Výbor pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC)

ERAC je strategický politický poradný výbor, ktorý poskytuje Rade, Komisii a členským štátom poradenstvo v otázkach výskumu a inovácie, ktoré sú relevantné z hľadiska rozvoja Európskeho výskumného priestoru. Výboru predsedá Komisia, pričom podpredsedom je volený zástupca členského štátu. Sekretariát mu poskytuje Rada.

ERAC môže zasadať aj v dvoch špecializovaných zloženiach, ktoré zriadila Rada a ktorým predsedá volený zástupca členského štátu EÚ:

 • skupina na vysokej úrovni pre spoločnú tvorbu programov (GPC), ktorá prispieva k príprave rokovaní a rozhodnutí Rady pre konkurencieschopnosť týkajúcich sa spoločnej tvorby programov 
 • strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (SFIC), ktoré poskytuje Rade a Komisii poradenstvo v súvislosti s realizáciou európskeho partnerstva v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Dokumenty týkajúce sa zasadnutí ERAC, GPC a SFIC

Ak hľadáte úradné dokumenty Rady týkajúce sa zasadnutí výboru ERAC a jeho špecializovaných zložení, prejdite do verejného registra.  

Členmi ERAC a jeho zložení sú:

 • všetky členské štáty a
 • Komisia

Na jeho činnostiach sa ako pozorovatelia zúčastňujú aj niektoré krajiny mimo EÚ, ktoré sú pridružené k výskumným a inovačným programom EÚ: 

 • Albánsko 
 • Bosna a Hercegovina 
 • Faerské ostrovy 
 • bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko 
 • Island 
 • Izrael
 • Moldavsko
 • Čierna Hora 
 • Nórsko
 • Srbsko 
 • Švajčiarsko 
 • Turecko 

ERAC a jeho zloženia pôsobia na základe príslušných dlhodobých pracovných programov, ktoré sa pravidelne aktualizujú.

Súvisiace dokumenty

ERAC

Súvisiace dokumenty

GPC

Súvisiace dokumenty

SFIC