Coreper I

Rada EÚ

Coreper I pozostáva zo zástupcov stálych predstaviteľov každej krajiny. Jeho zasadnutiam predsedá zástupca stáleho predstaviteľa krajiny, ktorá zastáva predsedníctvo v Rade pre všeobecné záležitosti.

Úloha

Coreper I pripravuje prácu šiestich zložení Rady:

  • poľnohospodárstvo a rybárstvo (len finančné otázky a technické opatrenia týkajúce sa právnych predpisov v oblasti veterinárstva, rastlinolekárstva a potravinárstva)
  • konkurencieschopnosť
  • vzdelávanie, mládež, kultúra a šport
  • zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti
  • životné prostredie
  • doprava, telekomunikácie a energetika.

Prácu Coreperu I pripravuje „skupina Mertens“. Táto neformálna skupina pomáha formovať počiatočnú podobu pozícií, ktoré zaujmú delegácie rôznych členských štátov na zasadnutí Coreperu.

Čo je to Coreper?

Coreper znamená „Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej únii“. Jeho úloha a zloženie sú vysvetlené v článku 240 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Coreper je hlavným prípravným orgánom Rady. Pokiaľ Rada nerozhodne inak, všetky body, ktoré sa majú zaradiť na program rokovania Rady (okrem niektorých poľnohospodárskych otázok), musí preskúmať najprv Coreper.

Coreper nie je rozhodovacím orgánom EÚ a každú dohodu, ktorú dosiahne, môže spochybniť Rada, ktorá má ako jediná rozhodovaciu právomoc.

Hlavné úlohy

  • koordinuje a pripravuje prácu rôznych zložení Rady
  • zabezpečuje konzistentnosť politík EÚ
  • pripravuje dohody a kompromisy, ktoré sa potom predkladajú na prijatie Rade

Členovia a zloženia

Coreper sa skladá zo „stálych predstaviteľov“ každého členského štátu, ktorí sú vlastne veľvyslancami svojich krajín v EÚ. Vyjadrujú stanoviská svojich vlád.

Obidve zloženia Coreperu (Coreper I a Coreper II) zasadajú každý týždeň.