Skupina pre kódex správania (zdaňovanie podnikov)

Rada EÚ

Skupinu pre kódex správania (zdaňovanie podnikov) zriadila Rada Ecofin 9. marca 1998. Zaoberá sa najmä posudzovaním daňových opatrení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kódexu správania (prijatého v decembri 1997) v oblasti zdaňovania podnikov a dohliada na poskytovanie informácií o takýchto opatreniach.

Kódex správania nie je právne záväzným nástrojom, ale z jeho prijatia vyplývajú pre členské štáty určité záväzky:

  • zrušiť existujúce daňové opatrenia, ktoré predstavujú škodlivú daňovú súťaž 
  • neprijímať nové opatrenia tejto povahy v budúcnosti

Skupina sa zameriava najmä na tieto oblasti:

  • pravidlá na zabránenie zneužitiu
  • transparentnosť a výmena informácií v oblasti transferového oceňovania
  • administratívne postupy 
  • propagácia zásad kódexu správania v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ

Počas írskeho predsedníctva Rady v roku 2013 vznikla podskupina pre pravidlá na zabránenie zneužitiu. Podáva správy skupine pre kódex správania a venuje sa hybridným nesúrodým opatreniam.