Budovy Rady

generálny sekretariát

Generálny sekretariát Rady, t.j. administratívna časť Rady, sa v minulosti nachádzal vo viacerých budovách v Bruseli. Rada EÚ v záujme racionalizácie svojho vnútorného fungovania a nákladov vypracovala program týkajúci sa budov, ktorého účelom bolo zhromaždiť všetku administratívnu prácu a zasadnutia inštitúcie do menšieho počtu susediacich budov.

Týmto programom sa zároveň reagovalo na vyvíjajúce sa funkčné potreby:

  • rozhodnutie Európskej rady o tom, aby sa všetky jej zasadnutia konali v Bruseli, čím sa nahradil predchádzajúci systém rotácie podľa členských štátov
  • rozširovanie EÚ, na základe ktorého k EÚ za 10 rokov pristúpilo 13 krajín
  • prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorou sa vytvorila funkcia stáleho predsedu Európskej rady

Existujúca budova Justus Lipsius sa čiastočne upravila a zaobstarala sa ďalšia budova, Lex, v ktorej sa usídlili prekladateľské oddelenia, ktorých počet sa stále zvyšuje. V januári 2017 sa uviedla do prevádzky nová budova Europa, v ktorej sa konajú zasadnutia Rady a Európskej rady.

Budova Justus Lipsius

Budova Justus Lipsius je od roku 1995 sídlom Rady EÚ a Generálneho sekretariátu Rady. S nadobudnutím účinnosti Zmluvy z Nice sa v nej predbežne začali konať zasadnutia Európskej rady. Od začiatku roka 2017 sa zasadnutia Rady EÚ a Európskej rady konajú v novej budove Europa.

Budova Lex

V budove Lex sídli od roku 2007 prekladateľská služba Generálneho sekretariátu Rady. Jednotky boli predtým rozmiestnené vo viacerých budovách po celom Bruseli. Budova Lex zoskupuje pod jednou strechou všetky jazykové jednotky, ako aj nové jednotky, ktoré vznikli na základe rozširovania EÚ.

Budova Európa

V budove Europa, ktorá sa uviedla do prevádzky na začiatku roka 2017, sa konajú zasadnutia Európskej rady, Rady EÚ a ďalších orgánov na vysokej úrovni.

Ďalšie budovy

Info Point Europa

Toto verejné informačné centrum riadia spoločne Rada a Komisia.

Európske konferenčné centrum (Luxemburg)

Podľa pravidiel uvedených v zmluvách sa Rada Európskej únie v apríli, júni a októbri stretáva v Luxemburgu. Počas týchto mesiacov si Rada prenajíma od luxemburskej vlády Európske konferenčné centrum.

Neder-over-Hembeek

Táto budova je hlavným skladom generálneho sekretariátu a nachádza sa na sever od Bruselu. Sklad pozostáva z jednej haly s rozlohou 4 400 m², ktorú využívajú aj iné inštitúcie EÚ.