Mimoriadne legislatívne postupy

Rada EÚ

Rýchly prehľad

Zákonodarca: Rada je v praxi jediným zákonodarcom Je povinné, aby Európsky parlament udelil súhlas s legislatívnym návrhom alebo aby sa o ňom s ním konzultovalo.

Právo legislatívnej iniciatívy: Európska komisia

Druhy postupov:

  • Súhlas: Parlament má právomoc prijať alebo zamietnuť legislatívny návrh absolútnou väčšinou hlasov, ale nemôže ho zmeniť
  • Konzultácia: Parlament môže schváliť, zamietnuť alebo navrhnúť zmeny legislatívneho návrhu

Právny základ: Článok 289 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pravidlá: Zmluvy neobsahujú presný popis mimoriadnych legislatívnych postupov. Pravidlá sa teda definujú ad hoc, na základe príslušných článkov zmlúv.

Podrobné informácie

1. Postup súhlasu

V rámci postupu súhlasu môže Rada prijímať legislatívne návrhy po získaní súhlasu Európskeho parlamentu. Parlament má teda právomoc prijať alebo zamietnuť legislatívny návrh absolútnou väčšinou hlasov, nemôže ho však zmeniť. Rada nemá právomoc prehlasovať stanovisko Parlamentu.

Postup súhlasu sa ako legislatívny postup používa na prijímanie nových právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii, a zahŕňa aj právo veta Parlamentu, ak sa v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní EÚ použije všeobecný právny základ založený na zásade subsidiarity.

Súhlas Parlamentu je nutný aj pri nelegislatívnom postupe:

  • keď Rada prijíma niektoré medzinárodné dohody dojednané Európskou úniou
  • v prípade závažného porušenia základných práv (článok 7 Zmluvy o Európskej únii),
  • pri pristupovaní nových členov EÚ
  • pri vystupovaní z EÚ

2. Konzultačný postup

V rámci konzultačného postupu Rada prijíma legislatívny návrh po tom, čo k nemu Parlament predložil svoje stanovisko.

Parlament pri tomto postupe môže schváliť, zamietnuť alebo navrhnúť zmeny legislatívneho návrhu. Rada nie je právne viazaná zohľadniť stanovisko Parlamentu, ale podľa judikatúry Súdneho dvora nesmie prijať rozhodnutie bez toho, aby ho dostala.

Tento postup sa uplatňuje v niekoľkých oblastiach, ako sú výnimky z pravidiel vnútorného trhu a právo hospodárskej súťaže.

Konzultácia s Parlamentom sa tiež vyžaduje pri nelegislatívnom postupe pri prijímaní medzinárodných dohôd v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.