Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Čo je predsedníctvo Rady a ako funguje?

Rotujúce predsedníctvo

Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Súčasné trio tvorí estónske, bulharské a rakúske predsedníctvo.

Estónske predsedníctvo Rady EÚ: 1. júla – 31. decembra 2017

Priority estónskeho predsedníctva vychádzajú zo strategického programu Európskej rady a spoločných cieľov, ktoré členské štáty a inštitúcie EÚ sformulovali v Rímskej deklarácii pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Estónske predsedníctvo sa zameria na zachovanie spoločných hodnôt, ktorými je prosperita, bezpečnosť, mier a stabilita v Európe. Prostredníctvom praktických rozhodnutí sa bude snažiť udržať jednotu Európy.

Predsedníctvo sa v nadchádzajúcich 6 mesiacoch bude sústrediť na štyri kľúčové oblasti: otvorené a inovačné európske hospodárstvo, bezpečnú a chránenú Európu, digitálnu Európu a voľný pohyb údajov, ako aj inkluzívnu a udržateľnú Európu.

Sledujte predsedníctvo:

Predsedníctva Rady do roku 2020

Estónsko: júl – december 2017
Bulharsko: január – jún 2018
Rakúsko: júl – december 2018
Rumunsko: január – jún 2019
Fínsko: júl – december 2019
Chorvátsko: január – jún 2020
Nemecko: júl – december 2020

Úlohy predsedníctva

Predsedníctvo zodpovedá za usmerňovanie práce Rady v oblasti právnych predpisov EÚ, za zabezpečenie kontinuity agendy EÚ, riadny priebeh legislatívneho procesu a spoluprácu medzi členskými štátmi. Ak chce splniť tieto úlohy, musí konať ako čestný a neutrálny sprostredkovateľ.

Predsedníctvo má dve hlavné úlohy:

1. Plánovanie a vedenie zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov

Predsedníctvo vedie zasadnutia rôznych zložení Rady (s výnimkou Rady pre zahraničné veci) a prípravných orgánov Rady, ktoré zahŕňajú stále výbory, ako napr. Výbor stálych predstaviteľov (Coreper), a pracovné skupiny a výbory zaoberajúce sa veľmi špecifickými otázkami.

Predsedníctvo dohliada na riadny priebeh rokovaní a správne uplatňovanie rokovacieho poriadku a pracovných metód Rady.

Usporadúva tiež rôzne formálne a neformálne zasadnutia v Bruseli a v krajine, ktorá vykonáva rotujúce predsedníctvo.

2. Zastupovanie Rady vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ

Predsedníctvo zastupuje Radu vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ, najmä Komisiou a Európskym parlamentom. Jeho úlohou je usilovať sa o dosiahnutie dohody o legislatívnych návrhoch prostredníctvom trialógov, neformálnych rokovaní a zasadnutí Zmierovacieho výboru.

Predsedníctvo úzko koordinuje svoju činnosť s:

  • predsedom Európskej rady
  • vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Predsedníctvo podporuje ich činnosť a niekedy ho možno požiadať o vykonanie určitých úloh pre vysokého predstaviteľa, ako napríklad o zastupovanie Rady pre zahraničné veci pred Európskym parlamentom alebo o predsedanie tejto Rade, keď rokuje o otázkach spoločnej obchodnej politiky.