Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 2017.

Pokiaľ nie je stanovené inak, reprodukcia je povolená v prípade, že sa uvedie zdroj.

Ak sa na reprodukciu alebo použitie textovej alebo multimediálnej informácie (zvuk, obrázky, softvér a pod.) vyžaduje udelenie povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

Obmedzenia v oblasti autorských práv v časti webovej stránky o PRADO

Za žiadnych okolností nesmiete:

  • rozširovať, využívať, kopírovať alebo inak rozmnožovať akékoľvek materiály uvedené v časti PRADO, pokiaľ sa to výslovne nepovoľuje nižšie alebo pokiaľ to nepovoľuje Generálny sekretariát Rady (GSC - General Secretariat of the Council)
  • predávať, požičiavať, prenajímať, opätovne licencovať, sublicencovať, preposielať, rozširovať, opätovne rozširovať alebo spoločne striedavo využívať časť stránky o PRADO alebo jej časti, alebo sprístupňovať v rámcoch stránky alebo prostredníctvom zrkadlových kópií stránky PRADO materiál alebo služby uvedené v časti stránky o PRADO alebo dostupné z nej na akomkoľvek serveri alebo internetovom zariadení bez predchádzajúceho výslovného písomného oprávnenia od GSC; ste oprávnený vytvárať internetové odkazy na stránky PRADO; na uverejnenie takéhoto odkazu nie je potrebné ďalšie povolenie od GSC
  • odstraňovať, meniť, upravovať alebo inak zasahovať do akýchkoľvek právnych titulov, ochranných známok, autorských práv, upozornení o vyhradených právach alebo iných označení vlastníckych práv alebo do akejkoľvek licenčnej zmluvy, ktoré sú uvedené v časti stránky o PRADO alebo dostupné z nej
  • získavať, zbierať, zhromažďovať alebo zoskupovať akékoľvek materiály na iné ako úradné a nekomerčné použitie
  • získavať, zbierať, zhromažďovať alebo zoskupovať informácie alebo údaje o iných používateľoch vrátane ich emailových adries bez ich súhlasu