Čo robí Rada EÚ?

1. Prejednáva a prijíma zákony EÚ

Rada je dôležitým rozhodovacím orgánom EÚ.

Rokuje o legislatívnych aktoch a prijíma ich väčšinou spolu s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa označuje aj ako spolurozhodovací postup. Spolurozhodovací postup sa používa v oblastiach politiky, v ktorých má EÚ výlučnú právomoc alebo spoločnú právomoc s členskými štátmi. V týchto prípadoch prijíma Rada právne predpisy na základe návrhov, ktoré jej predloží Európska komisia.

2. Koordinuje politiky členských štátov

Rada je zodpovedná za koordinovanie politík členských štátov v rôznych oblastiach, ako je napr.:

  • hospodárska a fiškálna politika: Rada koordinuje hospodárske a rozpočtové politiky členských štátov s cieľom posilniť správu ekonomických záležitostí v EÚ, monitoruje ich rozpočtové politiky a posilňuje fiškálny rámec EÚ a zaoberá sa aj právnymi a praktickými aspektmi eura, finančnými trhmi a pohybmi kapitálu
  • vzdelávanie, kultúra, mládež a šport: v týchto oblastiach prijíma Rada politické rámce a pracovné plány EÚ, v ktorých sa určujú priority pre spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou
  • politika zamestnanosti:  Rada na základe záverov Európskej rady o situácii v oblasti zamestnanosti v EÚ vypracúva ročné usmernenia a odporúčania pre členské štáty

3. Rozvíja spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ

Rada na základe usmernení, ktoré stanovuje Európska rada, vymedzuje a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Patrí sem aj rozvojová a humanitárna pomoc, obrana a obchod EÚ. Spoločne s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečuje Rada jednotnosť, konzistentnosť a účinnosť vonkajšej činnosti EÚ. 

4. Uzatvára medzinárodné zmluvy

Rada poveruje Komisiu, aby v mene EÚ rokovala o zmluvách medzi EÚ a krajinami, ktoré nie sú jej členmi, a medzinárodnými organizáciami. Po ukončení rokovaní Rada na základe návrhu Komisie rozhoduje o podpise a uzavretí zmlúv. Po tom, ako Európsky parlament udelí súhlas (vyžaduje sa v oblastiach, v ktorých sa uplatňuje spolurozhodovací postup), a zmluvu ratifikujú všetky členské štáty EÚ, prijíma Rada záverečné rozhodnutie o jej uzavretí.

Takéto zmluvy sa môžu týkať rôznych oblastí, ako je obchod či spolupráca a rozvoj, alebo konkrétnych tém ako textil, rybárstvo, clá, doprava, veda a technológia, atď. 

5. Prijíma rozpočet EÚ

Rada spoločne s Európskym parlamentom prijíma rozpočet EÚ.

Rozpočtové obdobie sa zhoduje s kalendárnym rokom. Rozpočet sa väčšinou prijíma v decembri a začína sa plniť 1. januára nasledujúceho roku.