Jazyková politika

Generálny sekretariát Rady EÚ (GSR) sa snaží o to, aby boli jeho internetové stránky čo najprístupnejšie pre všetkých návštevníkov. Náš webový obsah sa preto publikuje aspoň v dvoch jazykoch – angličtine a francúzštine, ale jeho väčšina je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. 

Aké jazyky sa používajú na tejto webovej stránke?

Na tejto webovej stránke sa používa 24 úradných jazykov EÚ:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Akým spôsobom sa tieto jazyky používajú na stránke Rady?

Existujú tri modely pre prácu s jazykom na tejto stránke:

  1. obsah sa publikuje vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ
  2. obsah sa publikuje len v angličtine a francúzštine
  3. obsah sa publikuje v angličtine, francúzštine a všetkých ostatných relevantných jazykoch

Základné pravidlo jazykovej politiky je publikovať všetok obsah vo všetkých jazykoch EÚ zároveň. To sa vzťahuje aj na oficiálne dokumenty zaradené do verejného registra Rady.

Jedinou výnimkou z tohto pravidla je obsah zverejňovaný v sekcii „zasadnutia“ a „tlač“ na tejto stránke.

Zasadnutia

Podrobné informácie o zasadnutiach Rady v rôznych zloženiach sa publikujú len v angličtine a francúzštine. Základné informácie o zasadnutiach, napríklad dátum, miesto zasadnutia a hlavné prerokúvané body sú však dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. Po skončení rokovaní sa zverejní krátke zhrnutie zasadnutí Rady vo všetkých zloženiach a všetkých zasadnutí Euroskupiny vo všetkých jazykoch.

Informácie o zasadnutiach Európskej rady sa publikujú vo všetkých jazykoch EÚ, s výnimkou aktuálnych správ zverejňovaných počas zasadnutí, ktoré sú dostupné len v angličtine a francúzštine.

Materiály pre tlač

Vzhľadom na špecializáciu cieľovej skupiny sú niektoré tlačové materiály dostupné len v angličtine a francúzštine. Patria medzi ne:

  • vyhlásenia Euroskupiny a predsedu Euroskupiny
  • vyhlásenia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ 
  • program tlačového oddelenia na 14 dní
  • upozornenia pre médiá, publikované pred konkrétnymi podujatiami, napríklad samitmi so štátmi, ktoré nepatria do EÚ
  • vyhlásenia, poznámky a prejavy predsedu Európskej rady – tie však často vychádzajú aj v iných relevantných jazykoch podľa tematiky

Keďže niektoré informácie je potrebné oznámiť tlači rýchlo, tlačové správy sa najprv vydávajú v pôvodnom jazyku a potom prekladajú do ostatných 23 jazykov EÚ. Preklady sa snažíme publikovať čo najrýchlejšie po zverejnení originálu a každá nová jazyková verzia sa zverejňuje hneď, ako ju dostaneme k dispozícii.

Prečo nemôžem nájsť informácie v mojom jazyku?

Cieľom GSR je poskytovať návštevníkom stránok čo najviac aktuálnych informácií v jazyku, ktorému rozumejú najlepšie.

Rozpočet a zdroje v oblasti prekladu však majú svoje hranice. Preto nie je možné včas preložiť všetok obsah do všetkých jazykov EÚ. Naše zdroje sme teda sústredili tak, aby bol vo všetkých jazykoch dostupný hlavný obsah, a v materiáloch pre niektoré špecializované cieľové skupiny, napríklad pre tlač, je výber jazykov obmedzený.

Aj keď sa môže stať, že vo vašom jazyku nenájdete všetky informácie zverejnené na stránkach Rady, prostredníctvom verejného registra máte prístup k právnym predpisom EÚ a oficiálnym dokumentom Rady a Európskej rady vo všetkých úradných jazykoch EÚ.