Ako funguje Euroskupina

Euroskupina

Euroskupina je neformálnym orgánom, v rámci ktorého ministri členských štátov, ktoré patria do eurozóny, rokujú o otázkach týkajúcich sa spoločných povinností, ktoré majú ich krajiny v súvislosti s eurom.  

Jej hlavnou úlohou jezabezpečiť úzku koordináciu hospodárskych politík členských štátov, ktoré patria do eurozóny, a podporovať podmienky na silnejší hospodársky rast. Koordinácia politiky medzi krajinami eurozóny je nevyhnutná pre zabezpečenie stability v eurozóne ako celku.  

Rokovania Euroskupiny sa preto týkajú špecifických otázok súvisiacich s eurom, ako aj širších tém, ktoré majú vplyv na fiškálne, menové a štrukturálne politiky členských štátov, ktoré patria do eurozóny. Jej cieľom je identifikovať spoločné výzvy a nájsť spoločný spôsob reakcie na ne.   

Zodpovedá tiež za prípravu zasadnutí samitu eurozóny a nadviazanie na ne.  

Úloha Euroskupiny sa vymedzila v protokole č. 14 k Lisabonskej zmluve, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009. 

Rokovania

Euroskupina pravidelne rokuje o

 • hospodárskej situácii a výhľade v eurozóne
 • rozpočtových politikách členských štátov, ktoré patria do eurozóny
 • makroekonomickej situácii v eurozóne
 • štrukturálnych reformách, ktoré majú potenciál zvýšiť rast
 • otázkach týkajúcich sa udržania finančnej stability v eurozóne
 • prípravách medzinárodných zasadnutí
 • rozširovaní eurozóny  

Okrem toho môže Euroskupina uskutočniť predbežné rokovania o rozhodnutiach Rady, ktoré by sa vzťahovali len na členské štáty eurozóny. Keď Rada prijíma takéto rozhodnutia, hlasujú v rámci Rady len ministri z členských štátov eurozóny.  

Eurogskupina tiež rokuje o podmienkach finančnej pomoci krajinám eurozóny, ktoré čelia závažným finančným ťažkostiam.

Zasadnutia  

Euroskupina zvyčajne zasadá raz za mesiac, večer pred zasadnutím Rady pre hospodárske a finančné záležitosti Ecofin). Ak je to potrebné, možno uskutočniť ďalšie zasadnutia alebo telekonferencie. Zasadnutia sú neformálne a rokovania dôverné.  

Účastníkmi zasadnutí Euroskupiny sú:

 • ministri eurozóny zodpovední za financie
 • predseda Euroskupiny
 • podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro
 • prezident Európskej centrálnej banky (ECB)  

Na zasadnutia sa pozýva aj generálny riaditeľ Európskeho mechanizmu pre stabilitu. MMF sa pozýva na rokovania o hospodárskych programoch, na ktorých sa zúčastňuje.  

Výsledok zasadnutia prezentuje verejnosti predseda Euroskupiny na tlačovej konferencii. Euroskupina môže okrem toho vydať písomné vyhlásenia pre verejnosť. Predseda tiež informuje Radu pre hospodárske a finančné záležitosti.

Pracovný program Euroskupiny

Polročný pracovný program a priority Euroskupiny

Programy zasadnutí a pracovné programy

Euroskupina Euroskupina prijíma svoj pracovný program každých 6 mesiacov. V programe sa určia hlavné cieľové oblasti a stanovia predbežné programy nadchádzajúcich zasadnutí Euroskupiny.  

Program a rokovania jednotlivých zasadnutí Euroskupiny pripravuje predseda Euroskupiny, ktorému pomáha pracovná skupina pre Euroskupinu, ktorá pozostáva z tých členov Hospodárskeho a finančného výboru, ktorí sú členmi eurozóny.

Voľba predsedu Euroskupiny 

Členovia Euroskupiny volia predsedu Euroskupiny na dva a pol ročné funkčné obdobie jednoduchou väčšinou hlasov. 

Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu, nahradí ho minister financií krajiny, ktorá vykonáva predsedníctvo Rady. Ak predsedajúca krajina nie je členom eurozóny, nahradí ho minister financií nasledujúcej krajiny, ktorá je členom eurozóny, ktorá bude predsedať Rade.