Rada v zložení vzdelávanie, mládež, kultúra a šport („EYCS“)

Rada EÚ

Oblasti politiky, ktorými sa zaoberá Rada EYCS, patria do právomoci členských štátov. Úlohou EÚ v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a športu je preto zabezpečovať rámec pre spoluprácu medzi členskými štátmi na účely výmeny informácií a skúseností v oblastiach spoločného záujmu.

Ako funguje Rada EYCS?

Rada EYCS pozostáva z ministrov zodpovedných za vzdelávanie, kultúru, mládež, médiá, komunikáciu a šport zo všetkých členských štátov EÚ. Presné zloženie Rady závisí od otázok prerokúvaných na konkrétnom zasadnutí.

Na zasadnutiach Rady sa zúčastňuje aj zástupca Európskej komisie – zvyčajne komisár pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Rada EYCS zasadá trikrát alebo štyrikrát ročne, z toho dvakrát v plnom zložení.

Informácie o politike v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a športu

Rada prijíma väčšinou stimulujúce opatrenia a odporúčania. Avšak iniciatívy schválené Radou, ako napríklad program Erasmus+ alebo program Kreatívna Európa, môžu mať veľmi priamy dosah na občanov EÚ. Ak to zmluvy umožňujú, môže Rada v niektorých prípadoch prijímať aj legislatívne akty. Je to možné napríklad v audiovizuálnych záležitostiach a v oblasti vzájomného uznávania diplomov.

Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport sa intenzívne zapája aj do monitorovania pokroku vzdelávacích a mládežníckych aspektov stratégie Európa 2020, ako aj do rozvíjania prínosu odvetvia kultúry k inovačnejšej Európe a do poskytovania pomoci, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby potenciál Európy ako globálneho centra produkcie tvorivého digitálneho obsahu prispieval v plnej miere k digitálnej agende ustanovenej v stratégii Európa 2020.

Činnosti EÚ v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a športu sú zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva Európy, podporu jej odvetvia kultúry a tvorivej činnosti, povzbudenie študentov aj učiteľov k mobilite a na propagáciu pohybových aktivít a sociálnej inklúzie prostredníctvom športu.

Priority estónskeho predsedníctva

Estónske predsedníctvo sa zameria na meniacu sa úlohu učenia a výučby a na vzťah medzi vzdelávaním a trhom práce. Dôraz sa bude klásť na potrebu modernizácie vzdelávania a škôl v kontexte celoživotného vzdelávania.

Je potrebné, aby sa posilnil vzťah medzi vzdelávaním a potrebami trhu práce. Školy musia zohľadňovať potreby a schopnosti svojich študentov a brať do úvahy zmeny vo svete práce, ktoré so sebou prinášajú nové technológie.

Pokiaľ ide o preskúmanie rozhodnutia o Europasse, predsedníctvo sa bude snažiť dosiahnuť dohodu o všeobecnom smerovaní na úrovni Rady.

Pokiaľ ide o mládež, rokovania o budúcej stratégii EÚ pre mládež naberú počas estónskeho predsedníctva na intenzite. Predsedníctvo má za cieľ ponúkať mladým ľuďom viac príležitostí na zapájanie sa do týchto diskusií.

Okrem toho chce predsedníctvo zdôrazniť úlohu dobrovoľníckych činností pri podpore rozvoja zručností, začleňovania a aktívnej účasti v spoločnosti. Predsedníctvo má v úmysle pokračovať v rokovaniach o Európskom zbore solidarity.

V sektore sektore kultúry je jedným z najdôležitejších cieľov estónskeho predsedníctva revízia smernice EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách. Estónsko okrem toho plánuje vypracovať návrh záverov Rady o prístupe ku kultúre v digitálnom veku so zameraním na rozširovanie publika.

V oblasti športu predsedníctvo plánuje prijať závery Rady o úlohe športových trénerov v spoločnosti a zdôrazniť ich významný prínos, ktorý presahuje rámec športu a pohybových aktivít.