Budovy Rady

generálny sekretariát

Generálny sekretariát Rady, t.j. administratívna časť Rady, sa v minulosti nachádzal vo viacerých budovách v Bruseli. Rada EÚ v záujme racionalizácie svojho vnútorného fungovania a nákladov vypracovala program týkajúci sa budov, ktorého účelom bolo zhromaždiť všetku administratívnu prácu a zasadnutia inštitúcie do menšieho počtu susediacich budov.

Týmto programom sa zároveň reagovalo na vyvíjajúce sa funkčné potreby:

  • rozhodnutie Európskej rady o tom, aby sa všetky jej zasadnutia konali v Bruseli, čím sa nahradil predchádzajúci systém rotácie podľa členských štátov
  • rozširovanie EÚ, na základe ktorého k EÚ za 10 rokov pristúpilo 13 krajín
  • prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorou sa vytvorila funkcia stáleho predsedu Európskej rady

Existujúca budova Justus Lipsius sa čiastočne upravila a zaobstarala sa nová budova Lex, v ktorej sa usídlil rastúci počet prekladateľských oddelení. V súčasnosti prebieha výstavba novej budovy – Európa, v ktorej sa budú konať zasadnutia Rady a Európskej rady.

Budova Justus Lipsius

Budova Justus Lipsius je od roku 1995 sídlom Rady EÚ a Generálneho sekretariátu Rady. S nadobudnutím účinnosti Zmluvy z Nice sa v nej predbežne začali konať zasadnutia Európskej rady. Zasadnutia Rady EÚ a Európskej rady sa premiestnia do budovy Európa po tom, ako sa dokončí jej výstavba.

Budova Lex

V budove Lex sídli od roku 2007 prekladateľská služba Generálneho sekretariátu Rady. Jednotky boli predtým rozmiestnené vo viacerých budovách po celom Bruseli. Budova Lex zoskupuje pod jednou strechou všetky jazykové jednotky, ako aj nové jednotky, ktoré vznikli na základe rozširovania EÚ.

Budova Európa

V budove Európa sa budú konať zasadnutia Európskej rady, Rady EÚ a ďalších orgánov na vysokej úrovni. Začiatkom roku 2017 už bude plne funkčná.

Ďalšie budovy

Info Point Europa

Toto verejné informačné centrum riadia spoločne Rada a Komisia.

Európske konferenčné centrum (Luxemburg)

Podľa pravidiel uvedených v zmluvách sa Rada Európskej únie v apríli, júni a októbri stretáva v Luxemburgu. Počas týchto mesiacov si Rada prenajíma od luxemburskej vlády Európske konferenčné centrum.

Overijse

Hlavný sklad generálneho sekretariátu je umiestnený v meste Overijse, ktoré sa nachádza na juh od Bruselu. Sklad tvoria tri haly a jeho celková rozloha je približne 5000 m2.