Pracovný program Euroskupiny

Euroskupina

Euroskupina prijíma svoj pracovný program raz za 6 mesiacov. V každom programe sa všeobecne vymedzujú hlavné oblasti, na ktoré by sa malo zamerať úsilie Euroskupiny. Okrem toho sa v ňom vymedzujú predbežné programy nadchádzajúcich zasadnutí Euroskupiny. Tieto programy sú orientačné a môžu sa podľa okolností meniť.

Priority na prvý polrok 2017

Euroskupina sa v prvej polovici roka 2017 zameria predovšetkým na koordináciu hospodárskych politík s cieľom posilniť krátkodobé a dlhodobé vyhliadky rastu a zabezpečiť zdravé verejné financie. Euroskupina podporí najmä vykonávanie štrukturálnych reforiem.

Koordinácia hospodárskych politík

Zámerom Euroskupiny je pravidelná výmena informácií týkajúca sa najlepších politických postupov a vykonávania štrukturálnych reforiem odporúčaných pre eurozónu v súvislosti s európskym semestrom. Cieľom je zabezpečiť, aby identifikované najlepšie postupy boli prínosom tak pre členské štáty, ako aj eurozónu, a zamerať sa na dosiahnutie konsenzuálneho porovnávania uvedeného úsilia, ak je to možné.

Euroskupina bude monitorovať aj úsilie členských štátov eurozóny v oblasti zabezpečovania zdravých fiškálnych politík a sledovať súhrnné zámery fiškálnej politiky eurozóny a ich štruktúru.

Medzi hlavné body programu patria aj činnosti v nadväznosti na rokovanie o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2017.

Euroskupina bude prísne monitorovať vývoj ovplyvňujúci finančnú a makroekonomickú stabilitu v eurozóne.

Preskúma tiež, ako členské štáty eurozóny, voči ktorým sa uplatňuje postup pri nadmernom deficite, vykonávajú príslušné odporúčania.

Skúmanie vykonávania programov a dohľad po ukončení programov v príslušných krajinách

Euroskupina bude pokračovať v skúmaní prebiehajúceho programu ekonomických úprav v Grécku.

Zapojí sa tiež do procesu dohľadu po ukončení programov v krajinách, ktoré v minulosti dostávali finančnú pomoc, konkrétne na Cypre, v Írsku, Portugalsku a Španielsku.

Banková únia

Euroskupina bude naďalej pozorne sledovať aspekty prebiehajúcej práce zameranej na posilnenie bankovej únie týkajúce sa eurozóny.

Iné úlohy

Euroskupina bude pokračovať v poskytovaní podnetov na rokovania vedúcich predstaviteľov EÚ o prehlbovaní hospodárskej a menovej únie a na prípravu medzinárodných zasadnutí.