Právne upozornenie

Informácie na tomto webovom sídle podliehajú pravidlám o ochrane osobných údajov a autorským právam a vzťahuje sa na ne vyhlásenie Rady o odmietnutí zodpovednosti.

Prezeraním alebo používaním tohto webového sídla vyjadrujete plný súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov

Rada sa zaväzuje rešpektovať súkromie. Ochrana jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov Radou vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000, v ktorom sa stanovujú zásady a povinnosti, ktoré majú európske inštitúcie dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov, a z rozhodnutia Rady 644/2004 z 13. septembra 2004, ktorým sa ustanovujú ďalšie vykonávacie predpisy v oblasti ochrany údajov, pokiaľ ide o Radu.

„Osobný údaj“ je každá informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä pomocou identifikačného čísla alebo jedného či viacerých faktorov špecifických pre jej identitu.

Prístup k informáciám dostupným na webovom sídle Rady alebo prostredníctvom neho si v zásade nevyžaduje od používateľa poskytnutie žiadnych osobných údajov. V prípade, že chcete využiť niektoré online služby, napríklad zaslať žiadosť o návštevu Rady alebo otázku oddeleniu pre informovanie verejnosti, je však možné, že sa pri vypĺňaní formulára budú od vás požadovať osobné informácie, ako sú napríklad kontaktné údaje (meno a priezvisko, povolanie, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo štátna príslušnosť). Rada zhromažďuje takéto osobné údaje len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie presne stanoveného cieľa pre každú online službu.

Pre každú konkrétnu online službu sa vo vyhlásení o ochrane súkromia zverejnenom každou takouto službou a/alebo vo verejnom registri operácií spracúvania údajov, ktorý vedie úradník pre ochranu údajov danej inštitúcie, uvádzajú údaje o prevádzkovateľovi (osoba zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov).

V časti webového sídla týkajúcej sa PRADO sa zobrazujú len vzory dokladov (ich častí), ktoré úradnou cestou poskytli zúčastnené krajiny (majitelia dokladov) na účely ich uverejnenia na internete. Ak to nie je potrebné, nepoužívajú sa pravé osobné údaje. V záujme zabezpečenia ochrany súkromia a osobných údajov sa v prípade použitia pravých dokladov (nie vzorov) v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby boli všetky údaje, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať osobu, nečitateľné, pokiaľ v danom prípade nie sú podstatné jednotlivé údaje.

Ak si chcete uplatniť vaše práva alebo získať akékoľvek ďalšie informácie, môžete sa obrátiť priamo na zodpovedného prevádzkovateľa. V prípade, že chcete získať stanovisko k operáciám spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú alebo ktoré uskutočňujete, môžete sa takisto obrátiť na úradníka Rady pre ochranu údajov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý predstavuje nezávislý dozorný orgán.

Na tejto webovej stránke sa niekedy uvádzajú odkazy na iné internetové sídla. Keďže Rada nemá nad takýmito webovými sídlami žiadnu kontrolu, odporúčame, aby ste si overili ich podmienky ochrany súkromia.

Súbory cookies

Na analýzu používania tohto webového sídla sa používa Google Analytics – služba analýzy webových stránok poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., ako aj Site Improve na zistenie a opravenie chýb prístupnosti. Viac informácií sa uvádza na stránke o podmienkach týkajúcich sa cookies.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Rada prevádzkuje toto webové sídlo na účely zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojich činnostiach a o politikách Rady vo všeobecnosti. Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a správne. Rada však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani záväzok v súvislosti s materiálmi na tomto webovom sídle. Tieto materiály:

  • sú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na konkrétnu situáciu určitej osoby alebo subjektu,
  • nemusia byť vyčerpávajúce, úplné, správne ani aktuálne,
  • niekedy sú prepojené s externými webovými sídlami, nad ktorými nemajú útvary Rady žiadnu kontrolu a za ktoré Rada nenesie žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Za autentické znenie právnych predpisov Európskej únie sa považuje len znenie uverejnené v elektronickej verzii Úradného vestníka Európskej únie.

Snažíme sa minimalizovať problémy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našom webovom sídle však môžu byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a nemôžeme zaručiť, že takéto problémy nenarušia alebo inak neovplyvnia naše služby. Ak nás upozorníte na prípadné chyby, našou snahou bude ich opraviť. Rada však neprijíma žiadnu zodpovednosť za priamu alebo nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania tohto webového sídla.

Cieľom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Rady v rozpore s akýmikoľvek požiadavkami ustanovenými v uplatniteľnom vnútroštátnom alebo európskom práve, ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých ju v zmysle článku 340 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vylúčiť nemožno.