Pracovný program Euroskupiny

Euroskupina

Euroskupina prijíma svoj pracovný program raz za 6 mesiacov. V programe sa všeobecne vymedzujú hlavné oblasti, na ktoré chce Euroskupina počas nadchádzajúceho polroka zamerať svoje úsilie.

Okrem toho obsahuje predbežné programy nadchádzajúcich zasadnutí Euroskupiny. Tieto programy sú orientačné a môžu sa podľa okolností meniť.

Priority na druhý polrok 2017

Koordinácia hospodárskych politík

V druhom polroku 2017 sa bude Euroskupina zameriavať na politiky, ktorých cieľom je posilnenie dlhodobejších vyhliadok rastu a zamestnanosti.
Okrem pravidelnej práce súvisiacej s koordináciou politík bude Euroskupina pokračovať vo výmene najlepších vnútroštátnych postupov pri vykonávaní štrukturálnych reforiem, ktorých cieľom je zvýšenie odolnosti hospodárstva.

Euroskupina bude dôsledne monitorovať úsilie členských štátov eurozóny o zabezpečenie zdravých fiškálnych politík a sledovať rozpočtovú situáciu v eurozóne ako celku. V decembri posúdi návrhy rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2018.

Krajiny, v ktorých sa vykonávajú alebo vykonávali programy

Euroskupina bude naďalej sledovať pokrok vo vykonávaní programu makroekonomických úprav v Grécku, ktorý sa má vykonávať do polovice roka 2018.

Zapojí sa tiež do procesu dohľadu po ukončení programu v krajinách, ktoré v minulosti dostávali finančnú pomoc: Cyprus, Írsko, Portugalsko a Španielsko.

Cieľom dohľadu po ukončení programu je zistiť, či hrozí riziko, že by daná krajina nebola schopná splácať úvery, ktoré získala v rámci programu. Tento dohľad sa ukončí, keď krajina splatí aspoň 75 % úveru.

Finančná stabilita

Euroskupina bude naďalej pozorne sledovať finančnú stabilitu v eurozóne, ako aj prebiehajúcu prácu zameranú na ďalšie posilnenie bankovej únie.

Iné úlohy

Euroskupina bude pozorne sledovať vývoj ekonomiky na globálnej úrovni a podľa potreby pripravovať medzinárodné zasadnutia, ako aj zasadnutia samitov eurozóny.

V pracovnom programe sa tiež zohľadní súčasná diskusia o budúcnosti Únie a o prehĺbení hospodárskej a menovej únie.