Coreper II

Rada EÚ

Coreper II pozostáva zo stálych predstaviteľov každého členského štátu. Predsedá mu stály predstaviteľ krajiny, ktorá zastáva predsedníctvo v Rade pre všeobecné záležitosti.

Úloha

Coreper II pripravuje prácu štyroch zložení Rady:

  • hospodárske a finančné záležitosti
  • zahraničné veci
  • všeobecné záležitosti
  • spravodlivosť a vnútorné veci.

Prácu Coreperu II pripravuje „skupina Antici“. Táto neformálna skupina pomáha formovať počiatočnú podobu pozícií, ktoré zaujmú delegácie rôznych členských štátov na zasadnutí Coreperu.

Čo je to Coreper?

Coreper znamená „Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej únii“. Jeho úloha a zloženie sú vysvetlené v článku 240 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Coreper je hlavným prípravným orgánom Rady. Pokiaľ Rada nerozhodne inak, všetky body, ktoré sa majú zaradiť na program rokovania Rady (okrem niektorých otázok v oblasti poľnohospodárstva), musí preskúmať najprv Coreper.

Coreper nie je rozhodovacím orgánom EÚ a každú dohodu, ktorú dosiahne, môže spochybniť Rada, ktorá má ako jediná rozhodovaciu právomoc.

Hlavné úlohy

  • koordinuje a pripravuje prácu rôznych zložení Rady
  • zabezpečuje konzistentnosť politík EÚ
  • pripravuje dohody a kompromisy, ktoré sa potom predkladajú na prijatie Rade.

Členovia a zloženia

Coreper sa skladá zo „stálych predstaviteľov“ každého členského štátu, ktorí sú vlastne veľvyslancami svojich krajín v EÚ. Vyjadrujú stanoviská svojich vlád.

Obidve zloženia Coreperu (Coreper I a Coreper II) zasadajú každý týždeň.