Rada EÚ predstavuje jeden právny subjekt, jej zasadnutia sa však konajú v desiatich rôznych zloženiach, a to v závislosti od prerokúvanej témy.

V rámci zložení Rady neexistuje hierarchia, hoci Rada pre všeobecné záležitosti zohráva osobitnú koordinačnú úlohu a zodpovedá za inštitucionálne, administratívne a horizontálne záležitosti. Rada pre zahraničné veci má tiež osobitné právomoci.

Každé z 10 zložení Rady môže prijať akt, ktorý patrí do právomoci iného zloženia. Preto sa pri žiadnom legislatívnom akte, ktorý prijala Rada, neuvádza jej zloženie.

Zasadnutia Rady

Na zasadnutiach Rady sa zúčastňujú zástupcovia každého členského štátu na úrovni ministrov. Účastníkmi môžu teda byť ministri alebo štátni tajomníci. Majú právo prijímať záväzky pre vládu svojej krajiny a hlasovať v jej mene. Na zasadnutia Rady sa pozývajú aj európski komisári zodpovední za príslušné oblasti. Európska centrálna banka sa prizýva v prípadoch, keď začala legislatívny postup.

Systém hlasovania

Štandardným hlasovacím spôsobom, ktorý sa používa v prípade asi 80 % právnych predpisov EÚ, je kvalifikovaná väčšina.

Zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý vykonáva polročné predsedníctvo Rady. Výnimkou je Rada pre zahraničné veci, ktorej zvyčajne predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V hlasovaní môže Rada rozhodovať jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne, v závislosti od toho, aké rozhodnutie sa má prijať.

Rada môže hlasovať iba vtedy, ak je prítomná väčšina jej členov. 

Verejné zasadnutia

Ak sa v Rade rokuje alebo hlasuje o návrhu legislatívneho aktu, zasadnutie je verejné. V takýchto prípadoch sa v programe schôdze uvádza časť s názvom „prerokúvanie legislatívnych aktov“. Verejné je tiež prvé rokovanie Rady o dôležitých nelegislatívnych návrhoch.

V Rade sa okrem toho pravidelne konajú verejné diskusie o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú záujmov EÚ a jej občanov. Prístupné verejnosti sú aj rokovania o 18-mesačnom programe Rady pre všeobecné záležitosti, ako aj priority iných zložení Rady a rokovanie o päťročnom programe Komisie.