noiembrie 2016.

septembrie 2016: Consiliul a început lucrările dedicate noii propuneri de modificare a Regulamentului privind FEIS din 2015 în vederea extinderii activităților fondului și a introducerii unor modificări de ordin tehnic în cadrul Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

25 iunie 2015: Consiliul a adoptat Regulamentul privind FEIS, în urma aprobării acestuia de către Parlamentul European la 24 iunie 2015. Regulamentul a intrat în vigoare la începutul lunii iulie 2015.

28 mai 2015: Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la proiectul de regulament.

23 aprilie 2015: Consiliul și Parlamentul European au început negocieri referitoare la versiunea finală a Regulamentului privind FEIS.

10 martie 2015: Consiliul și-a adoptat poziția de negociere cu privire la proiectul de regulament (abordarea generală a Consiliului).

Fondul european pentru investiții strategice

Principalele obiective ale Fondului european pentru investiții strategice:

 • să ofere o capacitate de asumare a riscurilor sporită pentru operațiunile de plasament ale BEI
 • să abordeze lacunele pieței și situațiile în care activitatea de investiții este prea redusă
 • să ajute la generarea unor investiții suplimentarea în valoare de circa 315 miliarde EUR în decurs de trei ani

Obiectiv

Principala funcție a FEIS este să își asume o parte din riscurile asociate activităților realizate de către Banca Europeană de Investiții (BEI) și de către Fondul european de investiții.

Capacitatea sporită de asumare a riscurilor pe care FEIS o oferă BEI îi permite acesteia din urmă să investească în proiecte cu un profil de risc mai ridicat decât de obicei. Se preconizează că investițiile BEI cu susținerea garanției UE vor atrage investiții private.

Se estimează că fondul, în valoare totală de 21 de miliarde EUR, va genera un efect multiplicator global de 1:15, generând astfel investiții noi totale de circa 315 miliarde EUR.

Aceasta înseamnă că fondul de 21 de miliarde EUR îi permite BEI să contracteze împrumuturi aproximativ de trei ori mai mari, adică aproximativ 63 de miliarde EUR, pentru investiții și finanțarea de proiecte.

Se estimează că suma de 63 de miliarde EUR care va fi disponibilă pentru investiții va atrage, la rândul ei, investiții din partea investitorilor privați, care ar trebui să atingă o valoare totală de circa 315 miliarde EUR.

Estimarea privind coeficientul multiplicator se bazează pe experiențele Comisiei Europene și ale BEI din proiecte similare din trecut.

Structură

FEIS este o entitate distinctă și transparentă și reprezintă un cont gestionat separat în cadrul BEI. Fondul vine în completarea activităților obișnuite de investiții ale BEI.

FEIS se bazează pe:

 • o garanție în valoare de 16 miliarde EUR de la bugetul UE (8 miliarde EUR alocate din bugetul UE pentru a sprijini o garanție de 16 miliarde EUR)
 • 5 miliarde EUR din partea Băncii Europene de Investiții

Guvernanța

Fondul european pentru investiții strategice dispune de două niveluri de guvernanță:

 • un comitet director
 • un comitet pentru investiții

Directorul executiv este responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de prezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții. Directorul executiv raportează periodic Comitetului director.

Candidatul la postul de director executiv este selectat de către Comitetul director. Selecția trebuie aprobată de Parlamentul European în urma unei audieri.

Comitetul director

Comitetul director este format din patru membri: trei sunt numiți de Comisia Europeană și unul de BEI. Comitetul director al FEIS decide cu privire la:

 • strategia de ansamblu a FEIS
 • profilul de risc al FEIS
 • politicile și procedurile de funcționare ale FEIS
 • normele aplicabile platformelor de investiții și băncilor naționale de promovare economică

Comitetul ia decizii prin consens.

Comitetul pentru investiții

Comitetul pentru investiții examinează proiectele și decide care dintre acestea sunt eligibile pentru a beneficia de garanția UE. Acest comitet este răspunzător în fața Comitetului director.

Comitetul este alcătuit din 8 experți independenți în materie de piață și un director executiv. Experții sunt numiți de Comitetul director, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, pentru o perioadă de până la trei ani, care poate fi reînnoită o singură dată.

FEIS este organizat în așa fel încât să se garanteze independența operațională a Comitetului pentru investiții.

Comitetul ia decizii cu majoritate simplă.

Proiecte care urmează a fi finanțate

FEIS se concentrează pe proiecte din domenii foarte variate, printre care:

 • dezvoltarea infrastructurii
 • cercetarea, dezvoltarea și inovarea
 • investițiile în educație și formare, sănătate, tehnologia informației și comunicațiilor
 • dezvoltarea sectorului energetic

Aproximativ un sfert din fond este dedicat proiectelor care vin în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), precum și în sprijinul întreprinderilor cu capitalizare medie. O întreprindere cu capitalizare medie este o societate care are până la 3 000 de angajați și nu este un IMM.

FEIS nu acordă granturi sau subvenții.

Criterii de selecție a proiectelor

Proiectele eligibile trebuie:

 • să fie viabile din punct de vedere economic și tehnic
 • să sprijine obiectivele UE
 • să aibă potențialul de a mobiliza alte surse de finanțare
 • să fie proiecte care necesită sprijin din partea FEIS și nu pot fi realizate doar prin intermediul instrumentelor UE și BEI existente

Proiectele pot fi puse în aplicare oriunde în UE și în oricare dintre sectoarele eligibile: nu se aplică cote geografice sau sectoriale. Se vor lua măsuri pentru ca BEI să nu își asume o expunere excesivă într-un anumit sector sau într-o anumită regiune.

Orientările privind investițiile

Orientările privind investițiile, prevăzute în anexa la Regulamentul privind FEIS, stabilesc criterii mai detaliate de selecție a proiectelor.

Aceste orientări sunt utilizate de Comitetul pentru investiții pentru luarea de decizii privind utilizarea garanției UE pentru proiecte.

Orientările pot fi modificate prin acte delegate.

Garanția

Conform Regulamentului privind FEIS, UE oferă o garanție în valoare de 16 miliarde EUR pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI. În acest scop, va fi înființat un fond de garantare de 8 miliarde EUR, care să protejeze bugetul UE împotriva pierderilor potențiale care ar putea fi provocate de activitățile FEIS.

Fondul de garantare se va constitui treptat de la bugetul general al UE, mergând spre un nivel-țintă de 8 miliarde EUR. Aceasta va reprezenta 50% din valoarea totală a garanției care va fi oferită de UE în temeiul Regulamentului privind FEIS.

Garanția este finanțată prin realocarea următoarelor fonduri:

 • 2,8 miliarde EUR de la Mecanismul pentru interconectarea Europei
 • 2,2 miliarde EUR de la Orizont 2020
 • 3 miliarde EUR din marja de buget neutilizată

Durata de viață a fondului

Conform regulamentului de instituire a fondului, Comisia Europeană evaluează funcționarea FEIS și măsura în care acesta a îndeplinit obiectivele regulamentului. În funcție de rezultatele evaluării, Comisia poate propune prelungirea activităților fondului.

În urma evaluării derulate la începutul lui 2016, Comisia Europeană a propus modificarea Regulamentului privind FEIS în vederea prelungirii activităților FEIS până la 31 decembrie 2020.

Normele Pactului de stabilitate și de creștere și investițiile

Comisia Europeană propune să nu fie luate în considerare contribuțiile statelor membre la FEIS nici din perspectiva normelor preventive, nici din cea a normelor corective ale Pactului de stabilitate și de creștere.

Cine poate participa la activitățile promovate de FEIS?

Statele membre ale UE

Statele membre ale UE sunt în măsură să contribuie la FEIS prin garanții sau în numerar.

Acestea sunt în măsură să participe prin intermediul unor „platforme de investiții”, care vor fi instituite pentru a sprijini grupuri de proiecte. Statele membre pot, de asemenea, să contribuie la finanțarea unor proiecte specifice.

De asemenea, statele membre pot să contribuie prin intermediul băncilor lor naționale de promovare economică – instituții publice care desfășoară activități financiare de sprijinire a dezvoltării publice din statele membre.

Alți investitori

Alți investitori, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, pot contribui la un proiect sau la platforme de investiții. Contribuțiile la FEIS nu conferă niciun drept de a influența administrarea fondului.

Etapele următoare

Consiliul va începe negocierile cu Parlamentul European referitoare la proiectul de regulament modificat privind FEIS, de îndată ce acesta din urmă își va fi adoptat poziția sa de negociere.